Urząd Gminy Wojaszówka

Redagujący: Skalski PawełŚnieżek Tomasz.

Strona główna
URZAD GMINY WOJASZOWKA


Uchwały Rady Gminy Wojaszówka

2008 r.
Uchwała Nr XII/57/08 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 30.01.2008 r.U_XII_57_08.pdf (62080 B)2008-09-25
Opisw sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia pomiędzy Gminą Wojaszówka a jednostkami samorządów terytorialnych, dotyczącego wspólnego przygotowania i realizacji Projektu Systemu Elektronicznej Komunikacji dla Administracji Publicznej /SEKAP? w Województwie Podkarpackim.
Uchwała Nr XII/58/2008 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 30.01.2008 r.U_XII_58_08.pdf (56391 B)2008-09-25
Opisw sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z jednostkami samorządów terytorialnych, dotyczącego wspólnego przystąpienia do przetargu organizowanego przez Urząd Komunikacji Elektronicznej na rezerwację częstotliwości z zakresu 3600-3800 MHz na obszarze przetargowym 09.3.
Uchwała Nr XII/59/2008 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 30.01.2008 r.U_XII_59_08.pdf (38518 B)2008-09-25
Opisw sprawie ustalenia zasad korzystania z posiłków w stołówkach szkolnych w Gminie Wojaszówka.
Uchwała Nr XII/60/2008 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 30.01.2008 r.U_XII_60_08.pdf (64688 B)2008-09-25
Opisw sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Wojaszówka.
Uchwała Nr XII/61/2008 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 30.01.2008 r.U_XII_61_08.pdf (125147 B)2008-09-25
Opisw sprawie wyrażenia zgody na zbycie mienia komunalnego.
Uchwała Nr XIII/62/2008 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 28.02.2008 r.U_XIII_62_08.pdf (111904 B)2008-09-25
Opisw sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków.
Uchwała Nr XIII/63/2008 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 28.02.2008 r.U_XIII_63_08.pdf (66035 B)2008-09-25
Opisw sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzenia ścieków.
Uchwała Nr XIII/64/2008 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 28.02.2008 r.U_XIII_64_08.pdf (34692 B)2008-09-25
Opisw sprawie stawek i zasad dotacji przedmiotowej ustalonej przez Radę Gminy dla Zakładu Gospodarki Komunalnej.
Uchwała Nr XIII/65/2008 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 28.02.2008 r.U_XIII_65_08.pdf (57901 B)2008-09-25
Opisw sprawie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla samorządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.
Uchwała Nr XIII/66/2008 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 28.02.2008 r.U_XIII_66_08.pdf (55574 B)2008-09-25
Opisw sprawie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Krośnieńskiego w Krośnie.
Uchwała Nr XIII/67/2008 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 28.02.2008 r.U_XIII_67_08.pdf (417217 B)2008-09-25
Opisw sprawie uchwalenia budżetu gminy Wojaszówka na 2008 r.
Uchwała Nr XIII/68/2008 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 28.02.2008 r.U_XIII_68_08.pdf (49116 B)2008-09-25
Opisw sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania w zakresie sporządzenia dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji "Budowa kanalizacji w gminie Wojaszówka etap I Przybówka - Wojaszówka"
Uchwała Nr XIV/69/2008 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 28.03.2008 r.U_XIV_69_08.pdf (185246 B)2008-09-25
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2008 r.
Uchwała Nr XIV/70/2008 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 28.03.2008 r.U_XIV_70_08.pdf (115888 B)2008-09-25
Opisw sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokości i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze nauczycieli.
Uchwała Nr XIV/71/2008 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 28.03.2008 r.U_XIV_71_08.pdf (37076 B)2008-09-25
Opisw sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie wartości jednego punktu w złotych, w tabeli wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół i Przedszkoli w Wojaszówce.
Uchwała Nr XIV/72/2008 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 28.03.2008 r.U_XIV_72_08.pdf (61120 B)2008-09-25
Opisw sprawie wyrażenia zgody na zakup działki nr 483/12 o pow. 0,27 ha położonej we wsi Bajdy na rzecz mienia komunalnego.
Uchwała Nr XIV/73/2008 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 28.03.2008 r.U_XIV_73_08.pdf (54937 B)2008-09-25
Opisw sprawie wyrażenia zgody na zbycie mienia komunalnego.
Uchwała Nr XIV/74/2008 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 28.03.2008 r.U_XIV_74_08.pdf (58872 B)2008-09-25
Opiszmieniająca uchwałę w sprawie powołania społecznej rady działającej przy Samodzielnym Publicznym Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Wojaszówce.
Uchwała Nr XV/75/2008 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 10.04.2008 r.U_XV_75_08.pdf (53704 B)2008-09-25
Opisw sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2007 r. i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wojaszówka.
Uchwała Nr XV/76/2008 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 10.04.2008 r.U_XV_76_08.pdf (149457 B)2008-09-25
Opisw sprawie zatwierdzenia bilansu oraz rachunku zysku i strat Gminnej Biblioteki Publicznej w Wojaszówce za 2007 r.
Uchwała Nr XV/77/2008 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 10.04.2008 r.U_XV_77_08.pdf (169123 B)2008-09-25
Opisw sprawie zatwierdzenia bilansu oraz rachunku zysku i strat Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Wojaszówce za 2007 r.
Uchwała Nr XV/78/2008 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 10.04.2008 r.U_XV_78_08.pdf (197498 B)2008-09-25
Opisw sprawie zatwierdzenia bilansu oraz rachunku zysku i strat Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wojaszówce za 2007 r.
Uchwała Nr XVI/79/2008 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 23.04.2008 r.U_XVI_79_08.pdf (58677 B)2008-09-25
Opisw sprawie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla samorządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.
Uchwała Nr XVI/80/2008 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 23.04.2008 r.U_XVI_80_08.pdf (171946 B)2008-09-25
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2008 r.
Uchwała Nr XVI/81/2008 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 23.04.2008 r.U_XVI_81_08.pdf (68395 B)2008-09-25
Opisw sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia za pracę na stanowisku Wójta Gminy Wojaszówka.
Uchwała Nr XVI/82/2008 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 23.04.2008 r.U_XVI_82_08.pdf (62859 B)2008-09-25
Opisw sprawie ustalenia wysokości diet oraz zasad zwrotu kosztów przejazdu dla radnych oraz sołtysów wsi.
Uchwała Nr XVI/83/2008 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 23.04.2008 r.U_XVI_83_08.pdf (54042 B)2008-09-25
Opisw sprawie wyrażenia zgody na zbycie mienia komunalnego.
Uchwała Nr XVI/84/2008 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 23.04.2008 r.U_XVI_84_08.pdf (68801 B)2008-09-25
Opisw sprawie przyznania pierwszeństwa w nabywaniu nieruchomości gruntowej.
Uchwała Nr XVI/85/2008 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 23.04.2008 r.U_XVI_85_08.pdf (74068 B)2008-09-25
Opisw sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Wojaszówka oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata.
Uchwała Nr XVII/86/2008 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 20.05.2008 r.U_XVII_86_08.pdf (64258 B)2008-09-25
Opisw sprawie przyjęcia do realizacji zadania inwestycyjnego i złożenia wniosku do "Podkarpackiego Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Infrastruktury na Obszarach Wiejskich" oraz zabezpieczenia środków w budżecie Gminy Wojaszówka na rok 2008.
Uchwała Nr XVII/87/2008 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 20.05.2008 r.U_XVII_87_08.pdf (166468 B)2008-09-25
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2008 r.
Uchwała Nr XVII/88/2008 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 20.05.2008 r.U_XVII_88_08.pdf (55719 B)2008-09-25
Opisw sprawie wyrażenia zgody na zbycie mienia komunalnego.
Uchwała Nr XVIII/89/2008 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 27.06.2008 r.U_XVIII_89_8.pdf (69518 B)2008-10-08
Opisw sprawie wyrażenia woli na zmianę sposobu i formy udzielenia świadczeń zdrowotnych na terenie gminy Wojaszówka.
Uchwała Nr XVIII/90/2008 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 27.06.2008 r.U_XVIII_90_8.pdf (156645 B)2008-10-08
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2008 r.
Uchwała Nr XVIII/91/2008 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 27.06.2008 r.U_XVII_91_8.pdf (64169 B)2008-10-08
Opiszmieniająca uchwałę Nr XVI/85/2008 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Wojaszówka oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata.
Uchwała Nr XVIII/92/2008 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 27.06.2008 r.U_XVIII_92_8.pdf (484536 B)2008-10-08
Opisw sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Bajdy.
Uchwała Nr XVIII/93/2008 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 27.06.2008 r.U_XVIII_93_8.pdf (465550 B)2008-10-08
Opisw sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Bratkówka.
Uchwała Nr XVIII/94/2008 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 27.06.2008 r.UXVIII_94_8.pdf (444033 B)2008-10-08
Opisw sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Łączki Jagiellońskie.
Uchwała Nr XVIII/95/2008 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 27.06.2008 r.U_XVIII_95_8.pdf (492953 B)2008-10-09
Opisw sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Łęki Strzyżowskie.
Uchwała Nr XVIII/96/2008 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 27.06.2008 r.U_XVIII_96_8.pdf (478344 B)2008-10-09
Opisw sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Odrzykoń.
Uchwała Nr XVIII/97/2008 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 27.06.2008 r.U_XVIII_97_8.pdf (469055 B)2008-10-09
Opisw sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Pietrusza Wola.
Uchwała Nr XVIII/98/2008 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 27.06.2008 r.U_XVIII_98_8.pdf (489098 B)2008-10-09
Opisw sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Przybówka.
Uchwała Nr XVIII/99/2008 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 27.06.2008 r.U_XVIII_99_8.pdf (472712 B)2008-10-09
Opisw sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Rzepnik.
Uchwała Nr XVIII/100/2008 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 27.06.2008 r.U_XVIII_100.pdf (460679 B)2008-10-09
Opisw sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Ustrobna.
Uchwała Nr XVIII/101/2008 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 27.06.2008 r.U_XVIII_101.pdf (501220 B)2008-10-09
Opisw sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wojaszówka.
Uchwała Nr XVIII/102/2008 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 27.06.2008 r.U_XVIII_102.pdf (443219 B)2008-10-09
Opisw sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wojkówka.
Uchwała Nr XIX/103/2008 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 26.08.2008 r.U_XIX_103_08.pdf (57111 B)2008-10-09
Opisw sprawie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Krośnieńskiego w Krośnie.
Uchwała Nr XIX/104/2008 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 26.08.2008 r.U_XIX_104_08.pdf (56004 B)2008-10-09
Opisw sprawie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Krośnieńskiego w Krośnie.
Uchwała Nr XIX/105/2008 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 26.08.2008 r.U_XIX_105_08.pdf (249054 B)2008-10-09
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2008 r.
Uchwała Nr XIX/106/2008 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 26.08.2008 r.U_XIX_106_08.pdf (50077 B)2008-10-09
Opisw sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania w zakresie sporządzenia dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji "Kanalizacja wsi Przybówka".
Uchwała Nr XIX/107/2008 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 26.08.2008 r.U_XIX_107_08.pdf (54423 B)2008-10-09
Opisw sprawie wyrażenia zgody na zbycie mienia komunalnego.
Uchwała Nr XX/108/2008 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 07.11.2008 r.U_XX_108_08.pdf (59088 B)2008-12-12
Opisw sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Uchwała Nr XX/109/2008 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 07.11.2008 r.U_XX_109_08.pdf (80829 B)2008-12-12
Opisw sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.
Uchwała Nr XX/110/2008 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 07.11.2008 r.U_XX_110_08.pdf (56627 B)2008-12-12
Opisw sprawie zmiany uchwały własnej Nr XVI/79/2008 Rady Gminy z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla samorządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.
Uchwała Nr XX/111/2008 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 07.11.2008 r.U_XX_111_08.pdf (229819 B)2008-12-12
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2008 r.
Uchwała Nr XX/112/2008 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 07.11.2008 r.U_XX_112_08.pdf (66972 B)2008-12-12
Opisw sprawie zaciągnięcia zobowiązań w 2008 roku na 2009 rok.
Uchwała Nr XX/113/2008 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 07.11.2008 r.U_XX_113_08.pdf (46143 B)2008-12-12
Opisw sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
Uchwała Nr XX/114/2008 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 07.11.2008 r.U_XX_114_08.pdf (64410 B)2008-12-12
Opisw sprawie przyjęcia do realizacji zadania inwestycyjnego i złożenia wniosku do "Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011" oraz zabezpieczenia środków w budżecie Gminy Wojaszówka na 2009 rok.
Uchwała Nr XX/115/2008 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 07.11.2008 r.U_XX_115_08.pdf (51788 B)2008-12-12
Opisw sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy Wojaszówka do ogłaszania jednolitych tekstów prawa miejscowego.
Uchwała Nr XX/116/2008 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 07.11.2008 r.U_XX_116_08.pdf (149708 B)2008-12-12
Opisw sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie działek nr 4/1 o pow. 0,14 ha, 1983 o pow. 0,21 ha, 1984 o pow. 0,06 ha, 2183/3 o pow. 0,11 ha, 2183/4 o pow. 0,32 ha położonych we wsi Odrzykoń na rzecz mienia komunalnego.
Uchwała Nr XX/117/2008 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 07.11.2008 r.U_XX_117_08.pdf (151881 B)2008-12-12
Opisw sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie działki nr 489/13 o pow. 0,13 ha i działki nr 490/10 o pow. 0,03 ha położonych we wsi Ustrobna na rzecz mienia komunalnego.
Uchwała Nr XXI/118/2008 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 11.12.2008 r.U_XXI_118.pdf (211450 B)2009-01-27
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2008 r.
Uchwała Nr XXI/119/2008 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 11.12.2008 r.U_XXI_119.pdf (56743 B)2009-01-27
Opisw sprawie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla samorządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.
Uchwała Nr XXI/120/2008 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 11.12.2008 r.U_XXI_120.pdf (385924 B)2009-01-27
Opisw sprawie uchwalenia budżetu gminy Wojaszówka na 2009 r.
Uchwała Nr XXI/121/2008 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 11.12.2008 r.U_XXI_121.pdf (68600 B)2009-01-27
Opisw sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2009 r.
Uchwała Nr XXII/122/2008 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 30.12.2008 r.U_XXII_122.pdf (183119 B)2009-01-27
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2008 r.
Uchwała Nr XXII/123/2008 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 30.12.2008 r.U_ XXII_123.pdf (119801 B)2009-01-27
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2009 r.
Uchwała Nr XXII/124/2008 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 30.12.2008 r.U_XXII_124.pdf (61198 B)2009-01-27
Opisw sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych.
Uchwała Nr XXII/125/2008 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 30.12.2008 r.U_XXII_125.pdf (60272 B)2009-01-27
Opisw sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Wojaszówka.
Uchwała Nr XXII/126/2008 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 30.12.2008 r.U_XXII_126.pdf (85188 B)2009-01-27
Opisw sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2009 rok.
Uchwała Nr XXII/127/2008 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 30.12.2008 r.U_XXII_127.pdf (68769 B)2009-01-27
Opisw sprawie zmiany uchwały Nr XVI/81/2008 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 23 kwietnia 2008 r. dotyczącej ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia za pracę na stanowisku Wójta Gminy Wojaszówka.
Uchwała Nr XXII/128/2008 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 30.12.2008 r.U_XXII_128.pdf (69278 B)2009-01-27
Opisw sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia za pracę na stanowisku Wójta Gminy Wojaszówka.
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «