Urząd Gminy Wojaszówka

Redagujący: Skalski PawełŚnieżek Tomasz.

Strona główna
URZAD GMINY WOJASZOWKA


Uchwały Rady Gminy Wojaszówka

2013 r.
Uchwała Nr XXXI/183/2013 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 25 lutego 2013 rU_NR_XXXI_183_2013.pdf (39307 B)2013-04-04
Opisw sprawie zmiany uchwały Nr XV/128/04 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 27 września 2004 r. w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie Gminy Wojaszówka miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
Uchwała Nr XXXI/184/2013 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 25 lutego 2013U_NR_XXXI_184_2013.pdf (67465 B)2013-04-04
Opisw sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków
Uchwała Nr XXXI/185/2013 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 25 lutego 2013U_NR_XXXI_185_2013.pdf (106721 B)2013-04-04
Opisw sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
Uchwała Nr XXXI/186/2013 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 25 lutego 2013U_NR_XXXI_186_2013.pdf (21731 B)2013-04-04
Opisw sprawie stawek i zasad dotacji przedmiotowej ustalonej przez Radę Gminy dla Zakładu Gospodarki Komunalnej
Uchwała Nr XXXI/187/2013 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 25 lutego 2013U_NR_XXXI_187_2013.pdf (25664 B)2013-04-04
Opisw sprawie zwolnienia z wpłaty nadwyżki środków obrotowych
Uchwała Nr XXXI/188/2013 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 25 lutego 2013U_NR_XXXI_188_2013.pdf (3183136 B)2013-04-04
Opisw sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Wojaszówka
Uchwała Nr XXXI/189/2013 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 25 lutego 2013U_NR_XXXI_189_2013.pdf (1084017 B)2013-04-04
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2013 r.
Uchwała Nr XXXI/190/2013 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 25 lutego 2013U_NR_XXXI_190_2013.pdf (479625 B)2013-04-04
Opisw sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wojaszówka
Uchwała Nr XXXII/191/2013 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 26 marca 2013U_NR_XXXII_191_2013.pdf (43226 B)2013-05-08
Opisw sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zabezpieczenia w formie weksla "in blanco"
Uchwała Nr XXXII/192/2013 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 26 marca 2013U_NR_XXXII_192_2013.pdf (1015683 B)2013-05-08
Opisw sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wojaszówka
Uchwała Nr XXXII/193/2013 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 26 marca 2013U_NR_XXXII_193_2013.pdf (853989 B)2013-05-08
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok
Uchwała Nr XXXII/194/2013 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 26 marca 2013U_NR_XXXII_194_2013.pdf (21498 B)2013-05-08
Opisw sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy w 2014 r. środków stanowiących fundusz sołecki
Uchwała Nr XXXII/195/2013 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 26 marca 2013U_NR_XXXII_195_2013.pdf (207699 B)2013-05-08
Opisw sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wojaszówka na 2013 rok
Uchwała Nr XXXIII/196/2013 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 30 kwietnia 2013U_NR_XXXIII_196_2013.pdf (676263 B)2013-07-01
Opisw sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminy Wojaszówka Ośrodka Kultury i Rekreacji w Wojaszówce za 2012 r.
Uchwała Nr XXXIII/197/2013 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 30 kwietnia 2013U_NR_XXXIII_197_2013.pdf (701990 B)2013-07-01
Opisw sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Wojaszówce za 2012 r.
Uchwała Nr XXXIII/198/2013 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 30 kwietnia 2013U_NR_XXXIII_198_2013.pdf (25256 B)2013-07-01
Opisw sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Wojaszówka Nr XXIV/148/2012 z dnia 25 września 2012 r. w sprawie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla samorządu Powiatu Krośnieńskiego w Krośnie
Uchwała Nr XXXIII/199/2013 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 30 kwietnia 2013U_NR_XXXIII_199_2013.pdf (1349925 B)2013-07-01
Opisw sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Wojaszówka
Uchwała Nr XXXIII/200/2013 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 30 kwietnia 2013U_NR_XXXIII_200_2013.pdf (2248793 B)2013-07-01
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2013 r.
Uchwała Nr XXXIII/201/2013 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 30 kwietnia 2013U_NR_XXXIII_201_2013.pdf (62566 B)2013-07-01
Opisw sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
Uchwała Nr XXXIII/202/2013 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 30 kwietnia 2013U_NR_XXXIII_202_2013.pdf (60462 B)2013-07-01
Opisw sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
Uchwała Nr XXXIII/203/2013 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 30 kwietnia 2013U_NR_XXXIII_203_2013.pdf (39918 B)2013-07-01
Opisw sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na finansowanie przedsięwzięcia pn "Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Wojaszówka wraz z przebudową infrastruktury"
Uchwała Nr XXXIII/204/2013 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 30 kwietnia 2013U_NR_XXXIII_204_2013.pdf (290762 B)2013-07-01
Opisw sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Wojaszówka oraz warunków korzystania z tych obiektów
Uchwała Nr XXXIV/205/2013 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 22 maja 2013U_NR_XXXIV_205_2013.pdf (1041390 B)2013-07-01
Opisw sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Wojaszówka
Uchwała Nr XXXIV/206/2013 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 22 maja 2013U_NR_XXXIV_206_2013.pdf (307784 B)2013-07-01
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2013 r.
Uchwała Nr XXXV/207/2013 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 26 czerwca 2013U_NR_XXXV_207_2013.pdf (21935 B)2013-08-06
Opisw sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 r. oraz sprawozdania Wójta Gminy z wykonania budżetu Gminy za 2012 r.
Uchwała Nr XXXV/208/2013 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 26 czerwca 2013U_NR_XXXV_208_2013.pdf (22038 B)2013-08-06
Opisw sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wojaszówka za 2012 rok.
Uchwała Nr XXXV/209/2013 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 26 czerwca 2013U_NR_XXXV_209_2013.pdf (40234 B)2013-08-06
Opiszmieniająca uchwałę Nr XXXI/190/2013 z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wojaszówka
Uchwała Nr XXXV/210/2013 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 26 czerwca 2013U_NR_XXXV_210_2013.pdf (47329 B)2013-08-06
Opisw sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Uchwała Nr XXXV/211/2013 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 26 czerwca 2013U_NR_XXXV_211_2013.pdf (34274 B)2013-08-06
Opisw sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w przedmiocie współdziałania Gminy Wojaszówka z Gminą Krosno w zakresie realizacji obowiązku utrzymania i eksploatacji regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych
Uchwała Nr XXXV/212/2013 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 26 czerwca 2013U_NR_XXXV_212_2013.pdf (2022423 B)2013-08-06
Opisw sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Bajdy
Uchwała Nr XXXV/213/2013 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 26 czerwca 2013U_NR_XXXV_213_2013.pdf (2171752 B)2013-08-06
Opisw sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Łęki Strzyżowskie
Uchwała Nr XXXV/214/2013 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 26 czerwca 2013U_NR_XXXV_214_2013.pdf (2011096 B)2013-08-06
Opisw sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Ustrobna
Uchwała Nr XXXV/215/2013 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 26 czerwca 2013U_NR_XXXV_215_2013.pdf (45035 B)2013-08-06
Opiszmieniająca uchwałę Nr VIII/53/2011 z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Odrzykoń
Uchwała Nr XXXV/216/2013 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 26 czerwca 2013U_NR_XXXV_216_2013.pdf (29140 B)2013-08-06
Opisw sprawie przejęcia do realizacji zadania zarządzania drogą powiatową
Uchwała Nr XXXV/217/2013 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 26 czerwca 2013U_NR_XXXV_217_2013.pdf (868750 B)2013-08-06
Opisw sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Wojaszówka
Uchwała Nr XXXV/218/2013 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 26 czerwca 2013U_NR_XXXV_218_2013.pdf (1686205 B)2013-08-06
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2013 r.
Uchwała Nr XXXV/219/2013 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 26 czerwca 2013U_NR_XXXV_219_2013.pdf (31336 B)2013-08-06
Opisw sprawie zmiany uchwały własnej Nr XXXIII/203/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na finansowanie Przedsięwzięcia pn."Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Wojaszówka wraz z przebudową infrastruktury
Uchwała Nr XXXV/220/2013 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 26 czerwca 2013U_NR_XXXV_220_2013.pdf (32739 B)2013-08-06
Opisw sprawie zaciągnięcia zobowiązań w 2013 roku na 2014 rok
Uchwała Nr XXXV/221/2013 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 26 czerwca 2013U_NR_XXXV_221_2013.pdf (32240 B)2013-08-06
Opisw sprawie zaciągnięcia zobowiązań w 2013 roku na 2014 rok
Uchwała Nr XXXVI/222/2013 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 31 lipca 2013U_NR_XXXVI_222_2013.pdf (34658 B)2013-09-16
Opisw sprawie zmiany uchwały nr II/9/2010 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 02 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia za pracę na stanowisku Wójta Gminy Wojaszówka
Uchwała Nr XXXVI/223/2013 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 31 lipca 2013U_NR_XXXVI_223_2013.pdf (783974 B)2013-09-16
Opisw sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Wojaszówka
Uchwała Nr XXXVI/224/2013 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 31 lipca 2013U_NR_XXXVI_224_2013.pdf (1218706 B)2013-09-16
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2013 r.
Uchwała Nr XXXVII/225/2013 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 27 sierpnia 2013U_NR_XXXVII_225_2013.pdf (41601 B)2013-10-04
Opisw sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zabezpieczenia w formie weksla "in blanco"
Uchwała Nr XXXVII/226/2013 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 27 sierpnia 2013U_NR_XXXVII_226_2013.pdf (79122 B)2013-10-04
Opisw sprawie realizacji projektu "Perły Beskidu Niskiego - zamek, dwór, cerkiew i kościoły"
Uchwała Nr XXXVII/227/2013 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 27 sierpnia 2013U_NR_XXXVII_227_2013.pdf (968394 B)2013-10-04
Opisw sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Wojaszówka
Uchwała Nr XXXVII/228/2013 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 27 sierpnia 2013U_NR_XXXVII_228_2013.pdf (954652 B)2013-10-04
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2013 r.
Uchwała Nr XXXVII/229/2013 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 27 sierpnia 2013U_NR_XXXVII_229_2013.pdf (38742 B)2013-10-04
Opisw sprawie zmiany uchwały własnej nr XXXVII/160/2012 z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla samorządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.
Uchwała Nr XXXVIII/230/2013 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 27 września 2013U_NR_XXXVIII_230_2013.pdf (39308 B)2013-11-08
Opisw sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn."Doposażenie Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Wojaszówce poprzez zakup sceny mobilnej" w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Uchwała Nr XXXVIII/231/2013 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 27 września 2013U_NR_XXXVIII_231_2013.pdf (35634 B)2013-11-08
Opisw sprawie przejęcia od powiatu Krośnieńskiego prowadzenia zadania publicznego polegającego na zimowym utrzymaniu dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie gminy Wojaszówka
Uchwała Nr XXXVIII/232/2013 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 27 września 2013U_NR_XXXVIII_232_2013.pdf (32963 B)2013-11-08
Opisw sprawie wyrażenia woli zawarcia z Powiatem Krośnieńskim porozumienia dotyczącego wspólnej realizacji przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1960R Krosno - Odrzykoń".
Uchwała Nr XXXVIII/233/2013 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 27 września 2013U_NR_XXXVIII_233_2013.pdf (39030 B)2013-11-08
Opisw sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II "Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój"
Uchwała Nr XXXVIII/234/2013 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 27 września 2013U_NR_XXXVIII_234_2013.pdf (21795 B)2013-11-08
Opisw sprawie wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia pomiędzy Gminą Wojaszówka a gminami tworzącymi Miejski Obszar Funkcjonalny Krosno
Uchwała Nr XXXVIII/235/2013 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 27 września 2013U_NR_XXXVIII_235_2013.pdf (62372 B)2013-11-08
Opisw sprawie zmiany uchwały własnej Nr XXXVII/226/2013 z dnia 27 sierpnia 2013 realizacji projektu "Perły Beskidu Niskiego - zamek, dwór, cerkiew i kościoły"
Uchwała Nr XXXVIII/236/2013 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 27 września 2013U_NR_XXXVIII_236_2013.pdf (57722 B)2013-11-08
Opisw sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach programu Ministerstwa Dziedzictwa Narodowego pn: Konserwacja i Rewitalizacja Dziedzictwa Narodowego zadania "Perły Pogórza Karpackiego - zamek dwór cerkiew i kościoły".
Uchwała Nr XXXVIII/237/2013 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 27 września 2013U_NR_XXXVIII_237_2013.pdf (37637 B)2013-11-08
Opisw sprawie zmiany uchwały własnej Nr XXXVII/160/2012 z dnia 14 listopada 2012 r w sprawie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla samorządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Uchwała Nr XXXVIII/238/2013 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 27 września 2013U_NR_XXXVIII_238_2013.pdf (1050566 B)2013-11-08
Opisw sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Wojaszówka
Uchwała Nr XXXVIII/239/2013 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 27 września 2013U_NR_XXXVIII_239_2013.pdf (1294191 B)2013-11-08
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2013 r.
Uchwała Nr XXXVIII/240/2013 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 27 września 2013U_NR_XXXVIII_240_2013.pdf (47618 B)2013-11-08
Opisw sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
Uchwała Nr XXXVIII/241/2013 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 27 września 2013U_NR_XXXVIII_241_2013.pdf (147907 B)2013-11-08
Opisw sprawie wyrażenia zgody na zbycie mienia komunalnego
Uchwała Nr XXXIX/242/2013 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 25 października 2013U_NR_XXXIX_242_2013.pdf (23909 B)2013-11-28
Opisw sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania planu gospodarki niskoemisyjnej dla obszaru obejmującego Miasto Krosno oraz Gminy: Jedlicze, Miejsce Piastowe, Chorkówka, Korczyna, Wojaszówka i Krościenko Wyżne
Uchwała Nr XXXIX/243/2013 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 25 października 2013U_NR_XXXIX_243_2013.pdf (37700 B)2013-11-28
Opisw sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o wspólnym przedsięwzięciu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności
Uchwała Nr XXXIX/244/2013 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 25 października 2013U_NR_XXXIX_244_2013.pdf (28519 B)2013-11-28
Opisw sprawie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Krośnieńskiego
Uchwała Nr XXXIX/245/2013 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 25 października 2013U_NR_XXXIX_245_2013.pdf (33901 B)2013-11-28
Opisw sprawie zaciągnięcia zobowiązań w 2013 roku na 2014 rok
Uchwała Nr XXXIX/246/2013 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 25 października 2013U_NR_XXXIX_246_2013.pdf (33769 B)2013-11-28
Opisw sprawie zaciągnięcia zobowiązań w 2013 roku na 2014 rok
Uchwała Nr XXXIX/247/2013 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 25 października 2013U_NR_XXXIX_247_2013.pdf (33194 B)2013-11-28
Opisw sprawie zaciągnięcia zobowiązań w 2013 roku na 2014 rok
Uchwała Nr XXXIX/248/2013 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 25 października 2013U_NR_XXXIX_248_2013.pdf (34404 B)2013-11-28
Opisw sprawie zaciągnięcia zobowiązań w 2013 roku na 2014 rok
Uchwała Nr XXXIX/249/2013 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 25 października 2013U_NR_XXXIX_249_2013.pdf (1221960 B)2013-11-28
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok
Uchwała Nr XXXIX/250/2013 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 25 października 2013U_NR_XXXIX_250_2013.pdf (28394 B)2013-11-28
Opisw sprawie ogólnodostępności siłowni zewnętrznych w miejscowościach Bajdy, Łęki Strzyżowskie, Odrzykoń i Ustrobna
Uchwała Nr XXXIX/251/2013 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 25 października 2013U_NR_XXXIX_251_2013.pdf (24197 B)2013-11-28
OpisW sprawie ogólnodostępności boisk sportowych w Odrzykoniu
Uchwała Nr XXXIX/252/2013 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 25 października 2013U_NR_XXXIX_252_2013.pdf (242632 B)2013-11-28
Opisw sprawie zasad udzielania dotacji celowej dla spółki wodnej będącej przedmiotem niezaliczonym do sektora finansów publicznych, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji celowej i sposobu jej rozliczania
Uchwała Nr XL/253/2013 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 21 listopada 2013U_NR_XL_253_2013.pdf (32617 B)2013-12-06
Opisw sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej za podstawę do obliczania podatku rolnego w 2014 rok na obszarze gminy Wojaszówka
Uchwała Nr XL/254/2013 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 21 listopada 2013U_NR_XL_254_2013.pdf (54218 B)2013-12-06
Opisw sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Uchwała Nr XL/255/2013 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 21 listopada 2013U_NR_XL_255_2013.pdf (167588 B)2013-12-06
Opisw sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych
Uchwała Nr XL/256/2013 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 21 listopada 2013U_NR_XL_256_2013.pdf (31365 B)2013-12-06
Opisw sprawie zaciągnięcia zobowiązań w 2013 roku na 2014 rok
Uchwała Nr XL/257/2013 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 21 listopada 2013U_NR_XL_257_2013.pdf (31373 B)2013-12-06
Opisw sprawie zaciągnięcia zobowiązań w 2013 roku na 2014 rok
Uchwała Nr XL/258/2013 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 21 listopada 2013U_NR_XL_258_2013.pdf (413756 B)2013-12-06
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2013 r.
Uchwała Nr XL/259/2013 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 21 listopada 2013U_NR_XL_259_2013.pdf (110878 B)2013-12-06
Opisw sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu ich pobierania
Uchwała Nr XL/260/2013 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 21 listopada 2013U_NR_XL_260_2013.pdf (22055 B)2013-12-06
Opisw sprawie wystąpienia Gminy Wojaszówka ze Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej w siedzibą w Poznaniu
Uchwała Nr XLI/261/2013 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 03 grudnia 2013U_NR_XLI_261_2013.pdf (32464 B)2013-12-31
Opisw sprawie zaciągnięcia zobowiązań w 2013 roku na 2014 rok
Uchwała Nr XLI/262/2013 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 03 grudnia 2013U_NR_XLI_262_2013.pdf (34519 B)2013-12-31
Opisuchwała w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w 2013 roku na 2014 rok
Uchwała Nr XLI/263/2013 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 03 grudnia 2013U_NR_XLI_263_2013.pdf (927029 B)2013-12-31
Opisw sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Wojaszówka
Uchwała Nr XLI/264/2013 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 03 grudnia 2013U_NR_XLI_264_2013.pdf (567221 B)2013-12-31
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2013 r.
Uchwała Nr XLII/265/2013 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 13 grudnia 2013U_NR_XLII_265_2013.pdf (45022 B)2013-12-31
Opisw sprawie przystąpienia do przygotowania i realizacji Projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007- 2013 współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności oraz wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego współpracy przy realizacji Projektu
Uchwała Nr XLII/266/2013 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 13 grudnia 2013U_NR_XLII_266_2013.pdf (259018 B)2013-12-31
Opisw sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Wojaszówka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 r.
Uchwała Nr XLII/267/2013 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 13 grudnia 2013U_NR_XLII_267_2013.pdf (36632 B)2013-12-31
Opisw sprawie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla samorządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Uchwała Nr XLII/268/2013 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 13 grudnia 2013U_NR_XLII_268_2013.pdf (21380 B)2013-12-31
Opisw sprawie stawek i zasad dotacji przedmiotowej ustalonej przez Radę Gminy dla Zakładu Gospodarki Komunalnej
Uchwała Nr XLII/269/2013 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 13 grudnia 2013U_NR_XLII_269_2013.pdf (1253786 B)2013-12-31
Opisw sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wojaszówka
Uchwała Nr XLII/270/2013 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 13 grudnia 2013U_NR_XLII_270_2013.pdf (2132636 B)2013-12-31
Opisw sprawie uchwały budżetowej na 2014 r.
Uchwała Nr XLII/271/2013 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 13 grudnia 2013U_NR_XLII_271_2013.pdf (504063 B)2013-12-31
Opisw sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Wojaszówka
Uchwała Nr XLII/272/2013 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 13 grudnia 2013U_NR_XLII_272_2013.pdf (1024297 B)2013-12-31
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2013 r.
Uchwała Nr XLIII/273/2013 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 30 grudnia 2013U_NR_XLIII_273_2013.pdf (364501 B)2014-02-07
Opisw sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Wojaszówka na 2014 rok
Uchwała Nr XLIII/274/2013 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 30 grudnia 2013U_NR_XLIII_274_2013.pdf (156927 B)2014-02-07
Opisw sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wojaszówka na lata 2014-2016
Uchwała Nr XLIII/275/2013 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 30 grudnia 2013U_NR_XLIII_275_2013.pdf (824106 B)2014-02-07
Opisw sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Wojaszówka
Uchwała Nr XLIII/276/2013 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 30 grudnia 2013U_NR_XLIII_276_2013.pdf (1679835 B)2014-02-07
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok
Uchwała Nr XLIII/277/2013 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 30 grudnia 2013U_NR_XLIII_277_2013.pdf (652435 B)2014-02-07
Opisw sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Wojaszówka
Uchwała Nr XLIII/278/2013 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 30 grudnia 2013U_NR_XLIII_278_2013.pdf (759432 B)2014-02-07
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok
Uchwała Nr XLIII/279/2013 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 30 grudnia 2013U_NR_XLIII_279_2013.pdf (39186 B)2014-02-07
Opisuchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do przygotowania i realizacji Projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007- 2013 współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy porozumienia dotyczącej współpracy przy realizacji Projektu.
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «