Urząd Gminy Wojaszówka

Redagujący: Skalski PawełŚnieżek Tomasz.

Strona główna
URZAD GMINY WOJASZOWKA


Uchwały Rady Gminy Wojaszówka

2014 r.
Uchwała Nr XLIV/280/2014 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 24 stycznia 2014 r.U_NR_XLIV_280_2014.pdf (243158 B)2014-03-04
Opisw sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2014 - 2016
Uchwała Nr XLIV/281/2014 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 24 stycznia 2014 r.U_NR_XLIV_281_2014.pdf (120357 B)2014-03-04
Opisw sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania pod nazwą: "Pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata 2014 - 2020".
Uchwała Nr XLIV/282/2014 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 24 stycznia 2014 r.U_NR_XLIV_282_2014.pdf (44452 B)2014-03-04
Opisw sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowania gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020".
Uchwała Nr XLIV/283/2014 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 24 stycznia 2014 r.U_NR_XLIV_283_2014.pdf (41723 B)2014-03-04
Opisw sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020.
Uchwała Nr XLIV/284/2014 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 24 stycznia 2014 r.U_NR_XLIV_284_2014.pdf (704616 B)2014-03-04
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2014 r.
Uchwała Nr XLIV/285/2014 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 24 stycznia 2014 r.U_NR_XLIV_285_2014.pdf (71157 B)2014-03-04
Opisuchwała zmieniająca uchwałę Nr XXXI/190/2013 z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości porządku na terenie gminy Wojaszówka.
Uchwała Nr XLIV/286/2014 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 24 stycznia 2014 r.U_NR_XLIV_286_2014.pdf (35671 B)2014-03-04
Opisuchwała zmieniająca uchwałę Nr XXIX/176/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Uchwała Nr XLV/287/2014 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 25 lutego 2014 r.U_NR_XLV_287_2014.pdf (182577 B)2014-04-02
Opisw sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wojaszówka na 2014 rok.
Uchwała Nr XLV/288/2014 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 25 lutego 2014 r.U_NR_XLV_288_2014.pdf (66417 B)2014-04-02
Opisw sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków
Uchwała Nr XLV/289/2014 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 25 lutego 2014 r.U_NR_XLV_289_2014.pdf (109728 B)2014-04-02
Opisw sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
Uchwała Nr XLV/290/2014 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 25 lutego 2014 r.U_NR_XLV_290_2014.pdf (23481 B)2014-04-02
Opisw sprawie stawek i zasad dotacji przedmiotowej ustalonej przez Radę Gminy dla Gminnego Zakładu Gospodarki komunalnej w Wojaszówce
Uchwała Nr XLV/291/2014 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 25 lutego 2014 r.U_NR_XLV_291_2014.pdf (37159 B)2014-04-02
Opisw sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zabezpieczenia w formie weksla "in blanco"
Uchwała Nr XLV/292/2014 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 25 lutego 2014 r.U_NR_XLV_292_2014.pdf (39733 B)2014-04-02
Opisw sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zabezpieczenia w formie weksla"in blanco"
Uchwała Nr XLV/293/2014 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 25 lutego 2014 r.U_NR_XLV_293_2014.pdf (26460 B)2014-04-02
Opisw sprawie przekazania pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego
Uchwała Nr XLV/294/2014 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 25 lutego 2014 r.U_NR_XLV_294_2014.pdf (1134266 B)2014-04-02
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2014 r.
Uchwała Nr XLV/295/2014 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 25 lutego 2014 r.U_NR_XLV_295_2014.pdf (84212 B)2014-04-02
Opisw sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Wójta Gminy Wojaszówka
Uchwała Nr XLVI/296/2014 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 27 marca 2014 r.U_NR_XLVI_296_2014.pdf (744359 B)2014-05-30
Opisw sprawie przyjęcia zaktualizowanej Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Odrzykoń
Uchwała Nr XLVI/297/2014 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 27 marca 2014 r.U_NR_XLVI_297_2014.pdf (35918 B)2014-05-30
Opisw sprawie zaciągnięcia zobowiązań w 2014 roku na 2015 i 2016 rok.
Uchwała Nr XLVI/298/2014 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 27 marca 2014 r.U_NR_XLVI_298_2014.pdf (355838 B)2014-05-30
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok
Uchwała Nr XLVI/299/2014 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 27 marca 2014 r.U_NR_XLVI_299_2014.pdf (17485 B)2014-05-30
Opisw sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy w 2015 środków stanowiących fundusz sołecki
Uchwała Nr XLVII/300/2014 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 30 kwietnia 2014 r.U_NR_XLVII_300_2014.pdf (392338 B)2014-07-08
Opisw sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Wojaszówka
Uchwała Nr XLVII/301/2014 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 30 kwietnia 2014 r.U_NR_XLVII_301_2014.pdf (4447753 B)2014-07-08
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2014 r.
Uchwała Nr XLVII/302/2014 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 30 kwietnia 2014 r.U_NR_XLVII_302_2014.pdf (52890 B)2014-07-08
Opisw sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
Uchwała Nr XLVII/303/2014 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 30 kwietnia 2014 r.U_NR_XLVII_303_2014.pdf (51536 B)2014-07-08
Opisw sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
Uchwała Nr XLVII/304/2014 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 30 kwietnia 2014 r.U_NR_XLVII_304_2014.pdf (3569084 B)2014-07-08
Opisw sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2024
Uchwała Nr XLVIII/305/2014 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 30 maja 2014 r.U_NR_XLVIII_305_2014.pdf (595016 B)2014-09-09
Opisw sprawie zatwierdzenia bilansu oraz rachunku zysku i strat Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Wojaszówce za 2013 r.
Uchwała Nr XLVIII/306/2014 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 30 maja 2014 r.U_NR_XLVIII_306_2014.pdf (574347 B)2014-09-09
Opisw sprawie zatwierdzenia bilansu oraz rachunku zysku i strat Gminnej Biblioteki Publicznej w Wojaszówce za 2013 r.
Uchwała Nr XLVIII/307/2014 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 30 maja 2014 r.U_NR_XLVIII_307_2014.pdf (23737 B)2014-09-09
Opisw sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 oraz sprawozdania Wójta Gminy z wykonania budżetu Gminy za 2013 r.
Uchwała Nr XLVIII/308/2014 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 30 maja 2014 r.U_NR_XLVIII_308_2014.pdf (24113 B)2014-09-09
Opisw sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wojaszówka za 2013 rok.
Uchwała Nr XLVIII/309/2014 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 30 maja 2014 r.U_NR_XLVIII_309_2014.pdf (33929 B)2014-09-09
Opisw sprawie pomocy finansowej dla Miasta Krosna na realizację zadania publicznego.
Uchwała Nr XLVIII/310/2014 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 30 maja 2014 r.U_NR_XLVIII_310_2014.pdf (1739557 B)2014-09-09
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2014 r.
Uchwała Nr XLIX/311/2014 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 18 lipca 2014 r.U_NR_XLIX_311_2014.pdf (31681 B)2014-09-09
Opisw sprawie zaciągnięcia zobowiązań w 2014 r.
Uchwała Nr XLIX/312/2014 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 18 lipca 2014 r.U_NR_XLIX_312_2014.pdf (34525 B)2014-09-09
Opisw sprawie zaciągnięcia zobowiązań w 2014 r.
Uchwała Nr XLIX/313/2014 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 18 lipca 2014 r.U_NR_XLIX_313_2014.pdf (1555171 B)2014-09-09
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2014 r.
Uchwała Nr XLIX/314/2014 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 18 lipca 2014 r.U_NR_XLIX_314_2014.pdf (26248 B)2014-09-09
Opisw sprawie nadania tytułu "Honorowy Obywatel Gminy Wojaszówka".
Uchwała Nr XLIX/315/2014 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 18 lipca 2014 r.U_NR_XLIX_315_2014.pdf (26449 B)2014-09-09
Opisw sprawie nadania tytułu "Honorowy Obywatel Gminy Wojaszówka"
Uchwała Nr L/316/2014 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 14 sierpnia 2014 r.U_NR_L_316_2014.pdf (99695 B)2014-11-21
Opiszmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy Wojaszówka na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
Uchwała Nr L/317/2014 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 14 sierpnia 2014 r.U_NR_L_317_2014.pdf (48943 B)2014-11-21
Opiszmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy Wojaszówka na stałe obwody głosowania
Uchwała Nr L/318/2014 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 14 sierpnia 2014 r.U_NR_L_318_2014.pdf (57370 B)2014-11-21
Opisw sprawie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Gminę Wojaszówka
Uchwała Nr L/319/2014 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 14 sierpnia 2014 r.U_NR_L_319_2014.pdf (923626 B)2014-11-21
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2014 r.
Uchwała Nr LI/320/2014 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 10 września 2014 r.U_NR_LI_320_2014.pdf (34499 B)2014-11-24
Opisw sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
Uchwała Nr LI/321/2014 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 10 września 2014 r.U_NR_LI_321_2014.pdf (33413 B)2014-11-24
Opisw sprawie zaciągnięcia zobowiązań w 2014 r.
Uchwała Nr LI/322/2014 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 10 września 2014 r.U_NR_LI_322_2014.pdf (873961 B)2014-11-24
Opisw sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Wojaszówka
Uchwała Nr LI/323/2014 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 10 września 2014 r.U_NR_LI_323_2014.pdf (1177489 B)2014-11-24
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2014 r.
Uchwała Nr LII/324/2014 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 29 września 2014 r.U_NR_LII_324_2014.pdf (1174039 B)2014-11-24
Opisw sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Wojaszówka
Uchwała Nr LII/325/2014 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 29 września 2014 r.U_NR_LII_325_2014.pdf (1690073 B)2014-11-24
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2014 r.
Uchwała Nr LII/326/2014 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 29 września 2014 r.U_NR_LII_326_2014.pdf (31685 B)2014-11-24
Opisw sprawie zaciągnięcie kredytu długoterminowego
Uchwała Nr LII/327/2014 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 29 września 2014 r.U_NR_LII_327_2014.pdf (47670 B)2014-11-24
Opisw sprawie zmiany uchwały własnej NR XLVII/302/2014 z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
Uchwała Nr LII/328/2014 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 29 września 2014 r.U_NR_LII_328_2014.pdf (24647 B)2014-11-24
Opisw sprawie zmiany uchwały własnej w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w 2014 r.
Uchwała Nr LIII/329/2014 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 23 października 2014 r.U_NR_LIII_329_2014.pdf (28145 B)2014-11-24
Opiszmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Uchwała Nr LIII/330/2014 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 23 października 2014 r.U_NR_LIII_330_2014.pdf (30000 B)2014-11-24
Opiszmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa i ustalenia wysokości wynagrodzenia z tego tytułu
Uchwała Nr LIII/331/2014 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 23 października 2014 r.U_NR_LIII_331_2014.pdf (32633 B)2014-11-24
Opisw sprawie zaciągnięcia zobowiązań w 2014 r.
Uchwała Nr LIII/332/2014 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 23 października 2014 r.U_NR_LIII_332_2014.pdf (33452 B)2014-11-24
Opisw sprawie zaciągnięcia zobowiązań w 2014 r.
Uchwała Nr LIII/333/2014 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 23 października 2014 r.U_NR_LIII_333_2014.pdf (32951 B)2014-11-24
Opisw sprawie zaciągnięcia zobowiązań w 2014 r.
Uchwała Nr LIII/334/2014 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 23 października 2014 r.U_NR_LIII_334_2014.pdf (32966 B)2014-11-24
Opisw sprawie zaciągnięcia zobowiązań w 2014 r.
Uchwała Nr LIII/335/2014 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 23 października 2014 r.U_NR_LIII_335_2014.pdf (32331 B)2014-11-24
Opisw sprawie zaciągnięcia zobowiązań w 2014 r.
Uchwała Nr LIII/336/2014 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 23 października 2014 r.U_NR_LIII_336_2014.pdf (34985 B)2014-11-24
Opisw sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Krośnieńskiego na realizację zadania publicznego
Uchwała Nr LIII/337/2014 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 23 października 2014 r.U_NR_LIII_337_2014.pdf (1030572 B)2014-11-24
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2014 r.
Uchwała Nr LIII/338/2014 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 23 października 2014 r.U_NR_LIII_338_2014.pdf (48054 B)2014-11-24
Opisw sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz Miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Wojaszówka
Uchwała Nr LIV/339/2014 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 14 listopada 2014 r.U_NR_LIV_339_2014.pdf (1040227 B)2014-12-23
Opisw sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Wojaszówka
Uchwała Nr LIV/340/2014 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 14 listopada 2014 r.U_NR_LIV_340_2014.pdf (809084 B)2014-12-23
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2014 r.
Uchwała Nr LIV/340/2014 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 14 listopada 2014 r.U_NR_LIV_340_2014.pdf (809084 B)2014-12-23
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2014 r.
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «