Urząd Gminy Wojaszówka

Redagujący: Skalski PawełŚnieżek Tomasz.

Strona główna
URZAD GMINY WOJASZOWKA


Uchwały Rady Gminy Wojaszówka

2010 r.
Uchwała Nr XXXV/193/2010 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 17.02.2010 r.U_XXXV_193_2010.pdf (501138 B)2010-04-15
Opisw sprawie zatwierdzenia bilansu oraz rachunku zysku i strat Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wojaszówce za okres 1.01.2009 do 31.10.2009 r.
Uchwała Nr XXXV/194/2010 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 17.02.2010 r.U_XXXV_194_2010.pdf (537049 B)2010-04-15
Opisw sprawie zatwierdzenia bilansu oraz rachunku zysku i strat Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Likwidacji w Wojaszówce za okres 01.11.2009 do 31.12.2009 r.
Uchwała Nr XXXV/195/2010 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 17.02.2010 r.U_XXXV_195_2010.pdf (247390 B)2010-04-15
Opisw sprawie zatwierdzenia bilansu oraz rachunku zysku i strat Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Likwidacji w Wojaszówce za okres 01.01.2010 do 08.02.2010 r.
Uchwała Nr XXXV/196/2010 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 17.02.2010 r.U_XXXV_196_2010.pdf (104899 B)2010-04-15
Opisw sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków.
Uchwała Nr XXXV/197/2010 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 17.02.2010 r.U_XXXV_197_2010.pdf (64926 B)2010-04-15
Opisw sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków.
Uchwała Nr XXXV/198/2010 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 17.02.2010 r.U_XXXV_198_2010.pdf (21478 B)2010-04-15
Opisw sprawie stawek i zasad dotacji przedmiotowej ustalonej przez Radę Gminy dla Zakładu Gospodarki Komunalnej.
Uchwała Nr XXXV/199/2010 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 17.02.2010 r.U_XXXV_199_2010.pdf (1035737 B)2010-04-15
Opiszmieniająca uchwałę Nr XXXIII/191/2009 z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wojaszówka na 2010 r.
Uchwała Nr XXXV/200/2010 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 17.02.2010 r.U_XXXV_200_2010.pdf (620496 B)2010-04-15
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2010 r.
Uchwała Nr XXXV/201/2010 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 17.02.2010 r.U_XXXV_201_2010.pdf (113916 B)2010-04-15
Opisw sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie działki nr 2077 o pow. 0,26 ha położonej we wsi Odrzykoń na rzecz mienia komunalnego.
Uchwała Nr XXXVI/202/2010 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 26.03.2010 r.U_NrXXXVI_202_2010.pdf (863283 B)2010-04-28
Opisw sprawie zatwierdzenia bilansu oraz rachunku zysku i strat Gminnej Biblioteki Publicznej w Wojaszówce za 2009 r.
Uchwała Nr XXXVI/203/2010 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 26.03.2010 r.U_Nr_XXXVI_203_2010.pdf (944000 B)2010-04-28
Opisw sprawie zatwierdzenia bilansu oraz rachunku zysku i strat Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Wojaszówce za 2009 r.
Uchwała Nr XXXVI/204/2010 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 26.03.2010 r.U_NrXXXVI_204_2010.pdf (230891 B)2010-04-28
Opisw sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Wojaszówce.
Uchwała Nr XXXVI/205/2010 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 26.03.2010 r.U_NrXXXVI_205_2010.pdf (26545 B)2010-04-28
Opisw sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego.
Uchwała Nr XXXVI/206/2010 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 26.03.2010 r.U_NrXXXVI_206_2010.pdf (448374 B)2010-04-28
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2010 r.
Uchwała Nr XXXVI/207/2010 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 26.03.2010 r.U_NrXXXVI_207_2010.pdf (56135 B)2010-04-28
Opisw sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
Uchwała Nr XXXVI/208/2010 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 26.03.2010 r.U_NrXXXVI_208_2010.pdf (35772 B)2010-04-28
Opisw sprawie zaciągnięcia pożyczki w 2010 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na finansowanie inwestycji pn "Kanalizacja sanitarna w Odrzykoniu /IV etap/ - Głębokie".
Uchwała Nr XXXVI/209/2010 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 26.03.2010 r.U_XXXVI_209_2010.pdf (83119 B)2010-04-28
Opisw sprawie przyjęcia do realizacji projektu systemowego "Czas na aktywność w Gminie Wojaszówka" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.1.1 (Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej) z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Uchwała Nr XXXVI/210/2010 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 26.03.2010 r.U_NrXXXVI_210_2010.pdf (22572 B)2010-04-28
Opisw sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy w 2011 r. środków stanowiących fundusz sołecki.
Uchwała Nr XXXVI/211/2010 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 26.03.2010 r.U_NrXXXVI_211_2010.pdf (45798 B)2010-04-28
Opisw sprawie zmiany uchwały Nr XV/128/04 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 27 września 2004 r. w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie Gminy Wojaszówka miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
Uchwała Nr XXXVI/212/2010 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 26.03.2010 r.U_NrXXXVI_212_2010.pdf (32406 B)2010-04-28
Opisw sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.
Uchwała Nr XXXVII/213/2010 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 22.04.2010 r.U_XXXVII_213_2010.pdf (25278 B)2010-05-13
Opisw sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2009 r. i udzielenia absolutorium Wójowi Gminy Wojaszówka.
Uchwała Nr XXXVII/214/2010 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 22.04.2010 r.U_XXXVII_214_2010.pdf (355984 B)2010-05-13
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2010 r.
Uchwała Nr XXXVII/215/2010 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 22.04.2010 r.U_XXXVII_215_2010.pdf (189516 B)2010-05-13
Opisw sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury i Rekreacji w Wojaszówce.
Uchwała Nr XXXVIII/216/2010 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 14.05.2010 r.U_NrXXXVIII_216_2010.pdf (79965 B)2010-06-08
Opisw sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych przez samorządowe instytucje kultury za I półrocze 2010 roku.
Uchwała Nr XXXVIII/217/2010 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 14.05.2010 r.U_NrXXXVIII_217_2010.pdf (113882 B)2010-06-08
Opisw sprawie zasad korzystania z obiektów i urządzeń sportowo - rekreacyjnych Gminy Wojaszówka.
Uchwała Nr XXXVIII/218/2010 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 14.05.2010 r.U_XXXVIII_218_2010.pdf (198887 B)2010-06-08
Opisw sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości mienia komunalnego.
Uchwała Nr XXXVIII/219/2010 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 14.05.2010 r.U_Nr_XXXVIII_219_2010.pdf (1062202 B)2010-06-08
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2010 r.
Uchwała Nr XXXVIII/220/2010 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 14.05.2010 r.U_Nr_XXXVIII_220_2010.pdf (27918 B)2010-06-08
Opisw sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego.
Uchwała Nr XXXVIII/221/2010 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 14.05.2010 r.U_Nr_XXXVIII_221_2010.pdf (32987 B)2010-06-08
Opisw sprawie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla samorządu Powiatu w Krośnie.
Uchwała Nr XXXVIII/222/2010 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 14.05.2010 r.U_Nr_XXXVIII_222_2010.pdf (38219 B)2010-06-08
Opisw sprawie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla samorządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.
Uchwała Nr XXXVIII/223/2010 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 14.05.2010 r.U_Nr_XXXVIII_223_2010.pdf (30232 B)2010-06-08
Opisw sprawie zmiany uchwały własnej Nr XXXVI/208/2010 z dnia 26 marca 2010 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w 2010 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki na finansowanie inwestycji pn "Kanalizacja sanitarna w Odrzykoniu (IV etap) - Głębokie".
Uchwała Nr XXXVIII/224/2010 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 14.05.2010 r.U_Nr_XXXVIII_224_2010.pdf (36334 B)2010-06-08
Opisw sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
Uchwała Nr XXXIX/225/2010 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 02.07.2010 r.U_XXXIX_225_2010.pdf (31367 B)2010-10-05
Opisw sprawie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Krośnieńskiego w Krośnie.
Uchwała Nr XXXIX/226/2010 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 02.07.2010 r.U_XXXIX_226_2010.pdf (31100 B)2010-10-05
Opisw sprawie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Dębica.
Uchwała Nr XXXIX/227/2010 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 02.07.2010 r.U_XXXIX_227_2010.pdf (37320 B)2010-10-05
Opisw sprawie przyjęcia do realizacji zadania pn. "Remont i adaptacja budynków Domów Strażaka, Domów Ludowych i Domu Kultury pełniących funkcje społeczno-kulturalne na terenie gminy Wojaszówka".
Uchwała Nr XXXIX/228/2010 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 02.07.2010 r.U_XXXIX_228_2010.pdf (482821 B)2010-10-05
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2010 r.
Uchwała Nr XXXIX/229/2010 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 02.07.2010 r.U_XXXIX_229_2010.pdf (33217 B)2010-10-05
Opisw sprawie zaciągnięcia zobowiązań w 2010 r.
Uchwała Nr XXXIX/230/2010 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 02.07.2010 r.U_XXXIX_230_2010.pdf (36540 B)2010-10-05
Opisw sprawie nadania tytułu "Honorowy Obywatel Gminy Wojaszówka".
Uchwała Nr XL/231/2010 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 30.07.2010 r.U_XL_231_2010.pdf (49324 B)2010-10-05
Opisw sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy pomiędzy Gminą Wojaszówka, a Województwem Podkarpackim w sprawie określenia szczegółowych zasad współpracy przy realizacji Projektu "PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej" (poprzednia nazwa projektu "System Elekronicznej Komunkikacji dla Administracji Publicznej w Województwie Podkarpackim - (SEKAP)" zaplanowanego do realizacji w ramach 3 osi priorytetowej "Społeczeństwo Informacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013".
Uchwała Nr XL/232/2010 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 30.07.2010 r.U_XL_232_2010.pdf (33909 B)2010-10-05
Opisw sprawie zaciągnięcia zobowiązania w 2010 r.
Uchwała Nr XL/233/2010 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 30.07.2010 r.U_XL_233_2010.pdf (36724 B)2010-10-05
Opisw sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zabezpieczenia w formie weksla "in blanco".
Uchwała Nr XL/234/2010 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 30.07.2010 r.U_XL_234_2010.pdf (33772 B)2010-10-05
Opisw sprawie zmiany uchwały własnej Nr XXXIX/225/2010 z dnia 02.07.2010 r. w sprawie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Krośnieńskiego w Krośnie.
Uchwała Nr XL/235/2010 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 30.07.2010 r.U_XL_235_2010.pdf (37877 B)2010-10-05
Opisw sprawie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Krośnieńskiego w Krośnie.
Uchwała Nr XL/236/2010 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 30.07.2010 r.U_XL_236_2010.pdf (33452 B)2010-10-05
Opisw sprawie zmiany uchwały własnej Nr XXVIII/221/2010 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 14 maja 2010 r. w sprawie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Krośnieńskiego w Krośnie.
Uchwała Nr XL/237/2010 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 30.07.2010 r.U_XL_237_2010.pdf (458296 B)2010-10-05
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2010 r.
Uchwała Nr XL/238/2010 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 30.07.2010 r.U_XL_238_2010.pdf (22914 B)2010-10-05
Opisw sprawie zmiany uchwały własnej Nr XXXVIII/224/2010 z dnia 14 maja 2010 r. zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
Uchwała Nr XL/239/2010 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 30.07.2010 r.U_XL_239_2010.pdf (31784 B)2010-10-05
Opisw sprawie zmiany uchwały własnej Nr XXXVI/208/2010 z dnia 26 marca 2010 r. i Nr XXXVIII/223/2010 z dnia 14 maja 2010 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w 2010 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na finansowanie inwestycji pn "Kanalizacja sanitarna w Odrzykoniu /IV etap/ - Głębokie".
Uchwała Nr XL/240/2010 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 30.07.2010 r.U_XL_240_2010.pdf (81351 B)2010-10-05
Opisw sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Wojaszówka prawa własności działki nr 76 o pow. 0,0782, położonej we wsi Odrzykoń.
Uchwała Nr XL/241/2010 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 30.07.2010 r.U_XL_241_2010.pdf (354017 B)2010-10-05
Opisw sprawie wyrażenia zgody na zbycie mienia komunalnego.
Uchwała Nr XL/242/2010 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 30.07.2010 r.U_XL_242_2010.pdf (29795 B)2010-10-05
Opisw sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu pomocy finansowej uczniom.
Uchwała Nr XLI/243/2010 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 24.09.2010 r.U_Nr_XLI_243_2010.pdf (268658 B)2010-10-19
Opisw sprawie ustanowienia zasad przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz za zasługi dla sportu.
Uchwała Nr XLI/244/2010 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 24.09.2010 r.U_Nr_XLI_244_2010.pdf (40347 B)2010-10-19
Opisw sprawie zmiany uchwały własnej nr XL/232/2010 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w 2010 r.
Uchwała Nr XLI/245/2010 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 24.09.2010 r.U_Nr_XLI_245_2010.pdf (175067 B)2010-10-19
Opisw sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
Uchwała Nr XLI/246/2010 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 24.09.2010 r.U_Nr_XLI_246_2010.pdf (156940 B)2010-10-19
Opisw sprawie określenia zasad umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych przysługujących Gminie Wojaszówka lub jej jednostkom podległych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych.
Uchwała Nr XLI/247/2010 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 24.09.2010 r.U_Nr_XLI_247_2010.pdf (592770 B)2010-10-19
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2010 r.
Uchwała Nr XLI/248/2010 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 24.09.2010 r.U_Nr_XLI_248_2010.pdf (22954 B)2010-10-19
Opisw sprawie powierzenia Gminie Strzyżów prowadzenia zadania publicznego należącego do Gminy Wojaszówka.
Uchwała Nr XLI/249/2010 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 24.09.2010 r.U_Nr_XLI_249_2010.pdf (103345 B)2010-10-19
Opisw sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Strzyżów.
Uchwała Nr XLI/250/2010 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 24.09.2010 r.U_Nr_XLI_250_2010.pdf (307715 B)2010-10-19
Opisw sprawie zmiany Statutu Sołectwa Bajdy.
Uchwała Nr XLI/251/2010 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 24.09.2010 r.U_Nr_XLI_251_2010.pdf (307858 B)2010-10-19
Opisw sprawie zmiany Statutu Sołectwa Bratkówka.
Uchwała Nr XLI/252/2010 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 24.09.2010 r.U_Nr_XLI_252_2010.pdf (309323 B)2010-10-19
Opisw sprawie zmiany Statutu Sołectwa Łączki Jagiellońskie.
Uchwała Nr XLI/253/2010 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 24.09.2010 r.U_Nr_XLI_253_2010.pdf (312554 B)2010-10-19
Opisw sprawie zmiany Statutu Sołectwa Łęki Strzyżowskie.
Uchwała Nr XLI/254/2010 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 24.09.2010 r.U_Nr_XLI_254_2010.pdf (311546 B)2010-10-19
Opisw sprawie zmiany Statutu Sołectwa Odrzykoń.
Uchwała Nr XLI/255/2010 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 24.09.2010 r.U_Nr_XLI_255_2010.pdf (311137 B)2010-10-19
Opisw sprawie zmiany Statutu Sołectwa Pietrusza Wola.
Uchwała Nr XLI/256/2010 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 24.09.2010 r.U_Nr_XLI_256_2010.pdf (309051 B)2010-10-19
Opisw sprawie zmiany Statutu Sołectwa Przybówka.
Uchwała Nr XLI/257/2010 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 24.09.2010 r.U_Nr_XLI_257_2010.pdf (303050 B)2010-10-19
Opisw sprawie zmiany Statutu Sołectwa Rzepnik.
Uchwała Nr XLI/258/2010 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 24.09.2010 r.U_Nr_XLI_258_2010.pdf (310800 B)2010-10-19
Opisw sprawie zmiany Statutu Sołectwa Ustrobna.
Uchwała Nr XLI/259/2010 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 24.09.2010 r.U_Nr_XLI_259_2010.pdf (309946 B)2010-10-19
Opisw sprawie zmiany Statutu Sołectwa Wojaszówka.
Uchwała Nr XLI/260/2010 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 24.09.2010 r.U_Nr_XLI_260_2010.pdf (310748 B)2010-10-19
Opisw sprawie zmiany Statutu Sołectwa Wojkówka.
Uchwała Nr XLII/261/2010 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 29.10.2010 r.U_XLII_261_2010.pdf (169123 B)2010-11-05
Opisw sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.
Uchwała Nr XLII/262/2010 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 29.10.2010 r.U_XLII_262_2010.pdf (37088 B)2010-11-05
Opisw sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości.
Uchwała Nr XLII/263/2010 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 29.10.2010 r.U_XLII_263_2010.pdf (73571 B)2010-11-05
Opisw sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego.
Uchwała Nr XLII/264/2010 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 29.10.2010 r.U_XLII_264_2010.pdf (38970 B)2010-11-05
Opisw sprawie zmiany uchwały własnej nr XXXVIII/222/2010 z dnia 14 maja 2010 r. w sprawie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla samorządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.
Uchwała Nr XLII/265/2010 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 29.10.2010 r.U_XLII_265_2010.pdf (26610 B)2010-11-05
Opisw sprawie zmiany uchwały własnej Nr XXXVIII/224/2010 z dnia 14 maja 2010 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
Uchwała Nr XLII/266/2010 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 29.10.2010 r.U_XLII_266_2010.pdf (780353 B)2010-11-05
Opisw sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2010 r.
Uchwała Nr XLIII/267/2010 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 12.11.2010 r.U_XLIII_267_2010.pdf (34668 B)2010-12-08
Opisw sprawie zaciągnięcia zobowiązań w 2010 roku na 2011 rok.
Uchwała Nr XLIII/268/2010 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 12.11.2010 r.U_XLIII_268_2010.pdf (32819 B)2010-12-08
Opisw sprawie zaciągnięcia zobowiązań w 2010 roku na 2011 rok.
Uchwała Nr XLIII/269/2010 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 12.11.2010 r.U_XLIII_269_2010.pdf (30273 B)2010-12-08
Opisw sprawie zaciągnięcia zobowiązań w 2010 roku na 2011 rok.
Uchwała Nr XLIII/270/2010 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 12.11.2010 r.U_XLIII_270_2010.pdf (28049 B)2010-12-08
Opisw sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego.
Uchwała Nr XLIII/271/2010 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 12.11.2010 r.U_XLIII_271_2010.pdf (36494 B)2010-12-08
Opisw sprawie zmiany uchwały własnej Nr XXVIII/221/2010 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 14 maja 2010 r. w sprawie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Krośnieńskiego w Krośnie.
Uchwała Nr XLIII/272/2010 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 12.11.2010 r.U_XLIII_272_2010.pdf (547803 B)2010-12-08
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2010 r.
Uchwała Nr XLIII/273/2010 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 12.11.2010 r.U_XLIII_273_2010.pdf (37087 B)2010-12-08
Opisw sprawie wyznaczenia obszarów, na których nastąpiło zniszczenie lub uszkodzenie obiektów budowlanych w wyniku osunięcia się ziemi w 2010 r.
Uchwała Nr XLIII/274/2010 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 12.11.2010 r.U_XLIII_274_2010.pdf (36333 B)2010-12-08
Opisw sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości.
Uchwała Nr XLIII/275/2010 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 12.11.2010 r.U_XLIIII_275_2010.pdf (45156 B)2010-12-08
Opisw sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku w 2010 r. do projektu systemowego "Czas na aktywność w Gminie Wojaszówka" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.1.1 (Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej) z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Uchwała Nr XLIII/276/2010 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 12.11.2010 r.U_XLIII_276_2010.pdf (588790 B)2010-12-08
Opisw sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Wojaszówka w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu.
Uchwała Nr XLIII/277/2010 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 12.11.2010 r.U_XLIII_277_2010.pdf (24094 B)2010-12-08
Opisw sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie mienia komunalnego
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «