Urząd Gminy Wojaszówka

Redagujący: Skalski PawełŚnieżek Tomasz.

Strona główna
URZAD GMINY WOJASZOWKA


Uchwały Rady Gminy Wojaszówka

2007 r.
Uchwała Nr IV/14/2007 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 12.02.2007 r.U_IV_14_07.pdf (71786 B)2008-10-01
Opisw sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków.
Uchwała Nr IV/15/2007 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 12.02.2007 r.U_IV_15_07.pdf (65931 B)2008-10-01
Opisw sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków.
Uchwała Nr IV/16/2007 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 12.02.2007 r.U_IV_16_07.pdf (93420 B)2008-10-01
Opisw sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2007 r.
Uchwała Nr V/17/2007 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 16.03.2007 r.U_V_17_07.pdf (55406 B)2008-10-01
Opisw sprawie dotacji celowej na pomoc finansową dla samorządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.
Uchwała Nr V/18/2007 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 16.03.2007 r.U_V_18_07.pdf (378259 B)2008-10-01
Opisw sprawie uchwalenia budżetu gminy Wojaszówka na 2007 r.
Uchwała Nr V/19/2007 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 16.03.2007 r.U_V_19_07.pdf (59226 B)2008-10-01
Opisw sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/230/06 z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych przysługujących Gminie Wojaszówka lub jej jednostkom organizacyjnym, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych.
Uchwała Nr V/20/2007 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 16.03.2007 r.U_V_20_07.pdf (67963 B)2008-10-01
Opisw sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2007 r.
Uchwała Nr V/21/2007 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 16.03.2007 r.U_V_21_07.pdf (122296 B)2008-10-01
Opisw sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokości i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na narody za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze nauczycieli.
Uchwała Nr V/22/2007 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 16.03.2007 r.U_V_22_07.pdf (36938 B)2008-10-01
Opisw sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie wartości jednego punktu w złotych, w tabeli wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych gminy Wojaszówka.
Uchwała Nr V/23/2007 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 16.03.2007 r.U_V_23_07.pdf (37149 B)2008-10-01
Opisw sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie wartości jednego punktu w złotych, w tabeli wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół i Przedszkoli w Wojaszówce.
Uchwała Nr V/24/2007 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 16.03.2007 r.U_V_24_07.pdf (54166 B)2008-10-01
Opisw sprawie wyrażenia zgody na zbycie mienia komunalnego w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania działki przyległej.
Uchwała Nr V/25/2007 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 16.03.2007 r.U_V_25_07.pdf (54788 B)2008-10-01
Opisw sprawie wyrażenia zgody na zbycie mienia komunalnego w drodze przetargu nieograniczonego.
Uchwała Nr V/26/2007 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 16.03.2007 r.U_V_26_07.pdf (54461 B)2008-10-01
Opisw sprawie zmiany uchwały Nr XXX/237/2002 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 18.03.2002 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku w drodze inkasa i ustalenia wysokości wynagrodzenia z tego tytułu.
Uchwała Nr V/27/2007 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 16.03.2007 r.U_V_27_07.pdf (59334 B)2008-10-01
Opisw sprawie zmiany uchwały Nr XXII/175/2005 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 19.05.2005 r. w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zasad zwrotu kosztów przejazdu dla sołtysów wsi.
Uchwała Nr V/28/2007 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 16.03.2007 r.U_V_28_07.pdf (74621 B)2008-10-01
Opis
Uchwała Nr VI/29/2007 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 27.04.2007 r.U_VI_29_07.pdf (52950 B)2008-10-01
Opisw sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2006 r. i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wojaszówka.
Uchwała Nr VI/30/2007 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 27.04.2007 rU_VI_30_07.pdf (143667 B)2008-10-01
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2007 r.
Uchwała Nr VI/31/2007 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 27.04.2007 rU_VI_31_07.pdf (55464 B)2008-10-01
Opisw sprawie wyrażenia zgody na zbycie mienia komunalnego
Uchwała Nr VI/32/2007 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 27.04.2007 rU_VI_32_07.pdf (57641 B)2008-10-01
Opisw sprawie wyrażenia zgody na zbycie mienia komunalnego.
Uchwała Nr VI/33/2007 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 27.04.2007 rU_VI_33_07.pdf (175320 B)2008-10-01
Opisw sprawie zatwierdzenia bilansu oraz rachunku zysku i strat Gminnej Biblioteki Publicznej w Wojaszówce za 2006 r.
Uchwała Nr VI/34/2007 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 27.04.2007 rU_VI_34_07.pdf (190441 B)2008-10-01
Opisw sprawie zatwierdzenia bilansu oraz rachunku zysku i strat Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Wojaszówce za 2006 r.
Uchwała Nr VI/35/2007 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 27.04.2007 rU_VI_35_07.pdf (207990 B)2008-10-01
Opisw sprawie zatwierdzenia bilansu oraz rachunku zysku i strat Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wojaszówce za 2006 r.
Uchwała Nr VII/36/2007 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 26.06.2007 r.U_VII_36_07.pdf (53780 B)2008-10-01
Opisw sprawie wyrażenia zgody na zbycie mienia komunalnego.
Uchwała Nr VII/37/2007 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 26.06.2007 r.U_VII_37_07.pdf (56134 B)2008-10-01
Opisw sprawie dotacji celowej na pomoc finansową dla samorządu Powiatu Krośnieńskiego w Krośnie.
Uchwała Nr VII/38/2007 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 26.06.2007 r.U_VII_38_07.pdf (149438 B)2008-10-01
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2007 r.
Uchwała Nr VII/39/2007 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 26.06.2007 r.U_VII_39_07.pdf (56256 B)2008-10-01
Opisw sprawie powołania społecznej rady działającej przy Samodzielnym Publicznym Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Wojaszówce.
Uchwała Nr VII/40/2007 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 26.06.2007 r.U_VII_40_07.pdf (71324 B)2008-10-01
Opisw sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wojaszówce.
Uchwała Nr VIII/41/2007 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 20.07.2007 r.U_VIII_41_07.pdf (70638 B)2008-10-01
Opisw sprawie przyjęcia do prowadzenia zadania z zakresu właściwości Gminy Wojaszówka i zawarcia porozumienia między Gminą Wojaszówka a Gminą Korczyna.
Uchwała Nr VIII/42/2007 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 20.07.2007 r.U_VIII_42_07.pdf (141197 B)2008-10-01
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2007 r.
Uchwała Nr IX/43/2007 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 30.08.2007 r.U_IX_43_07.pdf (138948 B)2008-10-01
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2007 r.
Uchwała Nr IX/44/2007 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 30.08.2007 r.U_IX_44_07.pdf (41711 B)2008-10-01
Opisw sprawie utworzenia obwodów głosowania w Gminie Wojaszówka.
Uchwała Nr X/45/2007 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 23.11.2007 r.U_X_45_07.pdf (170116 B)2008-10-01
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2007 r.
Uchwała Nr X/46/2007 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 23.11.2007 r.U_X_46_07.pdf (60565 B)2008-10-01
Opisw sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Uchwała Nr X/47/2007 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 23.11.2007 r.U_X_47_07.pdf (83095 B)2008-10-01
Opisw sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.
Uchwała Nr X/48/2007 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 23.11.2007 r.U_X_48_07.pdf (42572 B)2008-10-01
Opisw sprawie określenia wysokości stawki opłaty od posiadania psów, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności.
Uchwała Nr X/49/2007 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 23.11.2007 r.U_X_49_07.pdf (58010 B)2008-10-01
Opisw sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej za podstawę do obliczania podatku rolnego na 2008 rok na obszarze Gminy Wojaszówka.
Uchwała Nr X/50/2007 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 23.11.2007 r.U_X_50_07.pdf (175127 B)2008-10-01
Opisw sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie działki nr 1214 o pow. 0,09 ha położonej we wsi Odrzykoń oraz działek nr 373/91 o pow. 0,01 ha i nr 373/197 o pow. około 0,31 ha położonych we wsi Łączki Jagiellońskie na rzecz mienia komunalnego.
Uchwała Nr X/51/2007 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 23.11.2007 r.U_X_51_07.pdf (60028 B)2008-10-01
Opisw sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie wartości jednego punktu w złotych w tabeli wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wojaszówce.
Uchwała Nr X/52/2007 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 23.11.2007 r.U_X_52_07.pdf (55158 B)2008-10-01
Opisw sprawie przystąpienia Gminy Wojaszówka do Stowarzyszenia "Strzyżowska Lokalna Grupa Działania".
Uchwała Nr XI/53/2007 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 28.12.2007 r.U_XI_53_07.pdf (269006 B)2008-10-01
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2007 r.
Uchwała Nr XI/54/2007 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 28.12.2007 r.U_XI_54_07.pdf (63655 B)2008-10-01
Opisw sprawie uchwalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za wywóz odpadów komunalnych z terenu Gminy Wojaszówka.
Uchwała Nr XI/55/2007 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 28.12.2007 r.U_XI_55_07.pdf (93471 B)2008-10-01
Opisw sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2008 rok.
Uchwała Nr XI/56/2007 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 28.12.2007 r.U_XI_56_07.pdf (66897 B)2008-10-01
Opisw sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2008 r.
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «