Urząd Gminy Wojaszówka

Redagujący: Skalski PawełŚnieżek Tomasz.

Strona główna
URZAD GMINY WOJASZOWKA


Załatwianie spraw w Urzędzie

Ewidencja ludności i dowody osobiste
Wiewiórska BogusławaInspektor
Inspektor
Adrespokój nr 6
Telefon0 13 43 850 16
Fax0 13 43 852 25
E-mailurzad@wojaszowka.pl
WWWwww.wojaszowka.pl
Wniosek o wydanie dowodu osobistego - formularz do pobrania.do01.php (12452 B)2005-03-30
OpisOsoby ubiegające się o wydanie nowego lub wymianę dotychczasowego dowodu osobistego powinny zwrócić się do tut. urzędu z wypełnionym formularzem (załącznik do pobrania).
Do wniosku należy dołączyć:
- 2 aktualne fotografie o wymiarach 35x45 mm przedstawiające osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywały głowę w pozycji lewego półprofilu i z widocznym lewym uchem,
- odpis skrócony aktu urodzenia lub małżeństwa. Do wniosku nie dołącza się w/w dokumentów, jeżeli zostały sporządzone w USC miejsca, w którym osoba ubiega się o wydanie dowodu osobistego,

Wniosek o wydanie dowodu osobistego należy składać osobiście.

Od dnia 1 stycznia 2010 r. nie pobiera się opłaty za wydanie dowodu osobistego.

Wymiana dowodu osobistego na skutek zmiany danych osobowo-adresowych powinna nastąpić w terminie 14 dni od daty zaistnienia okoliczności.
Zameldowanie na pobyt stały - formularz do pobrania.staly01.php (11733 B)2005-03-31
OpisW celu zameldowania się na pobyt stały należy zgłosić się w tut. urzędzie osobiście z wypełnionym formularzem (załącznik do pobrania) wraz z właścicielem lokalu mieszkalnego. Właściciel budynku musi przedstawić tytuł prawny do lokalu oraz dowód osobisty.
Osoba meldująca się musi okazać się dowodem osobistym oraz jeżeli podlega obowiązkowi wojskowemu - książeczkę wojskową oraz zaświadczenie o wymeldowaniu się z poprzedniego miejsca zamieszkania na pobyt stały.
Wymeldowanie z pobytu stałego - formularz do pobrania.wymeld01.php (7243 B)2005-03-31
OpisW celu wymeldowania się z pobytu stałego należy zgłosić się osobiście do tut. Urzędu z wypełnionym drukiem (plik do pobrania), dowodem osobistym oraz książeczką wojskową (jeżeli podlega obowiązkowi wojskowemu).

Zameldowanie na pobyt czasowy na okres do 2 miesięcy.------------------ ( B)2005-03-31
OpisZameldowanie na pobyt czasowy do 2 miesięcy odbywa się na wniosek zainteresowanego i nie jest wymagane wypełnianie żadnych dokumentów.
Zameldowanie na pobyt czasowy na okres ponad 2 miesiące - formularz do pobrania.2ponad01.php (11749 B)2005-03-31
OpisW celu zameldowania się na pobyt czasowy na ponad 2 miesiące należy postępować jak w przypadku zameldowania na pobyt stały.
Wymeldowanie z pobytu czasowego ponad 2 miesiące - formularz do pobrania.wym2ponad01.php (7049 B)2005-03-31
OpisZgłaszając wymeldowanie z pobytu czasowego ponad 2 miesiące należy wypełnić druk stanowiący załącznik (formularz do pobrania) i złożyć go w urzędzie (osobiście lub za pośrednictwem poczty).
Zameldowanie cudzoziemców na pobyt stały - formularz do pobrania.staly01.php (11733 B)2005-03-31
OpisCudzoziemiec, w celu zameldowania się na pobyt stały, składa osobiście w organie meldunkowym wypełniony druk (plik do pobrania) wraz z paszportem oraz kartą pobytu z zezwoleniem osiedlenia się (do wglądu). Wraz z osobą meldującą się do Urzędu musi zgłosić się właściciel lokalu z tytułem prawnym budynku oraz dowodem osobistym.
Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy - formularz do pobrania.------------------ ( B)2005-03-31
OpisCudzoziemiec, w celu zameldowania się na pobyt czasowy musi zgłosić się osobiście z wypełnionym formularzem (plik do pobrania), paszportem oraz kartą pobytu czasowego i wizą (jeżeli posiada). Wraz z osobą meldującą się do Urzędu musi zgłosić się właściciel lokalu z tytułem prawnym budynku oraz dowodem osobistym.

Zgłoszenie wyjazdu za granicę na pobyt czasowy ponad 2 miesiące - formularz do pobrania.zagran01.php (7072 B)2005-04-13
OpisOsoba wyjeżdżająca za granicę na pobyt dłuższy niż 2 miesiące powinna zgłosić ten fakt w organie meldunkowym osobiście lub drogą pocztową (na załączonym formularzu do pobrania).
Poświadczenie zameldowania.------------------ ( B)2005-04-13
OpisPoświadczenie zameldowania wydawane jest wyłącznie na wniosek zainteresowanej osoby lub instytucji. Poświadczenie zameldowania podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł. Zwolnione od opłaty skarbowej są poświadczenia wydawane dla celów emerytalno-rentowych, alimentacyjnych, wojskowych, szkolnych, itp.
Udostępnianie danych osobowych - plik do pobrania.wniosek.doc (33280 B)2005-04-13
OpisDane ze zbiorów meldunkowych, PESEL oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych udostępnia się, o ile są one niezbędne do realizacji ich ustawowych zadań, następującym podmiotom:
-organom administracji publicznej, sądom, prokuraturze,
-organom Policji, Straży Granicznej, Służby Więziennej, Wojskowym Służbom Informacyjnym, Żandarmerii Wojskowej i Urzędowi Ochrony Państwa,
-organom kontroli skarbowej i wywiadu skarbowego
Dane osobowe mogą być udostępnione również:
-innym państwowym i komunalnym jednostkom organizacyjnym oraz podmiotom – w zakresie potrzebnym dla realizowania zadań publicznych określonych w przepisach prawa,
-jednostkom organizacyjnym – jeżeli po ich wykorzystaniu w celach badawczych, statystycznych, badaniach opinii publicznej lub rynku, dane te zostaną poddane takiej modyfikacji, która nie pozwoli na ustalenie tożsamości osób, których dane dotyczą.
Dane ze zbiorów meldunkowych, PESEL oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych udostępniane są na pisemny wniosek (plik do pobrania).

Opłatę za udostępnienie jednostkowych danych zgromadzonych w zbiorze meldunkowym, zbiorze PESEL oraz ewidencji dowodów osobistych ustala się w wysokości 4% kwoty najniższego wynagrodzenia za pracę pracowników, określonego w przepisach odrębnych.


Rejestr zmian
1Zmieniono osobę: Wiewiórska BogusławaŚnieżek Tomasz2013-11-12 12:52
2Zmieniono załącznik Wniosek o wydanie dowodu osobistego - formularz do pobrania.Śnieżek Tomasz2010-02-05 11:07
3Zmieniono załącznik Wniosek o wydanie dowodu osobistego - formularz do pobrania.Śnieżek Tomasz2010-01-27 12:08
4Zmieniono dane adresoweŚnieżek Tomasz2010-01-15 09:19
5Zmieniono załącznik Wniosek o wydanie dowodu osobistego - formularz do pobrania.Skalski Paweł2008-06-03 15:00
6Zmieniono załącznik Poświadczenie zameldowania.Skalski Paweł2008-05-30 14:55
7Zmieniono załącznik Udostępnianie danych osobowych - plik do pobrania.Skalski Paweł2005-04-13 13:05
8Dodano załącznik Udostępnianie danych osobowych - plik do pobrania. ()Skalski Paweł2005-04-13 13:05
9Dodano załącznik Poświadczenie zameldowania. ()Skalski Paweł2005-04-13 13:03
10Zmieniono załącznik Zgłoszenie wyjazdu za granicę na pobyt czasowy ponad 2 miesiące - formularz do pobrania.Skalski Paweł2005-04-13 13:02
11Dodano załącznik Zgłoszenie wyjazdu za granicę na pobyt czasowy ponad 2 miesiące - formularz do pobrania. ()Skalski Paweł2005-04-13 13:00
12Zmieniono załącznik Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy - formularz do pobrania.Skalski Paweł2005-04-13 12:53
13Zmieniono załącznik Zameldowanie cudzoziemców na pobyt stały - formularz do pobrania.Skalski Paweł2005-04-13 12:52
14Zmieniono załącznik Wymeldowanie z pobytu czasowego ponad 2 miesiące - formularz do pobrania.Skalski Paweł2005-04-13 12:51
15Zmieniono załącznik Zameldowanie na pobyt czasowy na okres ponad 2 miesiące - formularz do pobrania.Skalski Paweł2005-04-13 12:47
16Zmieniono załącznik Zameldowanie na pobyt czasowy na okres do 2 miesięcy.Skalski Paweł2005-04-13 12:47
17Zmieniono załącznik Wymeldowanie z pobytu stałego - formularz do pobrania.Skalski Paweł2005-04-13 12:44
18Zmieniono załącznik Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy - formularz do pobrania.Skalski Paweł2005-03-31 14:28
19Dodano załącznik Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy - formularz do pobrania. ()Skalski Paweł2005-03-31 14:27
20Zmieniono załącznik Zameldowanie cudzoziemców na pobyt stały - formularz do pobrania.Skalski Paweł2005-03-31 14:26
21Dodano załącznik Zameldowanie cudzoziemców na pobyt stały - formularz do pobrania. ()Skalski Paweł2005-03-31 14:26
22Zmieniono załącznik Wymeldowanie z pobytu czasowego ponad 2 miesiące - formularz do pobrania.Skalski Paweł2005-03-31 14:25
23Dodano załącznik Wymeldowanie z pobytu czasowego ponad 2 miesiące - formularz do pobrania. ()Skalski Paweł2005-03-31 14:24
24Zmieniono załącznik Zameldowanie na pobyt czasowy na okres ponad 2 miesiące - formularz do pobrania.Skalski Paweł2005-03-31 14:23
25Dodano załącznik Zameldowanie na pobyt czasowy na okres ponad 2 miesiące - formularz do pobrania. ()Skalski Paweł2005-03-31 14:23
26Dodano załącznik Zameldowanie na pobyt czasowy na okres do 2 miesięcy. ()Skalski Paweł2005-03-31 14:21
27Zmieniono załącznik Wymeldowanie z pobytu stałego - formularz do pobrania.Skalski Paweł2005-03-31 14:20
28Dodano załącznik Wymeldowanie z pobytu stałego - formularz do pobrania. ()Skalski Paweł2005-03-31 14:20
29Zmieniono załącznik Zameldowanie na pobyt stały - formularz do pobrania.Skalski Paweł2005-03-31 13:33
30Dodano załącznik Zameldowanie na pobyt stały - formularz do pobrania. ()Skalski Paweł2005-03-31 13:32
31Zmieniono załącznik Wniosek o wydanie dowodu osobistego - formularz do pobrania.Skalski Paweł2005-03-31 13:18
32Zmieniono załącznik Wniosek o wydanie dowodu osobistegoSkalski Paweł2005-03-30 11:05
33Zmieniono załącznik Skalski Paweł2005-03-30 11:05
34Dodano załącznik (dzgosp01.htm)Skalski Paweł2005-03-30 11:03
35Dopisano dane adresoweSkalski Paweł2005-03-30 10:46
36Dodano osobę: Stefanik IwonaSkalski Paweł2005-03-30 10:45
37Dodano osobę: Wiewiórska BogusławaSkalski Paweł2005-03-30 10:45
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót
» Panel aktualizacyjny «