Urząd Gminy Wojaszówka

Redagujący: Skalski PawełŚnieżek Tomasz.

Strona główna
URZAD GMINY WOJASZOWKA


Uchwały Rady Gminy Wojaszówka

2012 r.
Uchwała Nr XVII/101/2012 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 23 lutego 2012 r.U_NR_XVII_101_2012.pdf (259079 B)2012-03-26
Opisw sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Wojaszówka na lata 2012 - 2015
Uchwała NrXVII/102/2012 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 23 lutego 2012 r.U_NR_XVII_102_2012.pdf (375876 B)2012-03-26
Opisw sprawie: uchwalenia Gminnego Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2012 rok.
Uchwała Nr XVII/103/2012 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 23 lutego 2012 r.U_NR_XVII_103_2012.pdf (80643 B)2012-03-26
Opisw sprawie: przyjęcia do realizacji projektu systemowego "Czas na aktywność w Gminie Wojaszówka" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.1.1 (Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej) z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Uchwała Nr XVII/104/2012 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 23 lutego 2012 r.U_NR_XVII_104_2012.pdf (65975 B)2012-03-26
Opisw sprawie: zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków
Uchwała Nr XVII/105/2012 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 23 lutego 2012 r.U_NR_XVII_105_2012.pdf (107520 B)2012-03-26
Opisw sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
Uchwała Nr XVII/106/2012 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 23 lutego 2012 r.U_NR_XVII_106_2012.pdf (21271 B)2012-03-26
Opisw sprawie: stawek i zasad dotacji przedmiotowej ustalonej przez Radę Gminy dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wojaszówce
Uchwała Nr XVII/107/2012 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 23 lutego 2012 r.U_NR_XVII_107_2012.pdf (33207 B)2012-03-26
Opisw sprawie: zmiany uchwały własnej nr XV/85/2011 z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla samorządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Uchwała Nr XVII/108/2012 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 23 lutego 2012 r.U_NR_XVII_108_2012.pdf (708464 B)2012-03-26
Opisw sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Wojaszówka
Uchwała Nr XVII/109/2012 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 23 lutego 2012 r.U_NR_XVII_109_2012.pdf (604580 B)2012-03-26
Opisw sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2012 r.
Uchwała Nr XVII/110/2012 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 23 lutego 2012 r.U_NR_XVII_110_2012.pdf (21979 B)2012-03-26
Opisw sprawie: nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy w 2013 r. środków stanowiących fundusz sołecki.
Uchwała Nr XVIII/111/2012 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 23 marca 2012 r.U_NR_XVIII_111_2012.pdf (40718 B)2012-04-27
Opisw sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie zabezpieczenia w formie weksla "in blanco"
Uchwała Nr XVIII/112/2012 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 23 marca 2012 r.U_NR_XVIII_112_2012.pdf (221092 B)2012-04-27
Opisw sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2012 r.
Uchwała Nr XVIII/113/2012 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 23 marca 2012 r.U_NR_XVIII_113_2012.pdf (932543 B)2012-04-27
Opisw sprawie: zatwierdzenia bilansu oraz rachunku zysku i strat Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Wojaszówce za 2011 r.
Uchwała Nr XVIII/114/2012 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 23 marca 2012 r.U_NR_XVIII_114_2012.pdf (868592 B)2012-04-27
Opisw sprawie: zatwierdzenia bilansu oraz zysku i strat Gminnej Biblioteki Publicznej w Wojaszówce za 2011 r.
Uchwała Nr XVIII/115/2012 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 23 marca 2012 r.U_NR_XVIII_115_2012.pdf (175525 B)2012-04-27
Opisw sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wojaszówka na 2012 rok
Uchwała Nr XVIII/116/2012 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 23 marca 2012 r.U_NR_XVIII_116_2012.pdf (25959 B)2012-04-27
Opisw sprawie: zgłoszenia sołectwa Odrzykoń do składu grupy pilotażowej Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016.
Uchwała Nr XVIII/117/2012 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 23 marca 2012 r.U_NR_XVIII_117_2012.pdf (305729 B)2012-04-27
Opisw sprawie: nadania statutu jednostce organizacyjnej o nazwie "Gminny Zakład Komunalny w Wojaszówce"
Uchwała Nr XIX/118/2012 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 26 kwietnia 2012 r.U_NR_XIX_118_2012.pdf (1559726 B)2012-05-24
Opisw sprawie: oceny zasobów pomocy społecznej w gminie Wojaszówka za 2011 rok wraz z rekomendacjami na 2012 rok
Uchwała Nr XIX/119/2012 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 26 kwietnia 2012 r.U_NR_XIX_119_2012.pdf (26929 B)2012-05-24
Opisw sprawie: pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla samorządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Uchwała Nr XIX/120/2012 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 26 kwietnia 2012 r.U_NR_XIX_120_2012.pdf (26672 B)2012-05-24
Opisw sprawie: pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla samorządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Uchwała Nr XIX/121/2012 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 26 kwietnia 2012 r.U_NR_XIX_121_2012.pdf (27086 B)2012-05-24
Opisw sprawie: pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla samorządu Powiatu Krośnieńskiego w Krośnie
Uchwała Nr XIX/122/2012 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 26 kwietnia 2012 r.U_NR_XIX_122_2012.pdf (357525 B)2012-05-24
Opisw sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Wojaszówka
Uchwała Nr XIX/123/2012 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 26 kwietnia 2012 r.U_NR_XIX_123_2012.pdf (772183 B)2012-05-24
Opisw sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2012 r.
Uchwała Nr XIX/124/2012 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 26 kwietnia 2012 r.U_NR_XIX_124_2012.pdf (20992 B)2012-05-24
Opisw sprawie: rezygnacji Gminy Wojaszówka z członkostwa w Lokalnej Organizacji Turystycznej "Beskid Niski"
Uchwała Nr XX/125/2012 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 22 maja 2012 r.U_NR_XX_125_2012.pdf (23748 B)2012-07-13
Opisw sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. oraz sprawozdania Wójta Gminy z wykonania budżetu Gminy za 2011 r.
Uchwała Nr XX/126/2012 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 22 maja 2012 r.U_NR_XX_126_2012.pdf (24492 B)2012-07-13
Opisw sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wojaszówka za 2011 rok
Uchwała Nr XX/127/2012 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 22 maja 2012 r.U_NR_XX_127_2012.pdf (40478 B)2012-07-13
Opisw sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie zabezpieczenia w formie weksla "in blanco"
Uchwała Nr XX/128/2012 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 22 maja 2012 r.U_NR_XX_128_2012.pdf (40476 B)2012-07-13
Opisw sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie zabezpieczenia w formie weksla "in blanco"
Uchwała Nr XX/129/2012 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 22 maja 2012 r.U_NR_XX_129_2012.pdf (40130 B)2012-07-13
Opisw sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie zabezpieczenia w formie weksla "in blanco"
Uchwała Nr XX/130/2012 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 22 maja 2012 r.U_NR_XX_130_2012.pdf (40769 B)2012-07-13
Opisw sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie zabezpieczenia w formie weksla "in blanco"
Uchwała Nr XX/131/2012 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 22 maja 2012 r.U_NR_XX_131_2012.pdf (552678 B)2012-07-13
Opisw sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2012 r.
Uchwała Nr XX/132/2012 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 22 maja 2012 r.U_NR_XX_132_2012.pdf (30615 B)2012-07-13
Opisw sprawie: przystąpienia do realizacji projektu w ramach PROW 2007-2013 działanie 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla małych projektów
Uchwała Nr XX/133/2012 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 22 maja 2012 r.U_NR_XX_133_2012.pdf (31671 B)2012-07-13
Opisw sprawie: przystąpienia do realizacji projektu w ramach PROW 2007-2013 działanie 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla małych projektów
Uchwała Nr XX/134/2012 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 22 maja 2012 r.U_NR_XX_134_2012.pdf (39979 B)2012-07-13
Opisw sprawie: zmiany uchwały własnej Nr VI/65/99 w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
Uchwała Nr XXI/135/2012 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 06 lipca 2012 r.U_NR_XXI_135_2012.pdf (33704 B)2012-08-30
Opisw sprawie: zmieniająca uchwałę własną Nr XX/153/2005 w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
Uchwała Nr XXI/136/2012 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 06 lipca 2012 r.U_NR_XXI_136_2012.pdf (149060 B)2012-08-30
Opisw sprawie: wyrażenia zgody na zbycie mienia komunalnego
Uchwała Nr XXI/137/2012 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 06 lipca 2012 r.U_NR_XXI_137_2012.pdf (248111 B)2012-08-30
Opisw sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2012 r.
Uchwała Nr XXII/138/2012 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 14 sierpnia 2012 r.U_NR_XXII_138_2012.pdf (41498 B)2012-09-07
Opisw sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie zabezpieczenia w formie weksla "in blanco"
Uchwała Nr XXII/139/2012 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 14 sierpnia 2012 r.U_NR_XXII_139_2012.pdf (39152 B)2012-09-07
Opisw sprawie: przyjęcia do realizacji projektu "Lekcje to nie wszystko" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2
Uchwała Nr XXII/140/2012 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 14 sierpnia 2012 r.U_NR_XXII_140_2012.pdf (43328 B)2012-09-07
Opisw sprawie: przyjęcia do realizacji projektu "Wiedza plus wiara w siebie równa się sukces" w ramach Działania 9.1 Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Uchwała Nr XXIII/141/2012 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 28 sierpnia 2012 r.U_NR_XXIII_141_2012.pdf (847003 B)2012-09-26
Opisw sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Wojaszówka
Uchwała Nr XXIII/142/2012 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 28 sierpnia 2012 r.U_NR_XXIII_142_2012.pdf (420987 B)2012-09-26
Opisw sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2012 r.
Uchwała Nr XXIII/143/2012 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 28 sierpnia 2012 r.U_NR_XXIII_143_2012.pdf (50408 B)2012-09-26
Opisw sprawie: przyjęcia do realizacji projektu "Lekcje to nie wszystko" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2
Uchwała Nr XXIV/144/2012 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 25 września 2012 r.U_NR_XXIV_144_2012.pdf (107664 B)2012-09-26
Opisw sprawie: podziału gminy Wojaszówka na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
Uchwała Nr XXIV/145/2012 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 25 września 2012 r.U_NR_XXIV_145_2012.pdf (35809 B)2012-11-16
Opisw sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy o partnerstwie z Powiatem Krośnieńskim w realizacji przedsięwzięcia "Przebudowa drogi powiatowej nr 1924R Kobyle - Bratkówka - Odrzykoń w km 12 + 213 - 13 + 404"
Uchwała Nr XXIV/146/2012 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 25 września 2012 r.U_NR_XXIV_146_2012.pdf (549681 B)2012-11-16
Opisw sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2012 r.
Uchwała Nr XXIV/147/2012 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 25 września 2012 r.U_NR_XXIV_147_2012.pdf (736428 B)2012-11-16
Opisw sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Wojaszówka
Uchwała Nr XXIV/148/2012 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 25 września 2012 r.U_NR_XXIV_148_2012.pdf (32005 B)2012-11-16
Opisw sprawie: pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla samorządu Powiatu Krośnieńskiego w Krośnie
Uchwała Nr XXIV/149/2012 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 25 września 2012 r.U_NR_XXIV_149_2012.pdf (42361 B)2012-11-16
Opisw sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie zabezpieczenia w formie weksla "in blanco"
Uchwała Nr XXV/150/2012 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 26 października 2012 r.U_NR_XXV_150_2012.pdf (639091 B)2012-11-16
Opisw sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Wojaszówka
Uchwała Nr XXV/151/2012 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 26 października 2012 rU_NR_XXV_151_2012.pdf (171665 B)2012-11-16
Opisw sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2012 r.
Uchwała Nr XXV/152/2012 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 26 października 2012 rU_NR_XXV_152_2012.pdf (637189 B)2012-11-16
Opisw sprawie: przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Odrzykoń
Uchwała Nr XXVI/153/2012 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 29 października 2012 rU_NR_XXVI_153_2012.pdf (585547 B)2012-11-16
Opisw sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Wojaszówka
Uchwała Nr XXVII/154/2012 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 14 listopada 2012 rU_NR_XXVII_154_2012.pdf (185819 B)2012-12-11
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2012 r.
Uchwała Nr XXVII/155/2012 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 14 listopada 2012 rU_NR_XXVII_155_2012.pdf (683816 B)2012-12-11
Opisw sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Wojaszówka
Uchwała Nr XXVII/156/2012 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 14 listopada 2012 rU_NR_XXVII_156_2012.pdf (59613 B)2012-12-11
Opisw sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Uchwała Nr XXVII/157/2012 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 14 listopada 2012 rU_NR_XXVII_157_2012.pdf (29261 B)2012-12-11
Opisw sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
Uchwała Nr XXVII/158/2012 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 14 listopada 2012 rU_NR_XXVII_158_2012.pdf (33189 B)2012-12-11
Opisw sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej za podstawę do obliczania podatku rolnego w 2013 roku na obszarze gminy Wojaszówka
Uchwała Nr XXVII/159/2012 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 14 listopada 2012 rU_NR_XXVII_159_2012.pdf (190994 B)2012-12-11
Opisw sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych
Uchwała Nr XXVII/160/2012 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 14 listopada 2012 rU_NR_XXVII_160_2012.pdf (34291 B)2012-12-11
Opisw sprawie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla samorządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Uchwała Nr XXVIII/161/2012 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 30 listopada 2012 rU_NR_XXVIII_161_2012.pdf (27775 B)2012-12-27
Opisw sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
Uchwała Nr XXVIII/162/2012 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 30 listopada 2012 rU_NR_XXVIII_162_2012.pdf (68262 B)2012-12-27
Opisw sprawie określania szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowywania tych odpadów
Uchwała Nr XXVIII/163/2012 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 30 listopada 2012 rU_NR_XXVIII_163_2012.pdf (42979 B)2012-12-27
Opisw sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi
Uchwała Nr XXVIII/164/2012 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 30 listopada 2012 rU_NR_XXVIII_164_2012.pdf (42685 B)2012-12-27
Opisw sprawie wyboru metody ustalania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Uchwała Nr XXVIII/165/2012 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 30 listopada 2012 rU_NR_XXVIII_165_2012.pdf (218541 B)2012-12-27
Opisw sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Wojaszówka
Uchwała Nr XXIX/166/2012 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 19 grudnia 2012 rU_NR_XXIX_166_2012.pdf (56278 B)2013-01-21
Opisw sprawie podziału gminy Wojaszówka na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
Uchwała Nr XXIX/167/2012 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 19 grudnia 2012 rU_NR_XXIX_167_2012.pdf (239370 B)2013-01-21
Opisw sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Wojaszówka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.) prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok.
Uchwała Nr XXIX/168/2012 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 19 grudnia 2012 rU_NR_XXIX_168_2012.pdf (23781 B)2013-01-21
Opisw sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Wojaszówka w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu.
Uchwała Nr XXIX/169/2012 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 19 grudnia 2012 rU_NR_XXIX_169_2012.pdf (842693 B)2013-01-21
Opisw sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wojaszówka
Uchwała Nr XXIX/170/2012 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 19 grudnia 2012 rU_NR_XXIX_170_2012.pdf (1865742 B)2013-01-21
Opisw sprawie uchwały budżetowej na 2013 r.
Uchwała Nr XXIX/171/2012 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 19 grudnia 2012 rU_NR_XXIX_171_2012.pdf (17225 B)2013-01-21
Opisw sprawie stawek i zasad dotacji przedmiotowej ustalonej przez Rade Gminy dla Zakładu Gospodarki Komunalnej
Uchwała Nr XXIX/172/2012 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 19 grudnia 2012 rU_NR_XXIX_172_2012.pdf (20197 B)2013-01-21
Opisw sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Wojaszówka nr XIX/119/2012 z dnia 26 kwietnia 2012 r w sprawie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla samorządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Uchwała Nr XXIX/173/2012 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 19 grudnia 2012 rU_NR_XXIX_173_2012.pdf (20821 B)2013-01-21
Opisw sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Wojaszówka Nr XIX/120/2012 z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla samorządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Uchwała Nr XXIX/174/2012 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 19 grudnia 2012 rU_NR_XXIX_174_2012.pdf (1398973 B)2013-01-21
Opisw sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Wojaszówka
Uchwała Nr XXIX/175/2012 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 19 grudnia 2012 rU_NR_XXIX_175_2012.pdf (618261 B)2013-01-21
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2012 r.
Uchwała Nr XXIX/176/2012 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 19 grudnia 2012 rU_NR_XXIX_176_2012.pdf (32995 B)2013-01-21
Opisw sprawie ustalenia wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Uchwała Nr XXIX/177/2012 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 19 grudnia 2012 rU_NR_XXIX_177_2012.pdf (147119 B)2013-01-21
Opisw sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składani deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Wojaszówka
Uchwała Nr XXX/178/2012 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 31 grudnia 2012 rU_NR_XXX_178_2012.pdf (61075 B)2013-03-04
Opisw sprawie przyjęcia do realizacji projektu systemowego "Czas na aktywność w gminie Wojaszówka" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.1.1 ( Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej) z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Uchwała Nr XXX/179/2012 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 31 grudnia 2012 rU_NR_XXX_179_2012.pdf (365622 B)2013-03-04
Opisw sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok
Uchwała Nr XXX/180/2012 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 31 grudnia 2012 rU_NR_XXX_180_2012.pdf (26868 B)2013-03-04
Opisw sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie na realizację zadania publicznego
Uchwała Nr XXX/181/2012 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 31 grudnia 2012 rU_NR_XXX_181_2012.pdf (420051 B)2013-03-04
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2012 r.
Uchwała Nr XXX/182/2012 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 31 grudnia 2012 rU_NR_XXX_182_2012.pdf (122642 B)2013-03-04
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2013 r.
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «