Redagujący: Skalski PawełŚnieżek Tomasz.

Strona główna
URZAD GMINY WOJASZOWKA


ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY:

Wypełnij formularz, podając dokładne i prawdziwe dane:

Nr ewidencyjny (PESEL):
1. a) Nazwisko i imię (imiona):
b) Nazwisko rodowe i z poprzedniego małżeństwa:
c) Imiona i nazwiska rodowe rodziców:
2. Data i miejsce urodzenia:
- data (rrrr-mm-dd):
- miejscowość, gmina, województwo
3. Adres nowego miejsca pobytu:
(miejscowość, (dzielnica), gmina, województwo)
(ulica nr domu/nr lokalu)   /
4. Stan cywilny:
Imię i nazwisko małżonka:
5. Data przybycia na pobyt stały (rrrr-mm-dd):
6. Adres poprzedniego miejsca pobytu stałego:
(miejscowość, (dzielnica), gmina, województwo)
(ulica nr domu/nr lokalu)   /
7. Wykształcenie (wybierz):
zawód wyuczony
8. Obowiązkowi wojskowemu *):
a) podlega - nie podlega (wybierz):
b) (stopień wojskowy, nazwa i nr wojsk. dokum. osobistych
lub poświadczenie o zgłoszeniu sie do rejestracji przedpoborowych)
c) WKU, w której ewidencji osoba pozostaje
9. Dokument stwierdzający tożsamość **):
(nazwa, seria i nr dokumentu tożsamości, przez kogo wydany)
10. Obywatelstwo:

  *) - nie dotyczy cudzoziemców
**) - cudzoziemiec wpisuje oznaczenie karty pobytu stałego

na początek

» Panel aktualizacyjny «