Urząd Gminy Wojaszówka

Redagujący: Skalski PawełŚnieżek Tomasz.

Strona główna
URZAD GMINY WOJASZOWKA


Uchwały Rady Gminy Wojaszówka

2015 r.
Uchwała Nr V/28/2015 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 25 lutego 2015 r.U_NR_V_28_2015.pdf (26129 B)2015-04-02
Opisw sprawie pomocy rzeczowej dla samorządu Powiatu Krośnieńskiego w Krośnie
Uchwała Nr V/29/2015 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 25 lutego 2015 r.U_NR_V_29_2015.pdf (68733 B)2015-04-02
Opisw sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków
Uchwała Nr V/30/2015 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 25 lutego 2015 r.U_NR_V_30_2015.pdf (188565 B)2015-04-02
Opisw sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
Uchwała Nr V/31/2015 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 25 lutego 2015 r.U_NR_V_31_2015.pdf (21643 B)2015-04-02
Opisw sprawie stawek i zasad dotacji przedmiotowej ustalonej przez Radę Gminy dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej
Uchwała Nr V/32/2015 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 25 lutego 2015 r.U_NR_V_32_2015.pdf (1417293 B)2015-04-02
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2015 r.
Uchwała Nr V/33/2015 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 25 lutego 2015 r.U_NR_V_33_2015.pdf (23776 B)2015-04-02
Opiszmieniającą uchwałę w sprawie utworzenia stowarzyszenia samorządów terytorialnychWojewództwa Podkarpackiego
Uchwała Nr V/34/2015 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 25 lutego 2015 r.U_NR_V_34_2015.pdf (56670 B)2015-04-02
Opisw sprawie określenia kryteriów naboru do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wojaszówka oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
Uchwała Nr V/35/2015 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 25 lutego 2015 r.U_NR_V_35_2015.pdf (90801 B)2015-04-02
Opisw sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Gminnego Zakładu Komunalnego w Wojaszówce
Uchwała Nr VI/36/2015 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 18 marca 2015 r.U_NR_VI_36_2015.pdf (1823668 B)2015-05-04
Opisw sprawie przyjęcia "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Wojaszówka na lata 2013 - 2032
Uchwała Nr VI/37/2015 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 18 marca 2015 r.U_NR_VI_37_2015.pdf (85250 B)2015-05-04
Opisw sprawie przyjęcia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wojaszówka na lata 2015 - 2024
Uchwała Nr VI/38/2015 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 18 marca 2015 r.U_NR_VI_38_2015.pdf (553296 B)2015-05-04
Opisw sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wojaszówka na 2015 rok.
Uchwała Nr VI/39/2015 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 18 marca 2015 r.U_NR_VI_39_2015.pdf (17647 B)2015-05-04
Opisw sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.
Uchwała Nr VI/40/2015 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 18 marca 2015 r.U_NR_VI_40_2015.pdf (628828 B)2015-05-04
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2015 r.
Uchwała Nr VII/41/2015 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 17 kwietnia 2015 r.U_NR_VII_41_2015.pdf (108764 B)2015-06-09
Opisw sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Sołtysa Sołectwa Bajdy
Uchwała Nr VII/42/2015 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 17 kwietnia 2015 r.U_NR_VII_42_2015.pdf (158030 B)2015-06-09
Opisw sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa
Uchwała Nr VII/43/2015 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 17 kwietnia 2015 r.U_NR_VII_43_2015.pdf (27479 B)2015-06-09
Opisw sprawie przejęcia od Powiatu Krośnieńskiego prowadzenia zadania publicznego polegającego na utrzymaniu chodników w ciągu dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie gminy Wojaszówka
Uchwała Nr VII/44/2015 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 17 kwietnia 2015 r.U_NR_VII_44_2015.pdf (36034 B)2015-06-09
Opisw sprawie zaciągnięcia zobowiązań w 2015 r.
Uchwała Nr VII/41/2015 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 17 kwietnia 2015 r.U_NR_VII_45_2015.pdf (1230654 B)2015-06-09
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2015 r.
Uchwała Nr VII/46/2015 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 17 kwietnia 2015 r.U_NR_VII_46_2015.pdf (152022 B)2015-06-09
Opisw sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek, przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć oraz zasad ustalania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla niektórych grup nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Wojaszówka
Uchwała Nr VII/47/2015 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 17 kwietnia 2015 r.U_NR_VII_47_2015.pdf (50238 B)2015-06-09
Opiszmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
Uchwała Nr VIII/48/2015 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 22 maja 2015 r.U_NR_VIII_48_2015.pdf (4692872 B)2015-07-22
Opisw sprawie przyjęcia zaktualizowanej Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Odrzykoń.
Uchwała Nr VIII/49/2015 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 22 maja 2015 r.U_NR_VIII_49_2015.pdf (240168 B)2015-07-22
Opisw sprawie pomocy rzeczowej na realizację zadania publicznego dla Samorządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Uchwała Nr VIII/50/2015 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 22 maja 2015 r.U_NR_VIII_50_2015.pdf (269340 B)2015-07-22
Opisw sprawie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Samorządu Powiatu Krośnieńskiego w Krośnie
Uchwała Nr VIII/51/2015 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 22 maja 2015 r.U_NR_VIII_51_2015.pdf (289363 B)2015-07-22
Opisw sprawie pomocy finansowej na realizację zadania publicznego dla Samorządu Powiatu Krośnieńskiego
Uchwała Nr VIII/52/2015 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 22 maja 2015 r.U_NR_VIII_52_2015.pdf (4595847 B)2015-07-22
Opisw sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Wojaszówka
Uchwała Nr VIII/53/2015 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 22 maja 2015 r.U_NR_VIII_53_2015.pdf (2685128 B)2015-07-22
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2015 r.
Uchwała Nr VIII/54/2015 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 22 maja 2015 r.U_NR_VIII_54_2015.pdf (2925031 B)2015-07-22
Opisw sprawie zatwierdzenia bilansu oraz rachunku zysku i strat Gminnej Biblioteki Publicznej w Wojaszówce
Uchwała Nr VIII/55/2015 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 22 maja 2015 r.U_NR_VIII_55_2015.pdf (3148003 B)2015-07-22
Opisw sprawie zatwierdzenia bilansu oraz rachunku zysku i strat Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Wojaszówce za 2014 r.
Uchwała Nr VIII/56/2015 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 22 maja 2015 r.U_NR_VIII_56_2015.pdf (359266 B)2015-07-22
Opisw sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowej
Uchwała Nr VIII/57/2015 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 22 maja 2015 r.U_NR_VIII_57_2015.pdf (262172 B)2015-07-22
Opisw sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
Uchwała Nr VIII/58/2015 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 22 maja 2015 r.U_NR_VIII_58_2015.pdf (198443 B)2015-07-22
Opisw sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 r. oraz sprawozdania Wójta Gminy z wykonania budżetu Gminy za 2014 r.
Uchwała Nr VIII/59/2015 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 22 maja 2015 r.U_NR_VIII_59_2015.pdf (193199 B)2015-07-22
Opisw sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wojaszówka za 2014 r.
Uchwała Nr IX/60/2015 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 10 lipca 2015 r.U_NR_IX_60_2015.pdf (3524534 B)2015-09-15
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2015 r.
Uchwała Nr IX/61/2015 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 10 lipca 2015 r.U_NR_IX_61_2015.pdf (40320 B)2015-09-15
Opiszmieniająca uchwałę o pomocy rzeczowej na realizację zadania publicznego dla Powiatu Krośnieńskiego
Uchwała Nr IX/62/2015 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 10 lipca 2015 r.U_NR_IX_62_2015.pdf (32851 B)2015-09-15
Opiszmieniająca uchwałę o pomocy rzeczowej na realizację zadania publicznego dla Samorządu Województwa Podkarpackiego
Uchwała Nr IX/63/2015 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 10 lipca 2015 r.U_NR_IX_63_2015.pdf (35140 B)2015-09-15
Opiszmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek, przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć oraz zasad ustalania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla niektórych grup nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Wojaszówka
Uchwała Nr IX/64/2015 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 10 lipca 2015 r.U_NR_IX_64_2015.pdf (37580 B)2015-09-15
Opisw sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej
Uchwała Nr IX/65/2015 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 10 lipca 2015 r.U_NR_IX_65_2015.pdf (34016 B)2015-09-15
Opisw sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników
Uchwała Nr X/66/2015 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 21 sierpnia 2015 r.U_NR_X_66_2015.pdf (28218 B)2015-10-16
Opisw sprawie pomocy rzeczowej dla Powiatu Krośnieńskiego
Uchwała Nr X/67/2015 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 21 sierpnia 2015 r.U_NR_X_67_2015.pdf (35954 B)2015-10-16
Opisw sprawie pomocy rzeczowej na realizację zadania publicznego dla Województwa Podkarpackiego
Uchwała Nr X/68/2015 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 21 sierpnia 2015 r.U_NR_X_68_2015.pdf (1371773 B)2015-10-16
Opisw sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Wojaszówka
Uchwała Nr X/69/2015 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 21 sierpnia 2015 r.U_NR_X_69_2015.pdf (2128443 B)2015-10-16
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2015 r.
