Urząd Gminy Wojaszówka

Redagujący: Skalski PawełŚnieżek Tomasz.

Strona główna
URZAD GMINY WOJASZOWKA


Organizacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Świadczenia socjalne
------------------ ( B)2005-04-27
OpisPrawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza:
1)na osobę samotnie gospodarującą – 542 zł,
2)na osobę w rodzinie – 456 zł.

Pomocy społecznej na zasadach określonych w ustawie udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:
1)ubóstwa,
2)sieroctwa,
3)bezdomności,
4)bezrobocia,
5)niepełnosprawności,
6)długotrwałej lub ciężkiej choroby,
7)przemocy w rodzinie,
8)potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
9)bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,
10)braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze,
11)trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy,
12)trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
13)alkoholizmu lub narkomanii,
14)zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,
15)klęski żywiołowej lub ekologicznej.
Świadczenia pieniężne z pomocy społecznej:
1)zasiłek stały,
2)zasiłek okresowy,
3)zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy,
4)zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie,
5)pomoc dla rodzin zastępczych,
6)pomoc na usamodzielnienie i na kontynuowanie nauki,
7)świadczenia pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla uchodźców.

Zasiłek stały------------------ ( B)2005-04-27
OpisZasiłek stały przysługuje osobie pełnoletniej:

-samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej,

-pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności , jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.
Zasiłek okresowy2005-04-27
OpisZasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego:

-osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej,

-rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny.
Zasiłek celowy2005-04-27
OpisW celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej może być przyznany zasiłek celowy, w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu.

Osobom bezdomnym i innym osobom niemającym dochodu oraz możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w NFZ może być przyznany zasiłek celowy na pokrycie części lub całości wydatków na świadczenia zdrowotne.

Zasiłek celowy może być przyznany w formie biletu kredytowanego.

Zasiłek celowy może być przyznany również osobie lub rodzinie, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego oraz klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Specjalny zasiłek celowy------------------ ( B)2005-04-27
OpisW szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może być przyznany:

-specjalny zasiłek celowy w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny, który nie podlega zwrotowi,

Usługi opiekuńcze2005-04-27
OpisOsobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych.
Usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobom, które wymagają pomocy innych osób, a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić.

Renta socjalna2005-04-27
OpisOd 1 października 2003 r. renty socjalne wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «