Urząd Gminy Wojaszówka

Redagujący: Skalski PawełŚnieżek Tomasz.

Strona główna
URZAD GMINY WOJASZOWKA


Uchwały Rady Gminy Wojaszówka

2009 r.
Uchwała Nr XXIII/129/09 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 18.02.2009 r.U_ Nr XXIII_ 129_09.pdf (102763 B)2009-02-27
Opisw sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków.
Uchwała Nr XXIII/130/09 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 18.02.2009 r.U_XIII_130_09.pdf (111916 B)2009-02-27
Opisw sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków.
Uchwała Nr XXIII/131/09 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 18.02.2009 r.U_NrXXIII_ 131_09.pdf (58740 B)2009-02-27
Opisw sprawie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Krośnieńskiego w Krośnie.
Uchwała Nr XXIII/132/09 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 18.02.2009 r.U_NrXXIII_132_09.pdf (244924 B)2009-02-27
Opisw sprawie zmian w budżecie na 2009 r.
Uchwała Nr XXIII/133/09 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 18.02.2009 r.U_XXIII_ 133_09.pdf (71666 B)2009-02-27
Opisw sprawie zaciągnięcia pożyczki w 2009 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na finansowanie inwestycji pn "Termomodernizacja obiektów oświatowych w miejscowościach Ustrobna, Przybówka".
Uchwała Nr XXIII/134/09 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 18.02.2009 r.U_XXIII_134_09.pdf (63160 B)2009-02-27
Opisw sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych.
Uchwała Nr XXIV/135/09 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 24.03.2009 r.U_XXIV_135_09.pdf (134554 B)2009-04-17
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2009 r.
Uchwała Nr XXIV/136/09 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 24.03.2009 r.U_XXIV_136_09.pdf (62846 B)2009-04-17
Opisw sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wojaszówka na lata 2009-2013.
Uchwała Nr XXIV/137/09 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 24.03.2009 r.U_XXIV_137_09.pdf (75478 B)2009-04-17
Opisw sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wojaszówka.
Uchwała Nr XXIV/138/09 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 24.03.2009 r.U_XXIV_138_09.pdf (53542 B)2009-04-17
Opisw sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Wojaszówka.
Uchwała Nr XXIV/139/09 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 24.03.2009 r.U_XXIV_139_09.pdf (100931 B)2009-04-17
Opisw sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze nauczycieli.
Uchwała Nr XXIV/140/09 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 24.03.2009 r.U_XXIV_140_09.pdf (81750 B)2009-04-17
Opisw sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.
Uchwała Nr XXIV/141/09 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 24.03.2009 r.U_XXIV_141_09.pdf (71971 B)2009-04-17
Opiszmieniająca uchwałę Nr IX/84/99 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 19 sierpnia 1999 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w szkołach (zespołach) każdego typu i placówkach oświatowo-wychowawczych dla których organem prowadzącym jest Gmina.
Uchwała Nr XXV/142/09 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 09.04.2009 r.U_XXV_142_09.pdf (52944 B)2009-04-17
Opisw sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2008 r. i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wojaszówka.
Uchwała Nr XXV/143/09 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 09.04.2009 r.U_XXV_143_09.pdf (57213 B)2009-04-17
Opisw sprawie zatwierdzenia bilansu oraz rachunku zysku i strat Gminnej Biblioteki Publicznej w Wojaszówce za 2008 r.
Uchwała Nr XXV/144/09 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 09.04.2009 r.U_XXV_144_09.pdf (57802 B)2009-04-17
Opisw sprawie zatwierdzenia bilansu oraz rachunku zysku i strat Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Wojaszówce za 2008 r.
Uchwała Nr XXV/145/09 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 09.04.2009 r.U_XXV_145_09.pdf (58581 B)2009-04-17
Opisw sprawie zatwierdzenia bilansu oraz rachunku zysku i strat Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wojaszówce za 2008 r.
Uchwała Nr XXVI/146/09 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 29.04.2009 r.U_XXVI_146_09.pdf (57335 B)2009-05-29
Opisw sprawie zmiany uchwały własnej Nr XXIII/131/2009 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 18 lutego 2009 r. w sprawie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Krośnieńskiego w Krośnie.
Uchwała Nr XXVI/147/09 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 29.04.2009 r.U_XXVI_147_09.pdf (245644 B)2009-05-29
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2009 r.
Uchwała Nr XXVI/148/09 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 29.04.2009 r.U_XXVI_148_09.pdf (66332 B)2009-05-29
Opisw sprawie nadania sztandaru Szkole Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Łękach Strzyżowskich.
Uchwała Nr XXVI/149/09 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 29.04.2009 r.U_XXVI_149_09.pdf (58789 B)2009-05-29
Opisw sprawie nadania tytułu "Honorowy Obywatel Gminy Wojaszówka".
Uchwała Nr XXVI/150/09 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 29.04.2009 r.U_XXVI_150_09.pdf (59542 B)2009-05-29
Opisw sprawie zmiany uchwały Nr XV/128/04 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 27 września 2004 r. w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie Gminy Wojaszówka miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
Uchwała Nr XXVII/151/09 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 09.06.2009 r.U_XXVII_151_09.pdf (59283 B)2009-06-19
Opisw sprawie zmiany uchwały własnej Nr XXIII/131/2009 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 18 lutego 2009 r. w sprawie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Krośnieńskiego w Krośnie.
Uchwała Nr XXVII/152/09 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 09.06.2009 r.U_XXVII_152_09.pdf (203809 B)2009-06-19
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2009 r.
Uchwała Nr XXVII/153/09 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 09.06.2009 r.U_XXVII_153_09.pdf (43943 B)2009-06-19
Opisw sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
Uchwała Nr XXVII/154/09 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 09.06.2009 r.U_XXVII_154_09.pdf (57052 B)2009-06-19
Opisw sprawie wydania opinii do proponowanych specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000.
Uchwała Nr XXVII/155/09 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 09.06.2009 r.U_XXVII_155_09.pdf (387181 B)2009-06-19
Opisw sprawie wyrażenia zgody na zbycie mienia komunalnego.
Uchwała Nr XXVII/156/09 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 09.06.2009 r.U_XXVII_156_09.pdf (58494 B)2009-06-19
Opisw sprawie nadania tytułu "Honorowy Obywatel Gminy Wojaszówka".
Uchwała Nr XXVII/157/09 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 09.06.2009 r.U_XXVII_157_09.pdf (55385 B)2009-06-19
Opisw sprawie zmiany uchwały Nr XV/128/04 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 27 września 2004 r. w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie Gminy Wojaszówka miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
Uchwała Nr XXVIII/158/09 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 23.07.2009 r.U_ NrXXVIII_ 158_09.pdf (57393 B)2009-08-06
Opisw sprawie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Krośnieńskiego w Krośnie.
Uchwała Nr XXVIII/159/09 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 23.07.2009 r.U_NrXXVIII_159_09.pdf (233180 B)2009-08-06
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2009 r.
Uchwała Nr XXVIII/160/09 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 23.07.2009 r.U_NrXXVIII_160_09.pdf (54153 B)2009-08-06
Opisw sprawie wyrażenia zgody na zbycie mienia komunalnego.
Uchwała Nr XXIX/161/09 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 28.08.2009 r.U_XXIX_161_09.pdf (139918 B)2009-09-10
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2009 r.
Uchwała Nr XXIX/162/09 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 28.08.2009 r.U_XXIX_162_09.pdf (57159 B)2009-09-10
Opisw sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie umowy z Samorządem Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w formie weksla niezupełnego (in blanco) wraz z deklaracją wekslową.
Uchwała Nr XXIX/163/09 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 28.08.2009 r.U_XXIX_163_09.pdf (63375 B)2009-09-10
Opisw sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wojaszówce.
Uchwała Nr XXIX/164/09 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 28.08.2009 r.U_XXIX_164_09.pdf (57423 B)2009-09-10
Opisw sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.
Uchwała Nr XXX/165/09 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 28.09.2009 r.U_XXX_165_09.pdf (59304 B)2009-11-19
Opisw sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego.
Uchwała Nr XXX/166/09 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 28.09.2009 r.U_XXX_166_09.pdf (173557 B)2009-11-19
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2009 r.
Uchwała Nr XXX/167/09 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 28.09.2009 r.U_XXX_167_09.pdf (64161 B)2009-11-19
Opisw sprawie zaciągnięcia zobowiązań w 2009 roku na 2010 rok na zadanie - Remont nawierzchni drogi gminnej nr 1 15184 R w miejscowości Ustrobna w km 0+440-0+875 realizowane w ramach "Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011".
Uchwała Nr XXX/168/09 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 28.09.2009 r.U_XXX_168_09.pdf (59009 B)2009-11-19
Opisw sprawie wyrażenia woli realizacji projektu służącego rewitalizacji i modernizacji linii kolejowej nr 106 Rzeszów - Jasło.
Uchwała Nr XXXI/169/09 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 30.10.2009 r.U_XXXI_169_09.pdf (60164 B)2009-11-19
Opisw sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Uchwała Nr XXXI/170/09 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 30.10.2009 r.U_XXXI_170_09.pdf (154154 B)2009-11-19
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2009 r.
Uchwała Nr XXXI/171/09 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 30.10.2009 r.U_XXXI_171_09.pdf (57107 B)2009-11-19
Opisw sprawie ustalenia wysokości diet oraz zasad zwrotu kosztów przejazdu dla radnych oraz sołtysów wsi.
Uchwała Nr XXXI/172/09 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 30.10.2009 r.U_XXXI_172_09.pdf (55146 B)2009-11-19
Opisw sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.
Uchwała Nr XXXI/173/09 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 30.10.2009 r.U_XXXI_173_09.pdf (66944 B)2009-11-19
Opisw sprawie zaciągnięcia zobowiązań w 2009 roku na 2010 rok.
Uchwała Nr XXXI/174/09 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 30.10.2009 r.U_XXXI_174_09.pdf (60664 B)2009-11-19
Opisw sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku w 2009 r. do projektu systemowego "Czas na aktywność w Gminie Wojaszówka" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.1.1 (Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej) z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Uchwała Nr XXXI/175/09 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 30.10.2009 r.U_XXXI_175_09.pdf (56730 B)2009-11-19
Opisw sprawie zasad zagospodarowania mienia po zlikwidowanym Samodzielnym Publicznym Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Wojaszówce.
Uchwała Nr XXXII/176/09 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 25.11.2009 r.U_XXXII_176_09.pdf (146080 B)2010-01-15
Opisw sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Chorkówka, Gminą Dukla i Gminą Wojaszówka.
Uchwała Nr XXXII/177/09 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 25.11.2009 r.U_XXXII_177_09.pdf (62757 B)2010-01-15
Opisw sprawie zaciągnięcia zobowiązania na 2010 r. na realizację projektu "Zwiększenie biezpieczeństwa mieszkańców gmin Chorkówka, Dukla i Wojaszówka w sytuacji pożarów, klęsk żywiołowych, katastrof technicznych, chemicznych i ekologicznych.
Uchwała Nr XXXII/178/09 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 25.11.2009 r.U_XXXII_178_09.pdf (59618 B)2010-01-15
Opisw sprawie zmiany uchwały własnej nr XXX/165/09 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 28 września 2009 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego.
Uchwała Nr XXXII/179/09 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 25.11.2009 r.U_XXXII_179_09.pdf (57643 B)2010-01-15
Opisw sprawie zabezpieczenia w 2010 r. środków na pomoc rzeczową dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego.
Uchwała Nr XXXII/180/09 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 25.11.2009 r.U_XXXII_180_09.pdf (127237 B)2010-01-15
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2009 r.
Uchwała Nr XXXIII/181/09 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 15.12.2009 r.U_XXXIII_181_09.pdf (68865 B)2010-01-15
Opisw sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2010 r.
Uchwała Nr XXXIII/182/09 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 15.12.2009 r.U_XXXIII_182_09.pdf (84055 B)2010-01-15
Opisw sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2010 rok.
Uchwała Nr XXXIII/183/09 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 15.12.2009 r.U_XXXIII_183_09.pdf (95601 B)2010-01-15
Opisw sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2010.
Uchwała Nr XXXIII/184/09 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 15.12.2009 r.U_XXXIII_184_09.pdf (58037 B)2010-01-15
Opisw sprawie zmiany uchwały własnej Nr XXIII/133/2009 z dnia 18 lutego w sprawie zaciągnięcia pożyczki w 2009 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na finansowanie inwestycji pn "Termomodernizacja obiektów oświatowych w miejscowościach Ustrobna, Przybówka".
Uchwała Nr XXXIII/185/09 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 15.12.2009 r.U_XXXIII_185_09.pdf (243084 B)2010-01-15
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2009 r.
Uchwała Nr XXXIII/186/09 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 15.12.2009 r.U_XXXIII_186_09.pdf (58448 B)2010-01-15
Opisw sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie umowy z Samorządem Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w formie weksla niezupełnego (in blanco) wraz z deklaracją wekslową.
Uchwała Nr XXXIII/187/09 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 15.12.2009 r.U_XXXIII_187_09.pdf (59663 B)2010-01-15
Opisw sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego.
Uchwała Nr XXXIII/188/09 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 15.12.2009 r.U_XXXIII_188_09.pdf (66009 B)2010-01-15
Opisw sprawie zaciągnięcia zobowiązań w 2009 roku.
Uchwała Nr XXXIII/189/09 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 15.12.2009 r.U_XXXIII_189_09.pdf (58912 B)2010-01-15
Opisw sprawie zmiany uchwały własnej w zakresie sporządzenia dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji "Kanalizacja wsi Przybówka"
Uchwała Nr XXXIII/190/09 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 15.12.2009 r.U_XXXIII_190_09.pdf (57392 B)2010-01-15
Opisw sprawie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla samorządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.
Uchwała Nr XXXIII/191/09 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 15.12.2009 r.U_XXXIII_191_09.pdf (405319 B)2010-01-15
Opisw sprawie uchwalenia budżetu gminy Wojaszówka na 2010 r.
Uchwała Nr XXXIV/192/09 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 30.12.2009 r.U_XXXIV_192_09.pdf (182205 B)2010-01-15
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2009 r.
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «