Urząd Gminy Wojaszówka

Redagujący: Skalski PawełŚnieżek Tomasz.

Strona główna
URZAD GMINY WOJASZOWKA


Uchwały Rady Gminy Wojaszówka

2006 r.
Uchwała Nr XXVII/205/2006 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 15.02.2006 r.U_XXVII_205.pdf (145018 B)2008-10-15
Opisw sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wojaszówka.
Uchwała Nr XXVII/206/2006 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 15.02.2006 r.U_XXVII_206.pdf (135253 B)2008-10-15
Opisw sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wojaszówka.
Uchwała Nr XXVII/207/2006 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 15.02.2006 r.U_XXVII_207.pdf (61186 B)2008-10-15
Opisw sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków.
Uchwała Nr XXVII/208/2006 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 15.02.2006 r.U_XXVII_208.pdf (64063 B)2008-10-15
Opisw sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków.
Uchwała Nr XXVII/209/2006 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 15.02.2006 r.U_XXVII_209.pdf (56331 B)2008-10-15
Opiszmieniająca uchwałę własną Nr XX/154/2005 z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.
Uchwała Nr XXVII/210/2006 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 15.02.2006 r.U_XXVII_210.pdf (138281 B)2008-10-15
Opisw sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze nauczycieli.
Uchwała Nr XXVII/211/2006 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 15.02.2006 r.U_XXVII_211.pdf (55939 B)2008-10-15
Opisw sprawie wyrażenia zgody na zbycie mienia komunalnego w drodze przetargu nieograniczonego.
Uchwała Nr XXVII/212/2006 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 15.02.2006 r.U_XXVII_212.pdf (63090 B)2008-10-15
Opisw sprawie ustanowienia pomników przyrody.
Uchwała Nr XXVIII/213/2006 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 29.03.2006 r.U_XXVIII_213.pdf (63990 B)2008-10-15
Opisw sprawie zatwierdzenia bilansu oraz rachunku zysku i strat Gminnej Biblioteki Publicznej w Wojaszówce za 2005 r.
Uchwała Nr XXVIII/214/2006 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 29.03.2006 r.U_XXVIII_214.pdf (65186 B)2008-10-15
Opisw sprawie zatwierdzenia bilansu oraz rachunku zysku i strat Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Wojaszówce za 2005 r.
Uchwała Nr XXVIII/215/2006 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 29.03.2006 r.U_XXVIII_215.pdf (100279 B)2008-10-15
Opisw sprawie zatwierdzenia bilansu oraz rachunku zysku i strat Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wojaszówce za 2005 r.
Uchwała Nr XXVIII/216/2006 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 29.03.2006 r.U_XXVIII_216.pdf (62894 B)2008-10-15
Opisw sprawie udzielenia pomocy dla samorządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.
Uchwała Nr XXVIII/217/2006 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 29.03.2006 r.U_XXVIII_217.pdf (34621 B)2008-10-15
Opisw sprawie stawek i zasad dotacji przedmiotowej ustalonej przez Radę Gminy dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na 2006 r.
Uchwała Nr XXVIII/218/2006 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 29.03.2006 r.U_XVII_218.pdf (352053 B)2008-10-15
Opisw sprawie uchwalenia budżetu gminy Wojaszówka na 2006 r.
Uchwała Nr XXVIII/219/2006 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 29.03.2006 r.U_XXVIII_219.pdf (84439 B)2008-10-15
Opisw sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Wojaszówka.
Uchwała Nr XXVIII/220/2006 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 29.03.2006 r.U_XVIII_220.pdf (86484 B)2008-10-15
Opisw sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.
Uchwała Nr XXVIII/221/2006 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 29.03.2006 r.U_XXVIII_221.pdf (37459 B)2008-10-15
Opisw sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie wartości jednego punktu w złotych, w tabeli wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół i Przedszkoli w Wojaszówce.
Uchwała Nr XXIX/222/2006 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 28.04.2006 r.U_XXIX_222.pdf (52808 B)2008-10-15
Opisw sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2005 r. i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wojaszówka.
Uchwała Nr XXIX/223/2006 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 28.04.2006 r.U_XXIX_223.pdf (56637 B)2008-10-15
Opisw sprawie wyrażenia zgody na zbycie mienia komunalnego w drodze przetargu nieograniczonego.
Uchwała Nr XXIX/224/2006 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 28.04.2006 r.U_XXIX_224.pdf (63551 B)2008-10-15
Opisw sprawie obciążenia nieruchomości.
Uchwała Nr XXIX/225/2006 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 28.04.2006 r.U_XXIX_225.pdf (54524 B)2008-10-15
Opisw sprawie zmiany uchwały Nr VI/65/99 w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
Uchwała Nr XXIX/226/2006 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 28.04.2006 r.U_XXIX_226.pdf (139031 B)2008-10-15
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2006 r.
Uchwała Nr XXX/227/2006 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 11.05.2006 r.U_XXX_227.pdf (56947 B)2008-10-15
Opisw sprawie udzielenia pomocy dla samorządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.
Uchwała Nr XXX/228/2006 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 11.05.2006 r.U_XXX_228.pdf (135821 B)2008-10-15
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2006 r.
Uchwała Nr XXXI/229/2006 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 28.06.2006 r.U_XXXI_229.pdf (60705 B)2008-10-15
Opisw sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wojaszówka za I półrocze oraz przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury.
Uchwała Nr XXXI/230/2006 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 28.06.2006 r.U_XXXI_230.pdf (69800 B)2008-10-15
Opisw sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych przysługujących Gminie Wojaszówka lub jej jednostkom organizacyjnym, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych.
Uchwała Nr XXXI/231/2006 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 28.06.2006 r.U_XXXI_231.pdf (150633 B)2008-10-15
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2006 r.
Uchwała Nr XXXI/232/2006 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 28.06.2006 r.U_XXXI_232.pdf (58146 B)2008-10-15
Opisw sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/204/2005 z dnia 29.12.2005 r. w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2006 r.
Uchwała Nr XXXII/233/2006 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 01.08.2006 r.U_XXXII_233.pdf (55634 B)2008-10-15
Opisw sprawie wyrażenia zgody na zbycie mienia komunalnego w drodze przetargu nieograniczonego.
Uchwała Nr XXXII/234/2006 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 01.08.2006 r.U_XXXII_234.pdf (149777 B)2008-10-15
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2006 r.
Uchwała Nr XXXII/235/2006 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 01.08.2006 r.U_XXXII_235.pdf (57028 B)2008-10-15
Opisw sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.
Uchwała Nr XXXIII/236/2006 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 22.09.2006 r.U_XXXIII_236.pdf (87949 B)2008-10-15
Opisw sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.
Uchwała Nr XXXIII/237/2006 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 22.09.2006 r.U_XXXIII_237.pdf (233492 B)2008-10-15
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2006 r.
Uchwała Nr XXXIII/238/2006 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 22.09.2006 r.U_XXXIII_238.pdf (69347 B)2008-10-15
Opisw sprawie zaciągnięcia kredytu w 2006 r.
Uchwała Nr XXXIII/239/2006 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 22.09.2006 r.U_XXXIII_239.pdf (46756 B)2008-10-15
Opisw sprawie przystąpienia do realizacji zadania wspólnego w 2007 r. z Powiatem krośnieńskim.
Uchwała Nr XXXIV/240/2006 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 26.10.2006 r.U_XXXIV_240.pdf (156817 B)2008-10-15
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2006 r.
Uchwała Nr I/1/2006 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 22.11.2006 r.U_I_1_06.pdf (52115 B)2008-10-15
Opisw sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Wojaszówka.
Uchwała Nr I/2/2006 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 22.11.2006 r.U_I_2_06.pdf (50195 B)2008-10-15
Opisw sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy.
Uchwała Nr I/3/2006 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 22.11.2006 r.U_I_3_06.pdf (54413 B)2008-10-15
Opisw sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wojaszówka.
Uchwała Nr I/4/2006 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 22.11.2006 r.U_I_4_06.pdf (53047 B)2008-10-15
Opisw sprawie ustalenia liczby radnych wchodzących w skład Komisji Rady Gminy Wojaszówka.
Uchwała Nr I/5/2006 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 22.11.2006 r.U_I_5_06.pdf (58788 B)2008-10-15
Opisw sprawie powołania stałych Komisji Rady Gminy Wojaszówka.
Uchwała Nr II/6/2006 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 05.12.2006 r.U_II_6_06.pdf (130425 B)2008-10-15
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2006 r.
Uchwała Nr II/7/2006 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 05.12.2006 r.U_II_7_06.pdf (61203 B)2008-10-15
Opisw sprawie zmiany uchwały Nr XVII/133/2004 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 07 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Uchwała Nr III/8/2006 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 28.12.2006 r.U_III_8_06.pdf (54613 B)2008-10-15
Opisw sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXXIII/238/2006 z dnia 22 września 2006 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu w 2006 r.
Uchwała Nr III/9/2006 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 28.12.2006 r.U_III_9_06.pdf (311125 B)2008-10-15
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2006 r.
Uchwała Nr III/10/2006 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 28.12.2006 r.U_III_10_06.pdf (33763 B)2008-10-15
Opisw sprawie stawek i zasad dotacji przedmiotowej ustalonej przez Radę Gminy dla Zakładu Gospodarki Komunalnej.
Uchwała Nr III/11/2006 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 28.12.2006 r.U_III_11_06.pdf (62103 B)2008-10-15
Opiszmieniająca uchwałę własną Nr XXI/161/2005 z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wojaszówka.
Uchwała Nr III/12/2006 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 28.12.2006 r.U_III_12_06.pdf (56278 B)2008-10-15
Opisw sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia za pracę na stanowisku Wójta Gminy Wojaszówka.
Uchwała Nr III/13/2006 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 28.12.2006 r.U_III_13.pdf (64725 B)2008-10-15
Opisw sprawie ustalenia terminów zwołania zebrań wiejskich dla przeprowadzenia wyborów sołtysów wsi na kadencję Rady Gminy Wojaszówka.
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «