Urząd Gminy Wojaszówka

Redagujący: Skalski PawełŚnieżek Tomasz.

Strona główna
URZAD GMINY WOJASZOWKA


Zarządzenia Wójta Gminy

Zarządzenia Wójta Gminy Wojaszówka - 2008 rok
Zarządzenie Nr 1/2008 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 18.02.2008 r.Z_n1_08.pdf (63122 B)2008-07-31
Opisw sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko ds. wojskowości, obrony cywilnej i OSP.
Zarządzenie Nr 4/2008 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 25.02.2008 r.Z_nr4_08.pdf (64308 B)2008-07-31
Opisw sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko referenta w Gminnym Centrum Informacji w Wojaszówce z/s w Odrzykoniu.
Zarządzenie Nr 5/2008 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 07.03.2008 r,Z_nr5_08.pdf (158473 B)2008-07-31
Opisw sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Instytucji Kultury i Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2007 r.
Zarządzenie Nr 6/2008 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 07.03.2008 r.Z_nr6_08.pdf (66270 B)2008-07-31
Opisw sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadanie pn. "Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu masowego poprzez szkolenie dzieci i młodzieży, organizowanie imprez sportowych i wspieranie współzawodnictwa sportowego".
Zarządzenie Nr 7/08 Wójta Gminy Wojaszówka Szefa Obrony Cywilnej Gminy z dnia 10.02.2008Z_nr7_08.pdf (53836 B)2008-07-31
Opisw sprawie wyznaczenia koordynatora gminnego do nadzoru przygotowań publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę do funkcjonowania w warunkach specjalnych.
Zarządzenie Nr 8/2008 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 06.03.2008 r.Z_nr8_08.pdf (106833 B)2008-07-31
Opisw sprawie ustalenia planu doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansownia opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia na które dofinansowanie jest przyznawane.
Zarządzenie Nr 9/2008 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 14.03.2008 r.Z_n9_08.pdf (540261 B)2008-07-31
Opisw sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Wojaszówka za 2007 r.
Zarządzenie Nr10/2008 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 21.03.2008 r.Z_nr10_08.pdf (246752 B)2008-09-01
Opisw sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Wojaszówka na 2008 r.
Zarządzenie Nr 11/2008 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 9.04.2008 r.Z_nr11_08.pdf (77209 B)2008-09-01
Opisw sprawie wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
Zarządzenie Nr 12/2008 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 11.04.2008 r.Z_nr12_08.pdf (144869 B)2008-09-01
Opisw sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Wojaszówka na 2008 r.
Zarządzenie Nr 13/2008 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 24.04.2008 r.Z_nr13_08.pdf (45089 B)2008-09-01
Opisw sprawie powołania Komisji Przetargowej
Zarządzenie Nr 14/2008 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 24.04.2008 r.Z_nr14_08.pdf (45408 B)2008-09-01
Opisw sprawie powołania Komisji Przetargowej.
Zarządzenie Nr 15/2008 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 24.04.2008 r.Z_nr15_08.pdf (62567 B)2008-09-01
Opisw sprawie powołania Komisji do przeprowadzania komunalizacji majątku stanowiącego własność Gminy Wojaszówka na cele związane z gospodarką nieruchomościami
Zarządzenie Nr 16/2008 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 5.05.2008 r.Z_nr16_08.pdf (185381 B)2008-09-01
Opisw sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Wojaszówka na 2008 r.
Zarządzenie Nr 17/2008 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 12.05.2008 r.Z_nr17_08.pdf (170041 B)2008-09-01
Opisw sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Wojaszówka na 2008 r.
Zarządzenie Nr 18/2008 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 14.05.2008 r.Z_nr18_08.pdf (56106 B)2008-09-01
Opisw sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej w celu dokonania wybrakowania sprzętu w magazynie OC
Zarządzenie Nr 19/2008 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 15.05.2008 r.Z_nr19_08.pdf (47720 B)2008-09-01
Opisw sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy
Zarządzenie Nr 20/2008 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 19.05.2008 r.Z_nr20_08.pdf (55104 B)2008-09-01
Opisw sprawie ustalenia ceny drewna opałowego z lasów gminnych Gminy Wojaszówka
Zarządzenie Nr 21/2008 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 21.05.2008 r.Z_nr21_08.pdf (53523 B)2008-09-01
Opisw sprawie powołania koordynatora gminnego ds. informatycznej obsługi Obwodowych Komisji Wyborczych
Zarządzenie Nr 22/2008 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 21.05.2008 r.Z_nr22_08.pdf (57933 B)2008-09-01
Opisw sprawie powołania operatorów ds. informatycznej obsługi Obwodowych Komisji Wyborczych
Zarządzenie Nr 23/2008 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 26.05.2008 r.Z_nr23_08.pdf (142131 B)2008-09-01
Opisw sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Wojaszówka na 2008 r.
Zarządzenie Nr 24/2008 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 28.05.2008 r.Z_nr24_08.pdf (59161 B)2008-09-01
Opisw sprawie nieodpłatnego przejęcia gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa - Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa w miejscowości Bratkówka
Zarządzenie Nr 25/2008 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 30.05.2008 r.Z_nr25_08.pdf (65692 B)2008-09-01
Opisw sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 22 czerwca 2008 r.
Zarządzenie Nr 26/2008 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 2.06.2008 r.Z_nr26_08.pdf (68241 B)2008-09-01
Opisw sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Wojaszówce
Zarządzenie Nr 27/2008 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 5.06.2008 r.Z_nr27_08.pdf (55459 B)2008-09-01
Opisw sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wojaszówce
Zarządzenie Nr 28/2008 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 30.06.2008 r.Z_nr28_08.pdf (192882 B)2008-09-01
Opisw sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Wojaszówka na 2008 r.
Zarządzenie Nr 29/2008 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 2.07.2008 r.Z_nr29_08.pdf (45535 B)2008-09-01
Opisw sprawie powołania Komisji Przetargowej
Zarządzenie Nr 30/2008 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 23.07.2008 r.Z_Nr30_08.pdf (57299 B)2008-09-01
Opisw sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Zarządzenie Nr 31/2008 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 25.07.2008 r.Z_Nr31_08.pdf (55845 B)2008-09-01
Opisw sprawie powołania Komisji ds. usuwania szkód i szacowania strat powstałych na skutek powodzi
Zarządzenie Nr 32/2008 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 30.07.2008 r.z_nr32_08.pdf (58967 B)2008-09-01
Opisw sprawie powołania Gminnej Komisji ds. szacowania zakresu i wysokości poniesionych strat w gospodarstwach rolnych powstałych w wyniku zjawisk dotyczących powodzi na terenie Gminy Wojaszówka
Zarządzenie Nr 33/2008 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 30.07.2008 r.Z_nr33_08.pdf (57537 B)2008-09-01
Opisw sprawie ustalania kosztów przejazdu z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju samochodem niebędącym własnością pracodawcy
Zarządzenie Nr 34/2008 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 31.07.2008 r.Z_nr34_008.pdf (201971 B)2008-09-01
Opisw sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Wojaszówka na 2008 r.
Zarządzenie Nr 35/2008 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 6.08.2008 r.Z_nr35_08.pdf (144490 B)2008-09-01
Opisw sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Wojaszówka na 2008 r.
Zarządzenie Nr 36/2008 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 5.08.2008 r.Z_nr36_08.pdf (158041 B)2008-09-01
Opisw sprawie powołania Gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego oraz organizacji systemu zarządzania kryzysowego na terenie gminy Wojaszówka
Zarządzenie Nr 37/2008 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 22.08.2008 r.Z_nr37_08.pdf (149284 B)2008-10-06
Opisw sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Wojaszówka na 2008 r.
Zarządzenie Nr 38/2008 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 25.08.2008 r.Z_nr38_08.pdf (51895 B)2008-10-06
Opisw sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej dzieciom i uczniom na zakup podręczników.
Zarządzenie Nr 39/2008 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 27.08.2008 r.Z_nr39_2008.pdf (546961 B)2008-10-06
Opisw sprawie przedstawienia informacji z przebiegu wykonania budżetu gminy Wojaszówka za I półrocze 2008 r.
Zarządzenie Nr 40/2008 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 27.08.2008 r.Z_nr40_08.pdf (148732 B)2008-10-06
Opisw sprawie przedstawienia informacji z przebiegu wykonania planu finansowego Instytucji Kultury i Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej za I półrocze 2008 r.
Zarządzenie Nr 41/2008 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 28.08.2008 r.Z_nr41_08.pdf (60627 B)2008-10-20
Opisw sprawie powołania Komisji Przetargowej.
Zarządzenie Nr 42/2008 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 01.09.2008 r.Z_nr42_08.pdf (78651 B)2008-10-20
Opisw sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Wojaszówka na 2008 r.
Zarządzenie Nr 43/2008 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 22.09.2008 r.Z_nr43_08.pdf (114595 B)2008-10-20
Opisw sprawie przygotowania i przeprowadzenia gminnego ćwiczenia obronnego i obrony cywilnej na temat "Kierowanie i koordynowanie działań ratowniczych na terenie gminy Wojaszówka po wystąpieniu zdarzeń wywołanych siłami przyrody, awarii technicznych i ataków terroru".
Zarządzenie Nr 44/2008 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 30.09.2008 r.Z_nr44_08.pdf (193592 B)2008-10-20
Opisw sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Wojaszówka na 2008 r.
Zarządzenie Nr 45/2008 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 01.10.2008 r.Z_nr45_08.pdf (76829 B)2008-10-20
Opisw sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Wojaszówce.
Zarządzenie Nr 46/2008 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 07.10.2008 r.Z_nr46_08.pdf (53551 B)2008-10-20
Opisw sprawie powołania Zespołu Spisowego w Urzędzie Gminy w Wojaszówce.
Zarządzenie Nr 47/2008 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 08.10.2008 r.Z_nr47_08.pdf (60009 B)2008-10-20
Opisw sprawie powołania komisji odbiorowej zadania Remont nawierzchni dróg gminnych uszkodzonych przez powódź.
Zarządzenie Nr 48/2008 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 13.10.2008 r.Z_nr48_2008.pdf (146274 B)2008-11-03
Opisw sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Wojaszówka na 2008 r.
Zarządzenie Nr 49/2008 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 13.10.2008 r.Z_nr49_08.pdf (96582 B)2008-11-03
Opisw sprawie przeprowadzenia treningu SWA na terenie gminy Wojaszówka.
Zarządzenie Nr 50/2008 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 22.10.2008 r.Z_nr50_08.pdf (59023 B)2008-11-03
Opisw sprawie sprzedaży gruntów stanowiących własność Gminy Wojaszówka w miejscowości Wojkówka.
Zarządzenie Nr 51/2008 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 31.10.2008 r.Z_nr51_08.pdf (55305 B)2008-11-03
Opisw sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy.
Zarządzenie Nr 52/2008 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 31.10.2008 r.Z_ nr52_08.pdf (199268 B)2008-12-03
Opisw sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Wojaszówka na 2008 r.
Zarządzenie Nr 53/2008 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 14.11.2008 r.Z_nr53_08.pdf (524197 B)2008-12-03
Opisw sprawie projektu budżetu Gminy Wojaszówka na 2009 r.
Zarządzenie Nr 54/2008 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 18.11.2008 r.Z_nr54_08.pdf (178241 B)2008-12-03
Opisw sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Wojaszówka na 2008 r.
Zarządzenie Nr 55/2008 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 20.11.2008 r.Z_nr55_08.pdf (47402 B)2008-12-03
Opisw sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadanie pn. "Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Wojaszówka do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Krośnie"
Zarządzenie nr 56/2008 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 28 listopada 2008 r.Z_nr56_08.pdf (176834 B)2009-01-07
Opisw sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Wojaszówka na 2008 r.
Zarządzenie nr 57/2008 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 1 grudnia 2008 rZ_nr57_08.pdf (197490 B)2009-01-21
Opisw sprawie autopoprawki do projektu budżetu na 2009 r.
Zarządzenie nr 58/2008 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 15 grudnia 2008 rZ_NR58_08.pdf (45249 B)2009-01-21
Opisw sprawie powołania Komisji Przetargowej
Zarządzenie nr 59/2008 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 18 grudnia 2008 rZ_nr59_08.pdf (60712 B)2009-01-21
Opisw sprawie wypłaty ekwiwalentu za materiały biurowe dla pracowników Urzędu Gminy w Wojaszówce
Zarządzenie nr 60/2008 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 19 grudnia 2008 rZ_nr60_08.pdf (177763 B)2009-01-21
Opisw sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Wojaszówka na 2008 r.
Zarządzenie nr 61/2008 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 29 grudnia 2008 rZ_nr61_08.pdf (222683 B)2009-01-21
Opisw sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Wojaszówka na 2008 r.
Zarządzenie nr 62/2008 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 29 grudnia 2008 rZ_Nr62_2008.pdf (92970 B)2010-05-28
Opisw sprawie ewidencji i sporządzenia sprawozdań budżetowych Rb-Ws w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Urząd Gminy oraz jednostki organizacyjne Gminy.
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «