Urząd Gminy Wojaszówka

Redagujący: Skalski PawełŚnieżek Tomasz.

Strona główna
URZAD GMINY WOJASZOWKA


Załatwianie spraw w Urzędzie

Urząd Stanu Cywlinego
Owsiak KrystynaKierownik USC
AdresUG Wojaszówka - pokój nr 15, adres zamieszkania -Bajdy 129
Telefontelefon służbowy - 0 13 43 850 16, telefon prywany - 0 13 43 -858 35
Fax0 13 43 852 25
E-mailurzad@wojaszowka.pl
WWWwww.wojaszowka.pl
Zapłata Monikazastępca kierownika USC
Adrespokój nr 7
Telefon 0 13 43 850 16
Fax0 13 43 852 25
E-mailurzad@wojaszowka.pl
WWWwww.wojaszowka.pl
Sporządzenie AKTU URODZENIAwniosek_akt_urodzenia.pdf (20418 B)2005-03-31
OpisUrodzenie dziecka żywego należy zgłosić w ciągu 14 dni od dnia urodzenia jeżeli urodziło się na terenie tut. gminy.

Do sporządzenia aktu urodzenia potrzebne są następujące dokumenty:
- odpis skrócony aktu małżeństwa rodziców dziecka,
- dowody osobiste rodziców dziecka.
W przypadku dziecka, które nie przychodzi z małżeństwa potrzebny jest:
- odpis skrócony aktu urodzenia matki,
- dowód osobist matki dziecka.
Jeżeli matka dziecka pozostawała w związku małżeńskim powinna ponadto przedstawić dowód ustania lub unieważnienia małżeństwa. Jeżeli mężczyzna, który nie jest mężem matki przyznaje się do ojcostwa i chce uznać dziecko może przed kierownikiem USC lub przed sądem złożyć stosowne oświadczenie, że uznaje się ojcem dziecka. Dla ważności konieczna jest również zgoda matki dziecka, a gdy dziecko ma ukończone 13 lat, również jego zgoda.

Abu otrzymać odpisy sporządzonego aktu urodzenia (3 egz.) należy złożyć w USC podanie w sprawie wydania odpisów (formularz do pobrania).
Sporządzanie AKTU ZGONUwniosek_ akt_zgonu.pdf (12686 B)2005-03-31
OpisZgon osoby należy zgłosić najpoźniej w ciągu 3 dni od daty zgonu, a jeżeli zgon nastąpił na skutek choroby zakaźnej zgłoszenie powinno nastąpić najpoźniej w ciągu 24 godzin.

Do zgłoszenia zgonu potrzebne są następujące dokumenty:
- karta zgonu wydana przez lekarza,
- dowód osobisty zmarłej osoby,
- dowód osobisty osoby zgłaszającej (do wglądu),
Osoba zgłaszająca powinna być w posiadaniu niezbędnych informacji dotyczących zmarłej osoby jak: nazwisko rodowe, stan cywilny, nazwisko wspołmałżonka, imiona i nazwisko rodowe rodziców zmarłego.

Akt zgonu sporządza się na podstawie karty zgonu, a jeżeli okoliczności zgonu były przedmiotem postępowania prowadzonego przez organ państwowy np. prokuratura, akt zgonu sporządza się na podstawie pisemnego zgłoszenia dokonanego przez ten organ.

Odpisy sporządzonego aktu zgonu można otrzymać po złożeniu podania w sprawie wydania odpisów (formularz do pobrania).
Zawarcie MAŁŻEŃSTWA PRZEZ OSOBY POSIADAJĄCE OBYWATELSTWO POLSKIEskr_ter01.php (4542 B)2005-03-31
OpisOsoby, które zamierzają złożyć oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński przed Kierownikiem USC muszą mieć ukończone 18 lat. Z ważnych powodów Sąd Opiekuńczy może zezwolić na zawarcie małżeństwa kobiecie, która ukończyła 16 lat.
Związek małżeński może być zawarty w dowolnym Urzędzie Stanu Cywilnego.

Do zawarcia małżeństwa potrzebne są następujące dokumenty:
- dowody osobiste (do wglądu),
- aktualne odpisy aktów urodzeń,
- dowód ustania lub unieważnienia małżeństwa, jeżeli któraś z osób lub obydwie pozostawały poprzednio w związku małżeńskim,
- pisemne zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (zapewnienie składają nupturienci w obecności Kierownik USC).

Małżeństwo przed Kierownikiem USC nie może być zawarte przed upływem miesiąca od chwili złożenia zapewnienia chyba, że strony złożą wniosek o skrócenie ustawowego terminu z powodu ważnych przyczyn (wniosek jako załącznik do pobrania).

Opłata skarbowa za sporządzenie aktu małżeństwa wynosi 84zł.
Opłata skarbowa w przypadku skrócenia terminu wynosi 39 zł od decyzji.
Zawarcie MAŁŻEŃSTWA Z CUDZOZIEMCEM------------------ ( B)2005-03-31
OpisW przypadku zawierania związku małżeńskiego z cudzoziemcem należy przedłożyć następujące dokumenty:
- dokument stwierdzający tożsamość cudzoziemca (paszport, w przypadku zamieszkania w Polsce na stałe - karta stałego pobytu, w przypadku pobytu czasowego ważna wiza lub inny dokument uprawniający do pobytu w Polsce w przypadku możliwości wjazdu na zasadach bezwizowych),
- zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa wydane przez właściwy organ w kraju cudzoziemca lub przedstawicielstwo dyplomatyczne albo postanowienie sądu rejonowego zwalniające od obowiązku przedłożenia zaświadczenia o zdolności prawnej,
- odpis skrócony aktu urodzenia wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego,

Opłata skarbowa za sporządzenie aktu małżeństwa wynosi 84 zł
Zawarcie MAŁŻEŃSTWA WYZNANIOWEGO ZE SKUTKAMI CYWILNYMI.wniosek_akt_malzenstwa.pdf (14465 B)2005-03-31
OpisZdolność prawną do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej ze skutkami cywilnymi określa Kierownik USC w miejscu zamieszkania jednej z osób wstępujących w związek małżeński. Kierownik USC wydaje zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, które jest ważne 3 miesiące od daty wydania i przyjmuje oświadczenie w sprawie nazwisk przyszłych małżonków i ich potomstwa.

Aby otrzymać powyższe zaświadczenie należy przedłożyć następujące dokumenty:
- wniosek (formularz do pobrania),
- odpisy skrócone aktów urodzeń,
- dowody ustania poprzedniego małżeństwa jeżeli jedna z osób lub obydwie pozostawały wcześniej w związkach małżeńskich,
- zapewnienie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa.

Opłata skarbowa za sporządzenie aktu małżeństwa wynosi 84 zł.
Wpisywanie ZAGRANICZNYCH AKTÓW DO POLSKICH KSIĄG STANU CYWILNEGO.zagr_wpis01.php (5241 B)2005-03-31
OpisOsoba, która chce dokonać wpisu zagranicznego aktu do polskich ksiąg stanu cywilnego musi przedłożyć następujące dokumenty:
- podanie (formularz jako załącznik do pobrania),
- oryginalny odpis zagranicznego aktu stanu cywilnego z jego tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego,
- dokumenty stwierdzające tożsamość wnioskodawcy ( w przypadku paszportu wymagane jest potwiedzenie zameldowania)

Opłata skarbowa od decyzji dopuszczającej wpis aktu do polskiej księgi stanu cywilnego wynosi 50 zł.
Uzupełnienie treści ZAGRANICZNEGO AKTU DO POLSKICH KSIĄG STANU CYWILNEGO.zagr_uzup01.php (4649 B)2005-03-31
OpisAkty zagraniczne, które nie zawierają pełnych danych podlegają uzupełnieniu zgodnie z wymogami prawa polskiego. Uzupełnienie odbywa się na wniosek strony, która musi złożyć w USC podanie (wniosek jako plik do podania).

Opłata skarbowa od decyzji uzupełniającej wpis aktu do polskich ksiąg stanu cywilnego wynosi 39 zł.
Sporządzanie ODPISÓW AKTÓW STANU CYWILNEGO.odpisy01.php (7912 B)2005-03-31
OpisOdpisy aktów stanu cywilnego skrócone i zupełne wydaje się na wniosek (formularz stanowi załącznik do pobrania) osobie, której stan cywilny został w akcie stwierdzony, jej wstępnego, rodzeństwa małżonka lub przedstawiciela ustawowego oraz na wniosek innych osób o ile wykażą w tym interes prawny.

Opłata skarbowa od wyżej wymienionych czynności wynosi: od odpisu skróconego aktu 22 zł, od odpisu zupełnego aktu 33 zł.

Opłacie skarbowej nie podlegają odpisy aktów stanu cywilnego potrzebne m.in. do spraw emerytalno-rentowych, alimentacyjnych, zatrudnienia, nauki, wojskowych, dowodów osobistych itp.


Rejestr zmian
1Zmieniono załącznik Sporządzanie ODPISÓW AKTÓW STANU CYWILNEGO.Śnieżek Tomasz2010-02-09 08:36
2Zmieniono załącznik Uzupełnienie treści ZAGRANICZNEGO AKTU DO POLSKICH KSIĄG STANU CYWILNEGO.Śnieżek Tomasz2010-02-09 08:36
3Zmieniono załącznik Wpisywanie ZAGRANICZNYCH AKTÓW DO POLSKICH KSIĄG STANU CYWILNEGO.Śnieżek Tomasz2010-02-09 08:35
4Zmieniono załącznik Wpisywanie ZAGRANICZNYCH AKTÓW DO POLSKICH KSIĄG STANU CYWILNEGO.Śnieżek Tomasz2010-02-08 13:33
5Zmieniono załącznik Zawarcie MAŁŻEŃSTWA WYZNANIOWEGO ZE SKUTKAMI CYWILNYMI.Śnieżek Tomasz2010-02-08 11:55
6Zmieniono załącznik Zawarcie MAŁŻEŃSTWA WYZNANIOWEGO ZE SKUTKAMI CYWILNYMI.Śnieżek Tomasz2010-02-08 11:54
7Zmieniono załącznik Zawarcie MAŁŻEŃSTWA WYZNANIOWEGO ZE SKUTKAMI CYWILNYMI.Śnieżek Tomasz2010-02-08 11:51
8Zmieniono załącznik Zawarcie MAŁŻEŃSTWA Z CUDZOZIEMCEMŚnieżek Tomasz2010-02-08 11:41
9Zmieniono załącznik Sporządzanie AKTU ZGONUŚnieżek Tomasz2010-02-08 11:25
10Zmieniono załącznik Sporządzenie AKTU URODZENIAŚnieżek Tomasz2010-02-08 11:15
11Zmieniono załącznik Sporządzenie AKTU URODZENIAŚnieżek Tomasz2010-02-08 11:08
12Zmieniono dane adresoweŚnieżek Tomasz2010-02-08 11:05
13Zmieniono dane adresoweŚnieżek Tomasz2010-01-15 09:20
14Zmieniono dane adresoweŚnieżek Tomasz2010-01-15 09:20
15Zmieniono załącznik Sporządzanie ODPISÓW AKTÓW STANU CYWILNEGO.Skalski Paweł2008-06-03 14:17
16Zmieniono załącznik Zawarcie MAŁŻEŃSTWA Z CUDZOZIEMCEMSkalski Paweł2008-06-03 14:16
17Zmieniono załącznik Sporządzanie ODPISÓW AKTÓW STANU CYWILNEGO.Skalski Paweł2008-06-03 14:09
18Zmieniono załącznik Uzupełnienie treści ZAGRANICZNEGO AKTU DO POLSKICH KSIĄG STANU CYWILNEGO.Skalski Paweł2008-06-03 14:07
19Zmieniono załącznik Wpisywanie ZAGRANICZNYCH AKTÓW DO POLSKICH KSIĄG STANU CYWILNEGO.Skalski Paweł2008-06-03 14:05
20Zmieniono załącznik Zawarcie MAŁŻEŃSTWA WYZNANIOWEGO ZE SKUTKAMI CYWILNYMI.Skalski Paweł2008-06-03 14:00
21Zmieniono załącznik Zawarcie MAŁŻEŃSTWA Z CUDZOZIEMCEMSkalski Paweł2008-06-03 13:56
22Zmieniono załącznik Zawarcie MAŁŻEŃSTWA PRZEZ OSOBY POSIADAJĄCE OBYWATELSTWO POLSKIESkalski Paweł2008-06-03 13:52
23Zmieniono załącznik Sporządzanie AKTU ZGONUSkalski Paweł2008-06-03 13:38
24Zmieniono załącznik Sporządzenie AKTU URODZENIASkalski Paweł2008-06-03 13:33
25Zmieniono osobę: Zapłata MonikaSkalski Paweł2006-01-25 18:48
26Zmieniono osobę: Zapłata MonikaSkalski Paweł2006-01-25 18:41
27Zmieniono załącznik Sporządzanie ODPISÓW AKTÓW STANU CYWILNEGO.Skalski Paweł2005-03-31 11:57
28Dodano załącznik Sporządzanie ODPISÓW AKTÓW STANU CYWILNEGO. ()Skalski Paweł2005-03-31 11:56
29Zmieniono załącznik Uzupełnienie treści ZAGRANICZNEGO AKTU DO POLSKICH KSIĄG STANU CYWILNEGO.Skalski Paweł2005-03-31 11:50
30Dodano załącznik Uzupełnienie treści ZAGRANICZNEGO AKTU DO POLSKICH KSIĄG STANU CYWILNEGO. ()Skalski Paweł2005-03-31 11:50
31Zmieniono załącznik Wpisywanie ZAGRANICZNYCH AKTÓW DO POLSKICH KSIĄG STANU CYWILNEGO.Skalski Paweł2005-03-31 11:45
32Dodano załącznik Wpisywanie ZAGRANICZNYCH AKTÓW DO POLSKICH KSIĄG STANU CYWILNEGO. ()Skalski Paweł2005-03-31 11:44
33Dodano załącznik Zawarcie MAŁŻEŃSTWA WYZNANIOWEGO ZE SKUTKAMI CYWILNYMI. ()Skalski Paweł2005-03-31 11:22
34Dodano załącznik Zawarcie MAŁŻEŃSTWA Z CUDZOZIEMCEM ()Skalski Paweł2005-03-31 11:09
35Zmieniono załącznik Zawarcie MAŁŻEŃSTWA PRZEZ OSOBY POSIADAJĄCE OBYWATELSTWO POLSKIESkalski Paweł2005-03-31 10:47
36Dodano załącznik Zawarcie MAŁŻEŃSTWA PRZEZ OSOBY POSIADAJĄCE OBYWATELSTWO POLSKIE ()Skalski Paweł2005-03-31 10:46
37Dodano załącznik Sporządzanie AKTU ZGONU ()Skalski Paweł2005-03-31 09:47
38Dodano załącznik Sporządzenie AKTU URODZENIA ()Skalski Paweł2005-03-31 09:27
39Dopisano dane adresoweSkalski Paweł2005-03-30 14:18
40Dodano osobę: Makara GrzegorzSkalski Paweł2005-03-30 14:17
41Usunięto osobę: Makara Grzegorz Skalski Paweł2005-03-30 14:17
42Dopisano dane adresoweSkalski Paweł2005-03-30 14:16
43Dodano osobę: Makara GrzegorzSkalski Paweł2005-03-30 14:12
44Zmieniono osobę: Owsiak KrystynaSkalski Paweł2005-03-30 14:07
45Dodano osobę: Owsiak KrystynaSkalski Paweł2005-03-30 14:06
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót
» Panel aktualizacyjny «