Urząd Gminy Wojaszówka

Redagujący: Skalski PawełŚnieżek Tomasz.

Strona główna
URZAD GMINY WOJASZOWKA


Uchwały Rady Gminy Wojaszówka

2005 r.
Uchwała Nr XIX/146/2005 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 27 stycznia 2005 r.U_XIX_146.pdf (356266 B)2008-11-03
Opisw sprawie uchwalenia budżetu gminy Wojaszówka na 2005 r.
Uchwała Nr XIX/147/2005 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 27 stycznia 2005 r.U_XIX_147.pdf (33891 B)2008-11-03
Opisw sprawie stawek i zasad dotacji przedmiotowej ustalonej przez Radę Gminy dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na 2005 r.
Uchwała Nr XIX/148/2005 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 27 stycznia 2005 r.U_XIX_148.pdf (59655 B)2008-11-03
Opisw sprawie zaciągnięcia pożyczki w 2005 roku z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na finansowanie inwestycji p.n. "Kanalizacja sanitarna III etap w miejscowości Bratkówka".
Uchwała Nr XIX/149/2005 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 27 stycznia 2005 r.U_XIX_149.pdf (66627 B)2008-11-03
Opisw sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2005 r.
Uchwała Nr XIX/150/2005 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 27 stycznia 2005 r.U_XIX_150.pdf (83309 B)2008-11-03
Opisw sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2005 r.
Uchwała Nr XIX/151/2005 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 27 stycznia 2005 r.U_XIX_151.pdf (61609 B)2008-11-03
Opisw sprawie ustalenia terminu zwołania zebrania wiejskiego dla przeprowadzenia wyboru sołtysa wsi Bratkówka.
Uchwała Nr XX/152/2005 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 28 lutego 2005 r.U_XX_152.pdf (121570 B)2008-11-03
Opisw sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze nauczycieli.
Uchwała Nr XX/153/2005 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 28 lutego 2005 r.U_XX_153.pdf (69901 B)2008-11-03
Opisw sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.
Uchwała Nr XX/154/2005 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 28 lutego 2005 r.U_XX_154.pdf (77540 B)2008-11-03
Opisw sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.
Uchwała Nr XX/155/2005 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 28 lutego 2005 r.U_XX_155.pdf (68183 B)2008-11-03
Opisw sprawie określenia zasad ustalenia wysokości stawek czynszu za wynajem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Wojaszówka.
Uchwała Nr XX/156/2005 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 28 lutego 2005 r.U_XX_156.pdf (71072 B)2008-11-03
Opisw sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wojaszówce.
Uchwała Nr XX/157/2005 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 28 lutego 2005 r.U_XX_157.pdf (108892 B)2008-11-03
Opisw sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wojaszówka na 2005 r.
Uchwała Nr XX/158/2005 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 28 lutego 2005 r.U_XX_158.pdf (130470 B)2008-11-03
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2005 r.
Uchwała Nr XX/159/2005 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 28 lutego 2005 r.U_XX_159.pdf (57589 B)2008-11-03
Opisw sprawie zaciągnięcia zobowiązań w 2005 roku na rok 2006 przy realizacji inwestycji gminnej.
Uchwała Nr XXI/160/2005 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 23 marca 2005 r.U_XXI_160.pdf (53480 B)2008-11-03
Opisw sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za rok 2004 i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wojaszówka.
Uchwała Nr XXI/161/2005 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 23 marca 2005 r.U_XXI_161.pdf (100132 B)2008-11-03
Opisw sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wojaszówka.
Uchwała Nr XXI/162/2005 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 23 marca 2005 r.U_XXI_162.pdf (53690 B)2008-11-03
Opisw sprawie organizacji kształcenia specjalnego w placówkach oświatowych na terenie Gminy Wojaszówka.
Uchwała Nr XXI/163/2005 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 23 marca 2005 r.U_XXI_163.pdf (65833 B)2008-11-03
Opisw sprawie zatwierdzenia bilansu oraz rachunku zysku i strat gminnej Biblioteki Publicznej w Wojaszówce za 2004 r.
Uchwała Nr XXI/164/2005 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 23 marca 2005 r.U_XXI_164.pdf (66835 B)2008-11-03
Opisw sprawie zatwierdzenia bilansu oraz rachunku zysku i strat Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Wojaszówce za 2004 r.
Uchwała Nr XXI/165/2005 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 23 marca 2005 r.U_XXI_165.pdf (102452 B)2008-11-03
Opisw sprawie zatwierdzenia bilansu oraz rachunku zysku i strat Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wojaszówce za 2004 r.
Uchwała Nr XXI/166/2005 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 23 marca 2005 r.U_XXI_166.pdf (156646 B)2008-11-03
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2005 r.
Uchwała Nr XXI/167/2005 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 23 marca 2005 r.U_XXI_167.pdf (57642 B)2008-11-03
Opisw sprawie wyrażenia zgody na zbycie mienia komunalnego w drodze przetargu nieograniczonego.
Uchwała Nr XXI/168/2005 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 23 marca 2005 r.U_XXI_168.pdf (59662 B)2008-11-03
Opisw sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie działki nr 202/1 o pow. 0,11 ha położonej we wsi Przybówka na rzecz mienia komunalnego.
Uchwała Nr XXII/169/2005 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 19 maja 2005 r.U_XXII_169.pdf (58395 B)2008-11-03
Opisw sprawie zabezpieczenia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na pokrycie w ciągu 2005 r. niedoboru budżetu na finansowanie zadania pn.: "Kanalizacja sanitarna III etap w miejscowości Bratkówka".
Uchwała Nr XXII/170/2005 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 19 maja 2005 r.U_XXII_170.pdf (297975 B)2008-11-03
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2005 r.
Uchwała Nr XXII/171/2005 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 19 maja 2005 r.U_XXII_171.pdf (62465 B)2008-11-03
Opisw sprawie udzielenia pomocy dla samorządu Powiatu Krośnieńskiego.
Uchwała Nr XXII/172/2005 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 19 maja 2005 r.U_XXII_172.pdf (55372 B)2008-11-03
Opisw sprawie udzielenia pomocy dla samorządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.
Uchwała Nr XXII/173/2005 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 19 maja 2005 r.U_XXII_173.pdf (58554 B)2008-11-03
Opisw sprawie zabezpieczenia umowy z Ministerstwem Edukacji Narodowej i Sportu na dofinansowanie zadania pn.: "Budowa sali sportowej przy SP w Wojaszówce" w latach 2005-2007 z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.
Uchwała Nr XXII/174/2005 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 19 maja 2005 r.U_XXII_174.pdf (50304 B)2008-11-03
Opisw sprawie zaciągnięcia zobowiązań w 2005 na lata 2006 - 2007 przy realizacji inwestycji gminnych.
Uchwała Nr XXII/175/2005 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 19 maja 2005 r.U_XXII_175.pdf (56317 B)2008-11-03
Opisw sprawie ustalenia wysokości diet oraz zasad zwrotu kosztów przejazdu dla sołtysów wsi.
Uchwała Nr XXIII/176/2005 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 18 lipca 2005 r.U_XXIII_176.pdf (104835 B)2008-11-03
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2005 r.
Uchwała Nr XXIII/177/2005 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 18 lipca 2005 r.U_XXIII_177.pdf (141194 B)2008-11-03
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2005 r.
Uchwała Nr XXIII/178/2005 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 18 lipca 2005 r.U_XXIII_178.pdf (58311 B)2008-11-03
Opisw sprawie udzielenia pomocy dla samorządu Powiatu Krośnieńskiego.
Uchwała Nr XXIII/179/2005 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 18 lipca 2005 r.U_XXIII_179.pdf (57452 B)2008-11-03
Opisw sprawie wyrażenia zgody na zbycie mienia komunalnego w drodze przetargu pisemnego ograniczonego do mieszkańców gminy Wojaszówka.
Uchwała Nr XXIII/180/2005 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 18 lipca 2005 r.U_XXIII_180.pdf (57476 B)2008-11-03
Opisw sprawie wyrażenia zgody na zbycie mienia komunalnego w drodze przetargu nieograniczonego.
Uchwała Nr XXIII/181/2005 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 18 lipca 2005 r.U_XXIII_181.pdf (62634 B)2008-11-03
Opisw sprawie wyrażenia zgody na zbycie mienia komunalnego w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania działki przyległej.
Uchwała Nr XXIII/182/2005 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 18 lipca 2005 r.U_XXIII_182.pdf (56703 B)2008-11-03
Opisw sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia za pracę na stanowisku Wójta Gminy Wojaszówka.
Uchwała Nr XXIII/183/2005 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 18 lipca 2005 r.U_XXIII_183.pdf (57670 B)2008-11-03
Opiszmieniająca uchwałę własną Nr XXI/161/2005 z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wojaszówka.
Uchwała Nr XXIV/184/2005 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 29 września 2005 r.U_XXIV_184.pdf (142919 B)2008-11-03
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2005 r.
Uchwała Nr XXIV/185/2005 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 29 września 2005 r.U_XXIV_185.pdf (58031 B)2008-11-03
Opisw sprawie określenia zasad obciążenia nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy.
Uchwała Nr XXIV/186/2005 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 29 września 2005 r.U_XXIV_186.pdf (71798 B)2008-11-03
Opisw sprawie określenia zasad postępowania o udzielenie i rozliczenie dotacji z budżetu Gminy Wojaszówka na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, nie stanowiących własności gminy.
Uchwała Nr XXIV/187/2005 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 29 września 2005 r.U_XXIV_187.pdf (57981 B)2008-11-03
Opisw sprawie odwołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.
Uchwała Nr XXIV/188/2005 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 29 września 2005 r.U_XXIV_188.pdf (57319 B)2008-11-03
Opisw sprawie powołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.
Uchwała Nr XXV/189/2005 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 25 listopada 2005 r.U_XXV_189.pdf (61629 B)2008-11-03
Opisw sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości mienia komunalnego.
Uchwała Nr XXV/190/2005 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 25 listopada 2005 r.U_XXV_190.pdf (56638 B)2008-11-03
Opisw sprawie wyrażenia zgody na zbycie mienia komunalnego w drodze przetargu nieograniczonego.
Uchwała Nr XXV/191/2005 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 25 listopada 2005 r.U_XXV_191.pdf (60011 B)2008-11-03
Opisw sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie działek nr 1762/5 o pow. 0,0152 ha, 1764/2 o pow. 0,0365 ha położonych we wsi Odrzykoń na rzecz mienia komunalnego.
Uchwała Nr XXV/192/2005 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 25 listopada 2005 r.U_XXV_192.pdf (59532 B)2008-11-03
Opisw sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie działki nr 685/7 o pow. 0,02 ha położonej we wsi Przybówka na rzecz mienia komunalnego.
Uchwała Nr XXV/193/2005 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 25 listopada 2005 r.U_XXV_193.pdf (60892 B)2008-11-03
Opisw sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie działek nr 3219/2 o pow. 0,0448 ha, 3224/4 o pow. 0,0283 ha, 3224/6 o pow. 0,0210 ha, 3225/4 o pow. 0,0932 ha położonych we wsi Odrzykoń na rzecz mienia komunalnego.
Uchwała Nr XXV/194/2005 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 25 listopada 2005 r.U_XXV_194.pdf (672226 B)2008-11-03
Opisw sprawie uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Wojaszówka.
Uchwała Nr XXV/195/2005 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 25 listopada 2005 r.U_XXV_195.pdf (73320 B)2008-11-03
Opisw sprawie zmiany uchwały Nr XVII/133/2004 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 07 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Uchwała Nr XXV/196/2005 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 25 listopada 2005 r.U_XXV_196.pdf (60213 B)2008-11-03
Opisw sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/222/2001 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 16 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki podatku od posiadania psów oraz określenia terminów płatności i sposobu poboru.
Uchwała Nr XXV/197/2005 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 25 listopada 2005 r.U_XXV_197.pdf (129209 B)2008-11-03
Opisw sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.
Uchwała Nr XXV/198/2005 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 25 listopada 2005 r.U_XXV_198.pdf (55372 B)2008-11-03
Opisw sprawie zmiany uchwały nr XXII/186/2001 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 26 kwietnia 2001 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Wojaszówka.
Uchwała Nr XXV/199/2005 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 25 listopada 2005 r.U_XXV_199.pdf (18379 B)2008-11-03
Opisw sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Wojaszówka.
Uchwała Nr XXV/200/2005 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 25 listopada 2005 r.U_XXV_200.pdf (228673 B)2008-11-03
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2005 r.
Uchwała Nr XXV/201/2005 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 25 listopada 2005 r.U_XXV_201.pdf (56617 B)2008-11-03
Opisw sprawie udzielenia pomocy dla Samorządu Gminy Krosno.
Uchwała Nr XXVI/202/2005 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 29 grudnia 2005 r.U_XXVI_202.pdf (242853 B)2008-11-03
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2005 r.
Uchwała Nr XXVI/203/2005 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 29 grudnia 2005 r.U_XXVI_203.pdf (85121 B)2008-11-03
Opisw sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają wraz z upływem roku 2005.
Uchwała Nr XXVI/204/2005 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 29 grudnia 2005 r.U_XXVI_204.pdf (88064 B)2008-11-03
Opisw sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2006 rok.
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «