Urząd Gminy Wojaszówka

Redagujący: Skalski PawełŚnieżek Tomasz.

Strona główna
URZAD GMINY WOJASZOWKA


Uchwały Rady Gminy Wojaszówka

2011 r.
Uchwała Nr IV/20/2011 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 18 stycznia 2011 r.U_nr_IV_20_2011.pdf (40028 B)2011-02-22
Opisw sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zabezpieczenia w formie weksla "in blanco".
Uchwała Nr IV/21/2011 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 18 stycznia 2011 r.U_Nr_IV_21_2011.pdf (25902 B)2011-02-22
Opisw sprawie zmiany uchwały własnej Nr XLIII/269/2010 z dnia 12 listopada 2010 r.
Uchwała Nr IV/22/2011 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 18 stycznia 2011 r.U_Nr_IV_22_2011.pdf (79134 B)2011-02-22
Opisw sprawie przyjęcia do realizacji projektu systemowego "Czas na aktywność w Gminie Wojaszówka" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.1.1 (Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej) z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Uchwała Nr IV/23/2011 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 18 stycznia 2011 r.U_Nr_IV_23_2011.pdf (33057 B)2011-02-22
Opisw sprawie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla samorządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.
Uchwała Nr IV/24/2011 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 18 stycznia 2011 r.U_Nr_IV_24_2011.pdf (21915 B)2011-02-22
Opisw sprawie stawek i zasad dotacji przedmiotowej ustalonej przez Radę Gminy dla Zakładu Gospodarki Komunalnej.
Uchwała Nr IV/25/2011 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 18 stycznia 2011 r.U_Nr_IV_25_2011.pdf (974896 B)2011-02-22
Opisw sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wojaszówka.
Uchwała Nr IV/26/2011 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 18 stycznia 2011 r.U_Nr_IV_26_2011.pdf (2357402 B)2011-02-22
Opisw sprawie uchwały budżetowej na 2011 r.
Uchwała Nr V/27/2011 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 16 marca 2011 r.U_Nr_V_27_2011.pdf (20526 B)2011-04-27
Opisw sprawie powołania nowego członka w skład Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Oświaty i Kultury Rady Gminy Wojaszówka.
Uchwała Nr V/28/2011 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 16 marca 2011 r.U_Nr_V_28_2011.pdf (789747 B)2011-04-27
Opisw sprawie zatwierdzenia bilansu oraz rachunku zysku i strat Gminnej Biblioteki Publicznej w Wojaszówce za 2010 r.
Uchwała Nr V/29/2011 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 16 marca 2011 r.U_Nr_V_29_2011.pdf (747053 B)2011-04-27
Opisw sprawie zatwierdzenia bilansu oraz rachunku zysku i strat Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Wojaszówce za 2010 r.
Uchwała Nr V/30/2011 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 16 marca 2011 r.U_Nr_V_30_2011.pdf (40595 B)2011-04-27
Opisw sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych.
Uchwała Nr V/31/2011 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 16 marca 2011 r.U_Nr_V_31_2011.pdf (273150 B)2011-04-27
Opisw sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Wojaszówce oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
Uchwała Nr V/32/2011 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 16 marca 2011 r.U_Nr_V_32_2011.pdf (482055 B)2011-04-27
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2011 r.
Uchwała Nr V/33/2011 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 16 marca 2011 r.U_Nr_V_33_2011.pdf (21150 B)2011-04-27
Opisw sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy w 2012 r. środków stanowiących fundusz sołecki.
Uchwała Nr VI/34/2011 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 20 kwietnia 2011 r.U_Nr_34_2011.pdf (32590 B)2011-05-16
Opisw sprawie zmiany uchwały własnej IV/23/2001 z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla samorządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.
Uchwała Nr VI/35/2011 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 20 kwietnia 2011 r.U_Nr_VI_35_2011.pdf (35916 B)2011-05-16
Opisw sprawie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla samorządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.
Uchwała Nr VI/36/2011 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 20 kwietnia 2011 r.U_Nr_VI_36_2011.pdf (29090 B)2011-05-16
Opisw sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego.
Uchwała Nr VI/37/2011 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 20 kwietnia 2011 r.U_Nr_VI_37_2011.pdf (666237 B)2011-05-16
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2011 r.
Uchwała Nr VI/38/2011 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 20 kwietnia 2011 r.U_Nr_VI_38_2011.pdf (100817 B)2011-05-16
Opisw sprawie wyrażenia zgody na zbycie mienia komunalnego.
Uchwała Nr VII/39/2011 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 26 maja 2011 r.U_Nr_VII_39_2011.pdf (24996 B)2011-06-27
Opisw sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 oraz sprawozdania Wójta Gminy z wykonania budżetu Gminy za 2010 r.
Uchwała Nr VII/40/2011 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 26 maja 2011 r.U_Nr_VII_40_2011.pdf (25068 B)2011-06-27
Opisw sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wojaszówka za 2010 rok.
Uchwała Nr VII/41/2011 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 26 maja 2011 r.U_Nr_VII_41_2011.pdf (86070 B)2011-06-27
Opisw sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych przez samorządowe instytucje kultury za I półrocze roku budżetowego.
Uchwała Nr VII/42/2011 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 26 maja 2011 r.U_Nr_VII_42_2011.pdf (31143 B)2011-06-27
Opisw sprawie uchylenia uchwał własnych z dnia 24 września 2010 r. Nr XLI/248/2010 w sprawie powierzenia Gminie Strzyżów prowadzenia zadania publicznego należącego do Gminy Wojaszówka oraz XLI/249/2010 w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Strzyżów.
Uchwała Nr VII/43/2011 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 26 maja 2011 r.U_Nr_VII_43_2011.pdf (514591 B)2011-06-27
Opisw sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Wojaszówka.
Uchwała Nr VII/44/2011 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 26 maja 2011 r.U_Nr_VII_44_2011.pdf (362550 B)2011-06-27
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2011 r.
Uchwała Nr VII/45/2011 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 26 maja 2011 r.U_Nr_VII_45_2011.pdf (74030 B)2011-06-27
Opisw sprawie przyjęcia realizacji projektów w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla małych projektów.
Uchwała Nr VII/46/2011 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 26 maja 2011 r.U_Nr_VII_46_2011.pdf (31292 B)2011-06-27
Opisw sprawie przystąpienia do realizacji projektu w ramach PROW 2001-2013 działanie 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla małych projektów.
Uchwała Nr VII/47/2011 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 26 maja 2011 r.U_Nr_VII_47_2011.pdf (162693 B)2011-06-27
Opisw sprawie zatwierdzenia Statutu Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Wojaszówce.
Uchwała Nr VII/48/2011 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 26 maja 2011 r.U_Nr_VII_48_2011.pdf (45947 B)2011-06-27
Opisw sprawie ustalenia opłat za świadczenia Gminnego Przedszkola w Wojaszówce.
Uchwała Nr VIII/49/2011 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 29 czerwca 2011 r.U_Nr_VIII_49_2011.pdf (55341 B)2011-07-22
Opisw sprawie przyjęcia do realizacji zadania pn. "Remont i adaptacja budynków Domów Strażaka, Domów Ludowych i Domu Kultury pełniących funkcje społeczno - kulturalne na terenie gminy Wojaszówka.
Uchwała Nr VIII/50/2011 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 29 czerwca 2011 r.U_Nr_VIII_50_2011.pdf (404772 B)2011-07-22
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2011 r.
Uchwała Nr VIII/51/2011 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 29 czerwca 2011 r.U_Nr_VIII_51_2011.pdf (374792 B)2011-07-22
Opisw sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Bratkówka.
Uchwała Nr VIII/52/2011 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 29 czerwca 2011 r.U_Nr_VIII_52_2011.pdf (331937 B)2011-07-22
Opisw sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Łączki Jagiellońskie.
Uchwała Nr VIII/53/2011 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 29 czerwca 2011 r.U_Nr_VIII_53_2011.pdf (360543 B)2011-07-22
Opisw sprawie zatwierdzenia Panu Odnowy Miejscowości Odrzykoń.
Uchwała Nr VIII/54/2011 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 29 czerwca 2011 r.U_Nr_VIII_54_2011.pdf (376070 B)2011-07-22
Opisw sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Przybówka.
Uchwała Nr VIII/55/2011 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 29 czerwca 2011 r.U_Nr_VIII_55_2011.pdf (384684 B)2011-07-22
Opisw sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wojaszówka.
Uchwała Nr VIII/56/2011 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 29 czerwca 2011 r.U_Nr_VIII_56_2011.pdf (68566 B)2011-07-22
Opisw sprawie ustalenia opłat za świadczenia Gminnego Przedszkola w Wojaszówce
Uchwała Nr VIII/57/2011 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 29 czerwca 2011 r.U_Nr_VIII_57_2011.pdf (89613 B)2011-07-22
Opisw sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie części działek nr 324/2 o pow. 0,15 ha, nr 324/3 o pow. 0,25 ha, nr 324/6 o pow. 0,3732 ha i nr 324/5 o pow. 0,43 ha położonych we wsi Ustrobna na rzecz mienia komunalnego.
Uchwała Nr VIII/58/2011 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 29 czerwca 2011 r.U_Nr_VIII_58_2011.pdf (94038 B)2011-07-22
Opisw sprawie wyrażenia zgody na zbycie mienia komunalnego w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego.
Uchwała Nr IX/59/2011 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 29 lipca 2011 r.U_NR_IX_59_2011.pdf (825846 B)2011-09-16
Opisw sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Wojaszówka
Uchwała Nr IX/60/2011 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 29 lipca 2011 r.U_NR_IX_60_2011.pdf (856562 B)2011-09-16
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2011 r.
Uchwała Nr IX/61/2011 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 29 lipca 2011 r.U_NR_IX_61_2011.pdf (44885 B)2011-09-16
Opisw sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
Uchwała Nr IX/62/2011 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 29 lipca 2011 r.U_NR_IX_62_2011.pdf (37401 B)2011-09-16
Opisw sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników
Uchwała Nr X/63/2011 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 31 sierpnia 2011 r.U_NR_X_63_2011.pdf (40132 B)2011-11-23
Opisw sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie zabezpieczenia w formie weksla "in blanco"
Uchwała Nr X/64/2011 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 31 sierpnia 2011U_NR_X_64_2011.pdf (635708 B)2011-11-23
Opisw sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Wojaszówka
Uchwała Nr X/65/2011 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 31 sierpnia 2011U_NR_X_65_2011.pdf (33793 B)2011-11-23
Opisw sprawie: zaciągnięcia zobowiązań w 2011 roku na 2012 rok
Uchwała Nr X/66/2011 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 31 sierpnia 2011U_NR_X_66_2011.pdf (55575 B)2011-11-23
Opisw sprawie: przyjęcia realizacji projektu w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla działania "Odnowa i rozwój wsi".
Uchwała Nr X/67/2011 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 31 sierpnia 2011U_NR_X_67_2011.pdf (32347 B)2011-11-23
Opisw sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie mienia komunalnego
Uchwała Nr XI/68/2011 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 27 października 2011U_NR_XI_68_2011.pdf (187648 B)2011-11-23
Opisw sprawie: ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do Sądu Rejonowego w Krośnie
Uchwała Nr XI/69/2011 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 27 października 2011U_NR_XI_69_2011.pdf (24117 B)2011-11-23
Opisw sprawie: wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Krośnie
Uchwała Nr XI/70/2011 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 27 października 2011U_NR_XI_70_2011.pdf (64446 B)2011-11-23
Opisw sprawie: przystąpienia do realizacji projektu w ramach PROW 2007 - 2013 działanie 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla małych projektów
Uchwała Nr XI/71/2011 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 27 października 2011U_NR_XI_71_2011.pdf (52149 B)2011-11-23
Opisw sprawie: przyjęcia realizacji projektu w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach "Małych projektów".
Uchwała Nr XI/72/2011 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 27 października 2011U_NR_XI_72_2011.pdf (259375 B)2011-11-23
Opisw sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2011 r.
Uchwała Nr XII/73/2011 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 10 listopada 2011U_NR_XII_73_2011.pdf (295745 B)2011-11-23
Opisw sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Wojaszówka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.) prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok.
Uchwała Nr XII/74/2011 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 10 listopada 2011U_NR_XII_74_2011.pdf (33954 B)2011-11-23
Opisw sprawie: zaciągnięcia zobowiązań w 2011 roku na 2012 rok.
Uchwała Nr XII/75/2011 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 10 listopada 2011U_NR_XII_75_2011.pdf (27487 B)2011-11-23
Opisw sprawie; zmiany uchwały własnej nr VI/36/2011 z dnia 20 kwietnia 2011 r. w sprawie pomocy rzeczowej na realizację zadania publicznego dla Samorządu Województwa podkarpackiego w Rzeszowie
Uchwała Nr XII/76/2011 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 10 listopada 2011U_NR_XII_76_2011.pdf (434207 B)2011-11-23
Opisw sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2011 r.
Uchwała Nr XII/77/2011 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 10 listopada 2011U_NR_XII_77_2011.pdf (631616 B)2011-11-23
Opisw sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Wojaszówka
Uchwała Nr XIII/78/2011 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 22 listopada 2011U_NR_XIII_78_2011.pdf (62883 B)2011-12-19
Opisw sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Uchwała Nr XIII/79/2011 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 22 listopada 2011U_NR_XIII_79_2011.pdf (168889 B)2011-12-19
Opisw sprawie: określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych
Uchwała Nr XIII/80/2011 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 22 listopada 2011U_NR_XIII_80_2011.pdf (36796 B)2011-12-19
Opisw sprawie: zwolnień z podatku od nieruchomości
Uchwała Nr XIII/81/2011 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 22 listopada 2011U_NR_XIII_81_2011.pdf (33272 B)2011-12-19
Opisw sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej za podstawę do obliczania podatku rolnego na 2012 rok na obszarze Gminy Wojaszówka.
Uchwała Nr XIII/82/2011 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 22 listopada 2011U_NR_XIII_82_2011.pdf (176688 B)2011-12-19
Opisw sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2011 r.
Uchwała Nr XIV/83/2011 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 8 grudnia 2011U_NR_XIV_83_2011.pdf (950617 B)2012-01-02
Opisw sprawie: określenia wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny oraz informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.
Uchwała Nr XV/84/2011 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 20 grudnia 2011U_NR_XV_84_2011.pdf (881327 B)2012-01-02
Opisw sprawie: uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wojaszówka
Uchwała Nr XV/85/2011 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 20 grudnia 2011U_NR_XV_85_2011.pdf (34021 B)2012-01-02
Opisw sprawie: pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla samorządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Uchwała Nr XV/86/2011 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 20 grudnia 2011U_NR_XV_86_2011.pdf (27362 B)2012-01-02
Opisw sprawie: udzielenia pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizacje zadania publicznego
Uchwała Nr XV/87/2011 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 20 grudnia 2011U_NR_XV_87_2011.pdf (20683 B)2012-01-02
Opisw sprawie: stawek i zasad dotacji przedmiotowej ustalonej przez Radę Gminy dla Zakładu Gospodarki Komunalnej.
Uchwała Nr XV/88/2011 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 20 grudnia 2011U_NR_XV_88_2011.pdf (2278723 B)2012-01-02
Opisw sprawie: uchwały budżetowej na 2012 rok.
Uchwała Nr XV/89/2011 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 20 grudnia 2011U_NR_XV_89_2011.pdf (23035 B)2012-01-02
Opisw sprawie: uchylenia uchwały własnej nr IX/61/2011 z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
Uchwała Nr XV/90/2011 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 20 grudnia 2011U_NR_XV_90_2011.pdf (31655 B)2012-01-02
Opisw sprawie: zmiany uchwały własnej nr XLIII/270/2010 z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizacje zadania publicznego.
Uchwała Nr XV/91/2011 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 20 grudnia 2011U_NR_XV_91_2011.pdf (30132 B)2012-01-02
Opisw sprawie: zmiany uchwały własnej nr VI/36/2011 z dnia 20 kwietnia 2011 r w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizacje zadania publicznego
Uchwała Nr XV/92/2011 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 20 grudnia 2011U_NR_XV_92_2011.pdf (615406 B)2012-01-02
Opisw sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Wojaszówka
Uchwała Nr XV/93/2011 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 20 grudnia 2011U_NR_XV_93_2011.pdf (799059 B)2012-01-02
Opisw sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2011 r.
Uchwała Nr XV/94/2011 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 20 grudnia 2011U_NR_XV_94_2011.pdf (35527 B)2012-01-02
Opisw sprawie: zmian uchwały własnej nr XV/86/2011 z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie pomocy rzeczowej na realizacje zadania publicznego dla Samorządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.
Uchwała Nr XV/95/2011 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 20 grudnia 2011U_NR_XV_95_2011.pdf (717018 B)2012-01-02
Opisw sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Wojaszówka
Uchwała Nr XV/96/2011 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 20 grudnia 2011U_NR_XV_96_2011.pdf (238594 B)2012-01-02
Opisw sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2012 r.
Uchwała Nr XVI/97/2011 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 30 grudnia 2011U_NR_XVI_97_2011.pdf (19439 B)2012-02-27
Opisw sprawie: utrzymania i zarządzania cmentarzem komunalnym w miejscowości Odrzykoń
Uchwała Nr XVI/98/2011 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 30 grudnia 2011U_NR_XVI_98_2011.pdf (39771 B)2012-02-27
Opisw sprawie: zmiany uchwały własnej nr XVI/85/2008 z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Wojaszówka oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata
Uchwała Nr XVI/99/2011 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 30 grudnia 2011U_NR_XVI_99_2011.pdf (161430 B)2012-02-27
Opisw sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2011 r.
Uchwała Nr XVI/100/2011 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 30 grudnia 2011U_NR_XVI_100_2011.pdf (40672 B)2012-02-27
Opisw sprawie: ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają wraz z upływem roku 2011
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «