Urząd Gminy Wojaszówka

Redagujący: Skalski PawełŚnieżek Tomasz.

Strona główna
URZAD GMINY WOJASZOWKA


Załatwianie spraw w Urzędzie

Sprawy wojskowe
Kołek WitoldPodinspektor
AdresPokój nr 10
Telefon0-13 43 850 16
Fax0-13 43 852 25
E-mailurzad@wojaszowka.pl
WWWwww.wojaszowka.pl
Rejestracja przedpoborowych2005-05-04
OpisMężczyźni kończący w danym roku kalendarzowym 18 lat życia, obowiązani są do zgłoszenia się w terminie i miejscu określonym przez Wójta Gminy w obwieszczeniu do REJESTRACJI PRZEDPOBOROWYCH. Rejestracja dotyczy przedpoborowych zamieszkałych na terenie gminy - zameldowanych na pobyt stały oraz zameldowanych na terenie gminy na pobyt czasowy ponad dwa miesiące.
Zgłaszający się do rejestracji obowiązany jest przedstawić dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający tożsamość (jeśli nie posiada jeszcze dowodu osobistego).
Przedpoborowy otrzymuje potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji, który powinien zachować do czasu zgłoszenia się do poboru.
Pobór------------------ ( B)2005-05-04
OpisMężczyźni kończący w danym roku kalendarzowym 19 lat życia, obowiązani są do stawienia się przed komisją lekarską. Wezwanie poborowego na komisję lekarską oraz komisję poborową wystawia Wójt Gminy.
Poborowy zgłaszający się do poboru po raz pierwszy obowiązany jest przedstawić następujące dokumenty:
1) potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji,
2) fotografię o wymiarach 3x4 cm bez nakrycia głowy,
3) dokument stwierdzający wykształcenie lub zaświadczenie o pobieraniu nauki,
4) dowód osobisty.

Poborowy może ubiegać się o odroczenie zasadniczej służby wojskowej, w szczególności ze względu na:
1) konieczność sprawowania bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny wspólnie z nim zamieszkałym,
2) pobieranie nauki w szkole wyższej, średniej, w tym policealnej i pomaturalnej,
3) wybór na posła,
4) kandydowania do Sejmu.

Niezgłoszenie się do rejestracji przedpoborowych lub poboru albo nieprzedstawienie wymaganych dokumentów podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

Wójt Gminy może uznać poborowego, któremu doręczono kartę do odbycia zasadniczej służby wojskowej za posiadającego członków rodziny na wyłącznym utrzymaniu, na jego wniosek lub wniosek uprawnionego członka rodziny.
Wójt Gminy orzeka w formie decyzji o konieczności sprawowania przez żołnierza bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny.

Wraz z wnioskiem należy dołączyć następujące dokumenty:
1) zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości zarobków z zakładu pracy lub zaświadczenie z urzędu pracy (bezrobotni) dla współmałżonków,
2) odpis aktu małżeństwa,
3) odpisy aktów urodzeń dzieci,
4) kartę powołania.

Sprawy udzielania odroczeń zasadniczej służby wojskowej, zwalniania żołnierzy z tej służby przed jej odbyciem, a także postępowania oraz właściwości organów wojskowych w tych sprawach określa rozporządzenie rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2000 r. (Dz. U. Nr 5, poz. 54)


     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «