Urząd Gminy Wojaszówka

Redagujący: Skalski PawełŚnieżek Tomasz.

Strona główna
URZAD GMINY WOJASZOWKA


Uchwały Rady Gminy Wojaszówka

2004 r.
Uchwała Nr XI/93/2004 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 25 marca 2004 r.U_XI_93_04.pdf (75662 B)2009-01-07
Opisw sprawie zmiany uchwały własnej Nr IV/25/99 z dnia 19 lutego 1999 r. ustalenia utrzymania i korzystania z budynków użyteczności publicznej i związanych z tym opłat.
Uchwała Nr XI/94/2004 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 25 marca 2004 r.U_XI_94_04.pdf (56375 B)2009-01-07
Opisw sprawie ustalenia wysokości diet oraz zasad zwrotu kosztów przejazdu dla radnych oraz sołtysów wsi.
Uchwała Nr XI/95/2004 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 25 marca 2004 r.U_XI_95_04.pdf (378540 B)2009-01-07
Opisw sprawie uchwalenia budżetu gminy Wojaszówka na 2004 r.
Uchwała Nr XI/96/2004 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 25 marca 2004 r.U_XI_96_04.pdf (58753 B)2009-01-07
Opiszmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia środka specjalnego w jednostce budżetowej.
Uchwała Nr XI/97/2004 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 25 marca 2004 r.U_XI_97_04.pdf (56987 B)2009-01-07
Opiszmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia środka specjalnego w jednostce budżetowej
Uchwała Nr XI/98/2004 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 25 marca 2004 r.U_XI_98_04.pdf (91163 B)2009-01-07
Opisw sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2004 rok.
Uchwała Nr XI/99/2004 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 25 marca 2004 r.U_XI_99_04.pdf (55408 B)2009-01-07
Opisw sprawie pierwszeństwa w zatrudnieniu nauczycieli z terenu Gminy Wojaszówka.
Uchwała Nr XI/100/2004 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 25 marca 2004 r.U_XI_100_04.pdf (57357 B)2009-01-07
Opisw sprawie opłat administracyjnych za czynności urzędowe wykonywanych przez organy Gminy Wojaszówka.
Uchwała Nr XI/101/2004 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 25 marca 2004 r.U_XI_101_04.pdf (53061 B)2009-01-07
Opisw sprawie stawek i zasad dotacji przedmiotowej ustalonej przez Radę Gminy dla Gminnego Zakładu Komunalnego na 2004 r.
Uchwała Nr XI/102/2004 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 25 marca 2004 r.U_XI_102_04.pdf (53996 B)2009-01-07
Opisw sprawie zatwierdzenia bilansu oraz rachunku zysku i strat Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wojaszówce za 2003 r.
Uchwała Nr XI/103/2004 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 25 marca 2004 r.U_XI_103_04.pdf (57432 B)2009-01-07
Opisw sprawie zatwierdzenia bilansu oraz rachunku zysku i strat, Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Wojaszówce za 2003 r.
Uchwała Nr XI/104/2004 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 25 marca 2004 r.U_XI_104_04.pdf (56471 B)2009-01-07
Opisw sprawie zatwierdzenia bilansu oraz rachunku zysku i strat, Gminnej Biblioteki Publicznej w Wojaszówce za 2003 r.
Uchwała Nr XI/105/2004 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 25 marca 2004 r.U_XI_105_04.pdf (55166 B)2009-01-07
Opisw sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie na rzecz Gminy Wojaszówka nieruchomości gruntowej w Wojaszówce.
Uchwała Nr XI/106/2004 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 25 marca 2004 r.U_XI_106_04.pdf (77225 B)2009-01-07
Opisw sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata.
Uchwała Nr XII/107/2004 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 28 kwietnia 2004 r.U_XII_107.pdf (59880 B)2009-01-07
Opisw sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2003 rok i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wojaszówka.
Uchwała Nr XII/108/2004 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 28 kwietnia 2004 r.U_XII_108_04.pdf (58628 B)2009-01-07
Opisw sprawie ustalenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczyciela prowadzącego zajęcia z przedmiotów o różnym wymiarze godzin.
Uchwała Nr XII/109/2004 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 28 kwietnia 2004 r.U_XII_109_04.pdf (54277 B)2009-01-07
Opisw sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Krosno w sprawie dotacji celowej na pokrycie kosztów zapewnienia opieki przedszkolnej dzieciom zamieszkałym na terenie Gminy Wojaszówka.
Uchwała Nr XII/110/2004 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 28 kwietnia 2004 r.U_XII_110_04.pdf (56921 B)2009-01-07
Opisw sprawie wyrażenia zgody na zbycie mienia komunalnego w drodze przetargu nieograniczonego
Uchwała Nr XIII/111/2004 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 28 maja 2004 r.U_XIII_111.pdf (240399 B)2009-01-07
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2004 r.
Uchwała Nr XIII/112/2004 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 28 maja 2004 r.U_XIII_112.pdf (55828 B)2009-01-07
Opisw sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Wojaszówka.
Uchwała Nr XIII/113/2004 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 28 maja 2004 r.U_XIII_113.pdf (57204 B)2009-01-07
Opisw sprawie wyrażenia zgody na zbycie mienia komunalnego w drodze przetargu nieograniczonego.
Uchwała Nr XIII/114/2004 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 28 maja 2004 r.U_XIII_114_.pdf (52801 B)2009-01-07
Opisw sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia za pracę na stanowisku Wójta Gminy Wojaszówka.
Uchwała Nr XIV/115/2004 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 15 lipca 2004 r.U_XIV_115_04.pdf (237853 B)2009-01-07
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2004 r.
Uchwała Nr XIV/116/2004 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 15 lipca 2004 r.U_XIV_116_04.pdf (57185 B)2009-01-07
Opisw sprawie udzielenia pomocy dla samorządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.
Uchwała Nr XIV/117/2004 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 15 lipca 2004 r.U_XIV_117_04.pdf (58798 B)2009-01-07
Opisw sprawie zaciągnięcia zobowiązań w 2004 roku na rok 2005 przy realizacji inwestycji gminnej.
Uchwała Nr XIV/118/2004 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 15 lipca 2004 r.U_XIV_118_04.pdf (60471 B)2009-01-07
Opisw sprawie zmiany Statutu Gminy Wojaszówka.
Uchwała Nr XIV/119/2004 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 15 lipca 2004 r.U_XIV_119_04.pdf (70860 B)2009-01-07
Opisw sprawie obciążenia nieruchomości.
Uchwała Nr XIV/120/2004 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 15 lipca 2004 r.U_XIV_120_04.pdf (82960 B)2009-01-07
Opisw sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata.
Uchwała Nr XV/121/2004 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 27 września 2004 r.U_XV_121_04.pdf (259497 B)2009-01-07
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2004 r.
Uchwała Nr XV/122/2004 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 27 września 2004 r.U_XV_122.pdf (52562 B)2009-01-07
Opisw sprawie odwołania Pani Marii Gałuszka ze stanowiska Skarbnika Gminy Wojaszówka.
Uchwała Nr XV/123/2004 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 27 września 2004 r.U_XV_123.pdf (60495 B)2009-01-07
Opisw sprawie powołania Pani Danuty Daszykowskiej na stanowisko Skarbnika Gminy Wojaszówka.
Uchwała Nr XV/124/2004 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 27 września 2004 r.U_XV_124.pdf (54102 B)2009-01-07
Opisw sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Wojaszówka publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych.
Uchwała Nr XV/125/2004 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 27 września 2004 r.U_XV_125.pdf (66702 B)2009-01-07
Opisw sprawie dożywiania uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjów z terenu gminy Wojaszówka oraz udzielania pomocy w formie dożywiania.
Uchwała Nr XV/126/2004 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 27 września 2004 r.U_XV_126.pdf (58753 B)2009-01-07
Opisw sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie działki na 436/7 o pow. 0,29 ha położonej we wsi Przybówka na rzecz mienia komunalnego.
Uchwała Nr XV/127/2004 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 27 września 2004 r.U_XV_127_04.pdf (56019 B)2009-01-07
Opisw sprawie wyrażenia zgody na zbycie mienia komunalnego w drodze przetargu nieograniczonego.
Uchwała Nr XV/128/2004 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 27 września 2004 r.U_XV_128.pdf (70253 B)2009-01-07
Opisw sprawie określenia zasad usytuowania na terenie Gminy Wojaszówka miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
Uchwała Nr XVI/129/2004 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 21 października 2004 r.U_XVI_129.pdf (569426 B)2009-01-07
Opisw sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Wojaszówka na lata 2004-2006 i 2007-2013.
Uchwała Nr XVI/130/2004 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 21 października 2004 r.U_XVI_130.pdf (1125532 B)2009-01-07
Opisw sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Odpadami wraz z Programem Ochrony Środowiska dla Gminy Wojaszówka na lata 2004-2015.
Uchwała Nr XVI/131/2004 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 21 października 2004 r.U_XVI_131.pdf (68383 B)2009-01-07
Opisw sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Wojaszówka.
Uchwała Nr XVI/132/2004 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 21 października 2004 r.U_XVI_132.pdf (200318 B)2009-01-07
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2004 r.
Uchwała Nr XVII/133/2004 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 07 grudnia 2004 r.U_XVII_133.pdf (68022 B)2009-01-07
Opisw sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Uchwała Nr XVII/134/2004 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 07 grudnia 2004 r.U_XVII_134.pdf (60380 B)2009-01-07
Opisw sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki podatku od posiadania psów oraz określenia terminów płatności i sposobu poboru.
Uchwała Nr XVII/135/2004 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 07 grudnia 2004 r.U_XVII_135.pdf (57524 B)2009-01-07
Opisw sprawie ustalenia górnej stawki opłat na sfinansowanie kosztów wywozu nieczystości stałych z terenu Gminy.
Uchwała Nr XVII/136/2004 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 07 grudnia 2004 r.U_XVII_136.pdf (60082 B)2009-01-07
Opisw sprawie zaciągnięcia pożyczki na 2005 rok z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na finansowanie inwestycji p.n.: "Kanalizacja sanitarna III etap w miejscowości Bratkówka".
Uchwała Nr XVII/137/2004 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 07 grudnia 2004 r.U_XVII_137.pdf (59635 B)2009-01-07
Opisw sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie umowy z Podkarpackim Urzędem Wojewódzkim w Rzeszowie w formie weksla "in blanco" oraz zabezpieczenia rzeczowego na 2005 rok.
Uchwała Nr XVII/138/2004 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 07 grudnia 2004 r.U_XVII_138.pdf (141267 B)2009-01-07
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2004 r.
Uchwała Nr XVII/139/2004 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 07 grudnia 2004 r.U_XVII_139.pdf (93035 B)2009-01-07
Opisw sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wojaszówce.
Uchwała Nr XVII/140/2004 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 07 grudnia 2004 r.U_XVII_140.pdf (73047 B)2009-01-07
Opisw sprawie zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania.
Uchwała Nr XVII/141/2004 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 07 grudnia 2004 r.U_XVII_141.pdf (61978 B)2009-01-07
Opisw sprawie określenia sposobów sprawienia pogrzebu.
Uchwała Nr XVIII/142/2004 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 29 grudnia 2004 r.U_XVIII_142.pdf (153422 B)2009-01-07
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2004 r.
Uchwała Nr XVIII/143/2004 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 29 grudnia 2004 r.U_XVIII_143.pdf (57679 B)2009-01-07
Opisw sprawie wyrażenia zgody na zbycie mienia komunalnego w drodze przetargu nieograniczonego.
Uchwała Nr XVIII/144/2004 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 29 grudnia 2004 r.U_XVIII_144.pdf (78030 B)2009-01-07
Opisw sprawie odwołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.
Uchwała Nr XVIII/145/2004 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 29 grudnia 2004 r.U_XVIII_145.pdf (73014 B)2009-01-07
Opisw sprawie powołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «