Urząd Gminy Wojaszówka

Redagujący: Skalski PawełŚnieżek Tomasz.

Strona główna
URZAD GMINY WOJASZOWKA


Załatwianie spraw w Urzędzie

Gospodarka nieruchomościami
Bąk JakubPodinspektor
Adrespokój nr 5
Telefon0-13 43 850 16
Fax0-13 43 852 25
E-mailurzad@wojaszowka.pl
WWWwww.wojaszowka.pl
Zbywanie, nabywanie, zarządzanie i dysponowanie nieruchomości gruntowymi wraz z częściami składowymi w tym również budynkami trwale związanymi z gruntem.2005-04-22
Opis1.Sprzedaż nieruchomości, oddanie w użytkowanie wieczyste, dzierżawę, zabudowanych i niezabudowanych gruntów odbywa się w drodze przetargowej i bezprzetargowej. Po dokonaniu wyceny przez rzeczoznawcę majątkowego sporządza się i podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia (co określa art. 35 w/w ustawy). Po ustawowym okresie wywieszenia wykazu zostaje ogłoszony przetarg lub sporządzony protokół z rokowań – po dokonaniu tych czynności zostaje zawarta umowa sprzedaży lub umowa dzierżawy.
2.Przekazywanie gruntów w dzierżawę do wykorzystania rolniczego –na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Wojaszówka w sprawie ustalenia czynszu dzierżawnego za nieruchomości komunalne Gminy przekazywane w dzierżawę do wykorzystania rolniczego. Umowa dzierżawy zostaje zawarta po dokonaniu czynności jak w przypadku sprzedaży nieruchomości.
3.Nabywanie nieruchomości na mienie komunalne Gminy od osób fizycznych, Skarbu Państwa i innych osób prawnych następuje w drodze: - zakupu nieruchomości z wniosku właściciela lub w wyniku starań podjętych przez Wójta Gminy w związku z realizacją zadań Gminy, - nabycia w drodze prawa pierwokupu, - przyjęcia darowizny, spadku, zapisu lub zmian oraz przejęcie na podstawie innych tytułów prawnych.
O nabyciu nieruchomości na rzecz Gminy decyduje Rada Gminy w formie uchwały. Odpłatne nabycie nieuchomości następuje po cenach średnich stosowanych w obrocie gruntami w gminie lub ustalonej w drodze negocjacji. Uzgodnienie ceny i spisanie protokołu z przeprowadzonych negocjacji w sprawie nabycia nieruchomości stanowi podstawę do zawarcia aktu notarialnego.
Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności.2005-04-22
OpisPrzekształcenie dotyczy osób fizycznych, które nabyły prawo użytkowania wieczystego przed dniem 31 października 1998 r. i złożyły wniosek o przekształcenie do dnia 31 grudnia 2002 r. Przekształcenie odbywa się na wniosek złożony przez zainteresowanego, który powinien zawierać: imię i nazwisko, imiona rodziców, miejsce zamieszkania, numer ewidencyjny PESEL, określenie położenia i powierzchni nieruchomości, okres wykonywania użytkowania wieczystego, dane dotyczące powstania prawa użytkowania wieczystego, informację o: wysokości uiszczonej opłaty rocznej z tyt. Użytkowania wieczystego za rok 1997, data wniosku i podpis wnioskodawcy. Do wniosku dołączyć odpis księgi wieczystej będącej przedmiotem użytkowania wieczystego.
Komunalizacja mienia2005-04-22
OpisNabycie mienia na własność Gminy następuje na podstawie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191 z późn. zm) – nabycie z mocy prawa z dniem 27 maja 1990 r. mienia określonego w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 2 w/w ustawy, - przekazanie mienia określonego w art. 5 ust. 3 jeżeli jest ono niezbędne do wykonywania zadań Gminy, - przekazanie mienia na wniosek określonego w art. 5 ust. 4. na podstawie wniosku Wójta Gminy Wojewoda wydaje decyzję stwierdzającą nabycie przez Gminę własności nieruchomości.
Rozgraniczenie nieruchomości.2005-04-22
OpisRozgraniczenie nieruchomości ma na celu ustalenie przebiegu ich granic. Rozgraniczenia dokonuje Wójt na wniosek strony lub z urzędu. Czynności ustalania przebiegu granic wykonuje geodeta upoważniony przez Wójta, a z czynności ustalenia przebiegu granic sporządza protokół graniczny lub akt ugody. Za wykonanie czynności geodezyjnych na wniosek wnioskodawca ponosi koszty.
Postępowanie rozgraniczeniowe kończy decyzja wydana przez Wójta po przedłożeniu sporządzonej przez geodetę dokumentacji rozgraniczeniowej:
-decyzja o rozgraniczeniu (art. 33 ust. 1),
-decyzje o umorzeniu postępowania administracyjnego w przedmiocie rozgraniczenia w związku z zawarciem przez strony ugody przed upoważnionym geodetą (art. 105 § 1 kpa w związku z art. 31 ust. 4 ustawy), albo
-decyzję o umorzeniu postępowania i przekazaniu sprawy z urzędu do rozpatrzenia sądowi (art. 34 ust. 2 ustawy).

Podział nieruchomości.wniosek_zaop_projektu_podzialu_dzailki.pdf (25696 B)2005-04-22
OpisPodziału nieruchomości dokonuje Wójt Gminy na podstawie postanowienia w oparciu o wstępny projekt podziału wykonany na aktualnej mapie zgodnie z art. 93 ust. 5 ustawy z 30 listopada 2004 r. o gospodarowaniu nieruchomościami (t.j. Dz.U. Nr 261 poz. 2603).
Po uzyskaniu wstępnej opinii Wójt wydaje decyzję zatwierdzającą podział danej działki na podstawie obowiązujących przepisów w/w ustawy.
Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:
- stwierdzające tytuł prawny do nieruchomości,
- wypis i wyrys z katastru nieruchomości,
- decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli była wydana przed dniem złożenia wniosku o podział, obowiązującą w dniu złożenia wniosku,
- wstępny projekt podziału, z wyjątkiem podziałów, o których mowa w art. 95,
- protokół z przyjęcia granic nieruchomości,
-wykaz zmian gruntowych,
-wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek gruntu w katastrze nieruchomości jest inne niż w księdze wieczystej,
-mapę z projektem podziału.
Regulacja stanu prawnego otrzymanych nieruchomości.2005-04-22
OpisGmina występując z wnioskiem do Wojewody o wydanie decyzji stwierdzającej nabycie z mocy prawa własności nieruchomości rolnej Skarbu Państwa w przedmiotowej sprawie przedkłada:
- aktualny dowód własności Skarbu Państwa (odpis z KW),
- aktualną informację o przeznaczeniu nieruchomości w Planie ZP Gminy,
- wypis z rejestru ewidencji gruntów i budynków potwierdzony przez właściwy organ w/g stanu na dzień 30.06.2000 r.
Dąbrowski AndrzejInspektor
Adres38-471 Wojaszówka, pokój nr 5
Telefon(0-13) 43-850-16
Fax(0-13) 43-852-25
E-mailurzad@wojaszowka.pl
WWWwww.wojaszowka.pl
Zaświadczenie o położeniu działek w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy.wnisek_zswiadczenie_polozenie_dzialki.pdf (11533 B)2010-02-05
OpisPodstawa prawna: ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)

Opłata skarbowa - 17 zł.
Ustalenie warunków zabudowywniosek_waunki_zabudowy.pdf (50865 B)2010-02-05
OpisPodstawa prawna: ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)

Opłata skarbowa - 107 zł
Zwolnione z opłaty skarbowej decyzje o warunkach zabudowy dotyczące budownictwa mieszkaniowego, nauki, szkolnictwa i oświaty przedszkolnej oraz ochrony zdrowia.
Ustalenie numeru porządkowego nieruchomoci.wniosek_nadanie_numeru.pdf (16889 B)2010-02-05
OpisPodstawa prawna: Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1086 z późn. zm., Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 października 2004 r. w sprawie numeracji nieruchomości (Dz.U z 2004 r., Nr 243, poz. 2432)


Rejestr zmian
1Zmieniono osobę: Bąk JakubŚnieżek Tomasz2014-12-16 11:01
2Zmieniono osobę: Makara GrzegorzŚnieżek Tomasz2013-06-26 13:37
3Zmieniono załącznik Ustalenie numeru porządkowego nieruchomoci.Śnieżek Tomasz2010-02-05 09:21
4Zmieniono załącznik Ustalenie warunków zabudowyŚnieżek Tomasz2010-02-05 09:18
5Zmieniono załącznik Zaświadczenie o położeniu działek w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy.Śnieżek Tomasz2010-02-05 08:57
6Dodano załącznik Ustalenie numeru porządkowego nieruchomoci. (wniosek_nadanie_numeru.pdf)Śnieżek Tomasz2010-02-05 08:12
7Dodano załącznik Ustalenie warunków zabudowy (wniosek_waunki_zabudowy.pdf)Śnieżek Tomasz2010-02-05 08:11
8Dopisano dane adresoweŚnieżek Tomasz2010-02-05 08:07
9Dodano osobę: Dąbrowski AndrzejŚnieżek Tomasz2010-02-05 08:06
10Usunięto załącznik: Zaświadczenie o położeniu działki w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy. Śnieżek Tomasz2010-02-05 08:06
11Zmieniono załącznik Podział nieruchomości.Śnieżek Tomasz2010-02-05 08:04
12Usunięto załącznik: Śnieżek Tomasz2010-02-05 08:01
13Zmieniono dane adresoweŚnieżek Tomasz2010-01-15 09:21
14Zmieniono załącznik Podział nieruchomości.Skalski Paweł2008-06-03 14:37
15Zmieniono załącznik Skalski Paweł2008-06-03 14:37
16Dodano załącznik Regulacja stanu prawnego otrzymanych nieruchomości. ()Skalski Paweł2005-04-22 08:14
17Dodano załącznik Podział nieruchomości. ()Skalski Paweł2005-04-22 08:01
18Dodano załącznik Rozgraniczenie nieruchomości. ()Skalski Paweł2005-04-22 08:00
19Dodano załącznik Komunalizacja mienia ()Skalski Paweł2005-04-22 07:56
20Dodano załącznik Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności. ()Skalski Paweł2005-04-22 07:56
21Dodano załącznik ()Skalski Paweł2005-04-22 07:51
22Dopisano dane adresoweSkalski Paweł2005-04-22 07:48
23Dodano osobę: Wnęk Krzysztof Skalski Paweł2005-04-22 07:34
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót
» Panel aktualizacyjny «