Redagujący: Skalski PawełŚnieżek Tomasz.

Strona główna
URZAD GMINY WOJASZOWKA

WYMELDOWANIE Z MIEJSCA POBYTU STAŁEGO:

Wypełnij formularz, podając dokładne i prawdziwe dane:

Nr ewidencyjny (PESEL):
1. a) Nazwisko i imię (imiona):
b) Nazwisko rodowe i z poprzedniego małżeństwa:
c) Imiona i nazwiska rodowe rodziców:
2. Data i miejsce urodzenia: (rrrr-mm-dd)
3. Adres dotychczasowego miejsca pobytu stałego:
(miejscowość, (dzielnica), ulica, nr domu,
nr lokalu, gmina, województwo)
4. Data opuszczenia miejsca pobytu stałego:
5. Obowiązkowi wojskowemu *):
a) podlega - nie podlega (wybierz):
b) (stopień wojskowy, nazwa i nr wojsk. dokum. osobistych
lub poświadczenie o zgłoszeniu się do rejestracji przedpoborowych)
c) WKU, w której ewidencji osoba pozostaje
6. Dokument stwierdzający tożsamość **):
(nazwa, seria i nr dokumentu tożsamości, przez kogo wydany)
7. Obywatelstwo:

 

na początek

» Panel aktualizacyjny «