Redagujący: Skalski PawełŚnieżek Tomasz.

Strona główna
URZAD GMINY WOJASZOWKA
 

ZAMELDOWANIE NA POBYT CZASOWY
ponad 2 miesiące

Wypełnij formularz, podając dokładne i prawdziwe dane:

Nr ewidencyjny (PESEL):
1. a) Nazwisko i imię (imiona):
b) Nazwisko rodowe i z poprzedniego małżeństwa:
c) Imiona i nazwiska rodowe rodziców:
2. Data i miejsce urodzenia:
- data (rrrr-mm-dd):
- miejscowość, gmina, województwo
3. Stan cywilny:
Imię i nazwisko małżonka:
4. Adres miejsca pobytu czasowego ponad 2 miesiące:
(miejscowość, (dzielnica), gmina, województwo)
(ulica nr domu/nr lokalu)   /
5. Zamierzony czas trwania pobytu (rrrr-mm-dd): od:
do:
6. Adres pobytu stałego:
(kod pocztowy)
(miejscowość, (dzielnica), gmina, województwo)
(ulica nr domu/nr lokalu)   /
7. Wykształcenie (wybierz):
zawód wyuczony
8. Obowiązkowi wojskowemu:
a) podlega - nie podlega (wybierz):
b) (stopień wojskowy, nazwa i nr wojsk. dokum. osobistych
lub poświadczenie o zgłoszeniu sie do rejestracji przedpoborowych)
c) WKU, w której ewidencji osoba pozostaje
9. Dokument stwierdzający tożsamość:
(nazwa, seria i nr dokumentu tożsamości, przez kogo wydany)
» Panel aktualizacyjny «