Redagujący: Skalski PawełŚnieżek Tomasz.

Strona główna
URZAD GMINY WOJASZOWKA


WYJAZD ZA GRANICĘ NA POBYT CZASOWY
ponad 2 miesiące:

Wypełnij formularz, podając dokładne i prawdziwe dane:

Nr ewidencyjny (PESEL):
1. Nazwisko i imię (imiona):
Nazwisko rodowe i z poprzedniego małżeństwa:
3. Imiona i nazwiska rodowe rodziców:
3. Data i miejsce urodzenia: (rrrr-mm-dd)
4. Adres miejsca pobytu stałego:
(miejscowość, (dzielnica), ulica, nr domu, nr lokalu
gmina, powiat)
5. Adres i data opuszczenia miejsca pobytu czasowego:
6. Obowiązkowi wojskowemu:
a) podlega - nie podlega (wybierz):
b) (stopień wojskowy, nazwa i nr wojsk. dokum. osobistych
lub poświadczenie o zgłoszeniu sie do rejestracji przedpoborowych)
c) WKU, w której ewidencji osoba pozostaje
7. Dokument stwierdzający tożsamość:
(nazwa, seria i nr dokumentu tożsamości, przez kogo wydany)

 

na początek

 

» Panel aktualizacyjny «