Uchwała Nr XI/70/2015 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 29 września 2015 r.U_NR_XI_70_2015.pdf (206565 B)2015-11-03
Opisw sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Dzienny Dom "Senior - WIGOR" w Łączkach Jagiellońskich i nadania statutu w oparciu o uchwałę nr 34 Rady Ministrów z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Senior-WIGOR" na lata 2015-2020.
Uchwała Nr XI/71/2015 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 29 września 2015 r.U_NR_XI_71_2015.pdf (200419 B)2015-11-03
Opisw sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do Sądu Rejonowego w Krośnie.
Uchwała Nr XI/72/2015 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 29 września 2015 r.U_NR_XI_72_2015.pdf (25729 B)2015-11-03
Opisw sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Krośnie na kadencję od 2016 r. do 2019r.
Uchwała Nr XI/73/2015 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 29 września 2015 r.U_NR_XI_73_2015.pdf (511065 B)2015-11-03
Opisw sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Wojaszówka
Uchwała Nr XI/74/2015 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 29 września 2015 r.U_NR_XI_74_2015.pdf (141179 B)2015-11-03
Opisw sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia międzygminnego między Gminą Wojaszówka a Gminą Miasto Krosno w zakresie wspólnego wykonywania zadania własnego Gminy Wojaszówka dotyczącego zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
Uchwała Nr XI/75/2015 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 29 września 2015 r.U_NR_XI_75_2015.pdf (29274 B)2015-11-03
Opisw sprawie uchylenia uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej na realizację zadania publicznego dla Województwa Podkarpackiego.
Uchwała Nr XI/76/2015 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 29 września 2015 r.U_NR_XI_76_2015.pdf (32253 B)2015-11-03
Opisw sprawie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Jasielskiego.
Uchwała Nr XI/77/2015 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 29 września 2015 r.U_NR_XI_77_2015.pdf (31071 B)2015-11-03
Opisw sprawie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Jedlicze.
Uchwała Nr XI/78/2015 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 29 września 2015 r.U_NR_XI_78_2015.pdf (1422446 B)2015-11-03
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2015 r.
Uchwała Nr XI/79/2015 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 29 września 2015 r.U_NR_XI_79_2015.pdf (31757 B)2015-11-03
Opisw sprawie zmiany uchwały o pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla samorządu Województwa Podkarpackiego.
Uchwała Nr XI/80/2015 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 29 września 2015 r.U_NR_XI_80_2015.pdf (26325 B)2015-11-03
Opisw sprawie pomocy rzeczowej na realizację zadania publicznego dla Województwa Podkarpackiego.
Uchwała Nr XI/81/2015 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 29 września 2015 r.U_NR_XI_81_2015.pdf (481930 B)2015-11-03
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2015 r.
Uchwała Nr XII/82/2015 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 30 października 2015 r.U_NR_XI_82_2015.pdf (39483 B)2015-12-01
Opisw sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w zakresie przygotowania i realizacji projektu pod nazwą "Wykonanie oświetlenia ulicznego w technologii energooszczędnej na drogach publicznych na terenie gmin MOF Krosno
Uchwała Nr XII/83/2015 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 30 października 2015 r.U_NR_XI_83_2015.pdf (297397 B)2015-12-01
Opisw sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego na obszarze gminy Wojaszówka
Uchwała Nr XII/84/2015 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 30 października 2015 r.U_NR_XI_84_2015.pdf (27231 B)2015-12-01
Opisw sprawie przyjęcia do realizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej dla obszaru obejmującego Miasto Krosno oraz Gmin: Jedlicze, Miejsce Piastowe, Chorkówka, Korczyna, Wojaszówka i Krościenko Wyżne.
Uchwała Nr XII/85/2015 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 30 października 2015 r.U_NR_XI_85_2015.pdf (33079 B)2015-12-01
Opisw sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o dofinansowanie zadania w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2019.
Uchwała Nr XII/86/2015 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 30 października 2015 r.U_NR_XI_86_2015.pdf (29268 B)2015-12-01
Opisw sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Wojaszówka Nr XI/80/2015 z dnia 29 września 2015 r. o pomocy rzeczowej na realizację zadania publicznego dla Województwa Podkarpackiego
Uchwała Nr XII/87/2015 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 30 października 2015 r.U_NR_XI_87_2015.pdf (74888 B)2015-12-01
Opisw sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Wojaszówka
Uchwała Nr XII/88/2015 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 30 października 2015 r.U_NR_XI_88_2015.pdf (946530 B)2015-12-01
Opisw sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Wojaszówka
Uchwała Nr XII/89/2015 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 30 października 2015 r.U_NR_XI_89_2015.pdf (1349417 B)2015-12-01
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2015 r.
Uchwała Nr XIII/90/2015 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 26 listopada 2015 r.U_NR_XIII_90_2015.pdf (74169 B)2015-12-30
Opisw sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu "Senior-WIGOR" w Łączkach Jagiellońskich
Uchwała Nr XIII/91/2015 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 26 listopada 2015 r.U_NR_XIII_91_2015.pdf (35324 B)2015-12-30
Opisw sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości
Uchwała Nr XIII/92/2015 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 26 listopada 2015 r.U_NR_XIII_92_2015.pdf (36615 B)2015-12-30
Opisw sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w zakresie przygotowania i realizacji projektu pod nazwą "Ochrona lokalnych zasobów przyrodniczych na terenie MOF Krosno".
Uchwała Nr XIII/93/2015 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 26 listopada 2015 r.U_NR_XIII_93_2015.pdf (69709 B)2015-12-30
Opisw sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Uchwała Nr XIII/94/2015 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 26 listopada 2015 r.U_NR_XIII_94_2015.pdf (172776 B)2015-12-30
Opisw sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych
Uchwała Nr XIII/95/2015 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 26 listopada 2015 r.U_NR_XIII_95_2015.pdf (24453 B)2015-12-30
Opisw sprawie zwolnień z podatku rolnego
Uchwała Nr XIII/96/2015 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 26 listopada 2015 r.U_NR_XIII_96_2015.pdf (1173762 B)2015-12-30
Opisw sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny
Uchwała Nr XIII/97/2015 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 26 listopada 2015 rU_NR_XIII_97_2015.pdf (32941 B)2015-12-30
Opisw sprawie zaciągnięcia zobowiązań w 2015 r
Uchwała Nr XIII/98/2015 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 26 listopada 2015 r.U_NR_XIII_98_2015.pdf (34052 B)2015-12-30
Opisw sprawie zaciągnięcia zobowiązań w 2015 r
Uchwała Nr XIII/99/2015 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 26 listopada 2015 r.U_NR_XIII_99_2015.pdf (34713 B)2015-12-30
Opisw sprawie zaciągnięcia zobowiązań w 2015 r
Uchwała Nr XIII/100/2015 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 26 listopada 2015 r.U_NR_XIII_100_2015.pdf (32586 B)2015-12-30
Opisw sprawie zaciągnięcia zobowiązań w 2015 r.
Uchwała Nr XIII/101/2015 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 26 listopada 2015 r.U_NR_XIII_101_2015.pdf (1613103 B)2015-12-30
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2015 r.
Uchwała Nr XIV/102/2015 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 17 grudnia 2015 r.U_NR_XIV_102_2015.pdf (153759 B)2015-12-30
Opisw sprawie określenia zasad, trybu przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe oraz zasługi dla sportu
Uchwała Nr XIV/103/2015 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 17 grudnia 2015 rU_NR_XIV_103_2015.pdf (252548 B)2015-12-30
Opisw sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Wojaszówka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami ustawowo uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na 2016 rok
Uchwała Nr XIV/104/2015 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 17 grudnia 2015 r.U_NR_XIV_104_2015.pdf (413359 B)2015-12-30
Opisw sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Wojaszówka na 2016 rok
Uchwała Nr XIV/105/2015 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 17 grudnia 2015 r.U_NR_XIV_105_2015.pdf (21429 B)2015-12-30
Opisw sprawie stawek i zasad dotacji przedmiotowej ustalonej przez Radę Gminy dla Gminnego Zakładu Komunalnego.
Uchwała Nr XIV/106/2015 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 17 grudnia 2015 r.U_NR_XIV_106_2015.pdf (31911 B)2015-12-30
Opisw sprawie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla samorządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Uchwała Nr XIV/107/2015 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 17 grudnia 2015 r.U_NR_XIV_107_2015.pdf (33496 B)2015-12-30
Opisw sprawie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Krośnieńskiego
Uchwała Nr XIV/108/2015 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 17 grudnia 2015 r.U_NR_XIV_108_2015.pdf (28196 B)2015-12-30
Opisw sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Wojaszówka Nr XI/802015 z dnia 29 września 2015 r. o pomocy rzeczowej na realizację zadania publicznego dla Województwa Podkarpackiego
Uchwała Nr XIV/109/2015 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 17 grudnia 2015 r.U_NR_XIV_109_2015.pdf (32812 B)2015-12-30
Opisw sprawie zaciągnięcia zobowiązań w 2015 r
Uchwała Nr XIV/110/2015 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 17 grudnia 2015 r.U_NR_XIV_110_2015.pdf (32735 B)2015-12-30
Opisw sprawie zaciągnięcia zobowiązań w 2015 r
Uchwała Nr XIV/111/2015 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 17 grudnia 2015 r.U_NR_XIV_111_2015.pdf (31691 B)2015-12-30
Opisw sprawie zaciągnięcia zobowiązań w 2015 r
Uchwała Nr XIV/112/2015 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 17 grudnia 2015 r.U_NR_XIV_112_2015.pdf (1051966 B)2015-12-30
Opisw sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wojaszówka
Uchwała Nr XIV/113/2015 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 17 grudnia 2015 r.U_NR_XIV_113_2015.pdf (2151593 B)2015-12-30
Opisw sprawie uchwały budżetowej na 2016 r
Uchwała Nr XIV/114/2015 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 17 grudnia 2015 r.U_NR_XIV_114_2015.pdf (911188 B)2015-12-30
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2015 r
Uchwała Nr XV/115/2015 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 29 grudnia 2015 r.U_NR_XV_115_2015.pdf (29521 B)2016-02-04
Opisw sprawie zmiany uchwały własnej w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
Uchwała Nr XV/116/2015 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 29 grudnia 2015 r.U_NR_XV_116_2015.pdf (738584 B)2016-02-04
Opisw sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Wojaszówka
Uchwała Nr XV/117/2015 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 29 grudnia 2015 r.U_NR_XV_117_2015.pdf (1343937 B)2016-02-04
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2015 r.
Uchwała Nr XV/118/2015 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 29 grudnia 2015 r.U_NR_XV_118_2015.pdf (60992 B)2016-02-04
Opisw sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających
Uchwała Nr XV/119/2015 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 29 grudnia 2015 r.U_NR_XV_119_2015.pdf (32166 B)2016-02-04
Opisw sprawie pomocy rzeczowej na realizację zadania publicznego dla Samorządu Powiatu Krośnieńskiego
Uchwała Nr XV/120/2015 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 29 grudnia 2015 r.U_NR_XV_120_2015.pdf (31003 B)2016-02-04
Opisw sprawie pomocy rzeczowej na realizację zadania publicznego dla Samorządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Uchwała Nr XV/121/2015 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 29 grudnia 2015 r.U_NR_XV_121_2015.pdf (682758 B)2016-02-04
Opisw sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Wojaszówka
Uchwała Nr XV/122/2015 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 29 grudnia 2015 r.U_NR_XV_122_2015.pdf (488179 B)2016-02-04
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2016 r.
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «