Urząd Gminy Wojaszówka

Redagujący: Skalski PawełŚnieżek Tomasz.

Strona główna
URZAD GMINY WOJASZOWKA


Załatwianie spraw w Urzędzie

Ewidencja ludności i dowody osobiste
Wiewiórska BogusławaInspektor
Inspektor
Adrespokój nr 6
Telefon0 13 43 850 16
Fax0 13 43 852 25
E-mailurzad@wojaszowka.pl
WWWwww.wojaszowka.pl
Wniosek o wydanie dowodu osobistego - formularz do pobrania.do01.php (12452 B)2005-03-30
OpisOsoby ubiegające się o wydanie nowego lub wymianę dotychczasowego dowodu osobistego powinny zwrócić się do tut. urzędu z wypełnionym formularzem (załącznik do pobrania).
Do wniosku należy dołączyć:
- 2 aktualne fotografie o wymiarach 35x45 mm przedstawiające osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywały głowę w pozycji lewego półprofilu i z widocznym lewym uchem,
- odpis skrócony aktu urodzenia lub małżeństwa. Do wniosku nie dołącza się w/w dokumentów, jeżeli zostały sporządzone w USC miejsca, w którym osoba ubiega się o wydanie dowodu osobistego,

Wniosek o wydanie dowodu osobistego należy składać osobiście.

Od dnia 1 stycznia 2010 r. nie pobiera się opłaty za wydanie dowodu osobistego.

Wymiana dowodu osobistego na skutek zmiany danych osobowo-adresowych powinna nastąpić w terminie 14 dni od daty zaistnienia okoliczności.
Zameldowanie na pobyt stały - formularz do pobrania.staly01.php (11733 B)2005-03-31
OpisW celu zameldowania się na pobyt stały należy zgłosić się w tut. urzędzie osobiście z wypełnionym formularzem (załącznik do pobrania) wraz z właścicielem lokalu mieszkalnego. Właściciel budynku musi przedstawić tytuł prawny do lokalu oraz dowód osobisty.
Osoba meldująca się musi okazać się dowodem osobistym oraz jeżeli podlega obowiązkowi wojskowemu - książeczkę wojskową oraz zaświadczenie o wymeldowaniu się z poprzedniego miejsca zamieszkania na pobyt stały.
Wymeldowanie z pobytu stałego - formularz do pobrania.wymeld01.php (7243 B)2005-03-31
OpisW celu wymeldowania się z pobytu stałego należy zgłosić się osobiście do tut. Urzędu z wypełnionym drukiem (plik do pobrania), dowodem osobistym oraz książeczką wojskową (jeżeli podlega obowiązkowi wojskowemu).

Zameldowanie na pobyt czasowy na okres do 2 miesięcy.------------------ ( B)2005-03-31
OpisZameldowanie na pobyt czasowy do 2 miesięcy odbywa się na wniosek zainteresowanego i nie jest wymagane wypełnianie żadnych dokumentów.
Zameldowanie na pobyt czasowy na okres ponad 2 miesiące - formularz do pobrania.2ponad01.php (11749 B)2005-03-31
OpisW celu zameldowania się na pobyt czasowy na ponad 2 miesiące należy postępować jak w przypadku zameldowania na pobyt stały.
Wymeldowanie z pobytu czasowego ponad 2 miesiące - formularz do pobrania.wym2ponad01.php (7049 B)2005-03-31
OpisZgłaszając wymeldowanie z pobytu czasowego ponad 2 miesiące należy wypełnić druk stanowiący załącznik (formularz do pobrania) i złożyć go w urzędzie (osobiście lub za pośrednictwem poczty).
Zameldowanie cudzoziemców na pobyt stały - formularz do pobrania.staly01.php (11733 B)2005-03-31
OpisCudzoziemiec, w celu zameldowania się na pobyt stały, składa osobiście w organie meldunkowym wypełniony druk (plik do pobrania) wraz z paszportem oraz kartą pobytu z zezwoleniem osiedlenia się (do wglądu). Wraz z osobą meldującą się do Urzędu musi zgłosić się właściciel lokalu z tytułem prawnym budynku oraz dowodem osobistym.
Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy - formularz do pobrania.------------------ ( B)2005-03-31
OpisCudzoziemiec, w celu zameldowania się na pobyt czasowy musi zgłosić się osobiście z wypełnionym formularzem (plik do pobrania), paszportem oraz kartą pobytu czasowego i wizą (jeżeli posiada). Wraz z osobą meldującą się do Urzędu musi zgłosić się właściciel lokalu z tytułem prawnym budynku oraz dowodem osobistym.

Zgłoszenie wyjazdu za granicę na pobyt czasowy ponad 2 miesiące - formularz do pobrania.zagran01.php (7072 B)2005-04-13
OpisOsoba wyjeżdżająca za granicę na pobyt dłuższy niż 2 miesiące powinna zgłosić ten fakt w organie meldunkowym osobiście lub drogą pocztową (na załączonym formularzu do pobrania).
Poświadczenie zameldowania.------------------ ( B)2005-04-13
OpisPoświadczenie zameldowania wydawane jest wyłącznie na wniosek zainteresowanej osoby lub instytucji. Poświadczenie zameldowania podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł. Zwolnione od opłaty skarbowej są poświadczenia wydawane dla celów emerytalno-rentowych, alimentacyjnych, wojskowych, szkolnych, itp.
Udostępnianie danych osobowych - plik do pobrania.wniosek.doc (33280 B)2005-04-13
OpisDane ze zbiorów meldunkowych, PESEL oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych udostępnia się, o ile są one niezbędne do realizacji ich ustawowych zadań, następującym podmiotom:
-organom administracji publicznej, sądom, prokuraturze,
-organom Policji, Straży Granicznej, Służby Więziennej, Wojskowym Służbom Informacyjnym, Żandarmerii Wojskowej i Urzędowi Ochrony Państwa,
-organom kontroli skarbowej i wywiadu skarbowego
Dane osobowe mogą być udostępnione również:
-innym państwowym i komunalnym jednostkom organizacyjnym oraz podmiotom – w zakresie potrzebnym dla realizowania zadań publicznych określonych w przepisach prawa,
-jednostkom organizacyjnym – jeżeli po ich wykorzystaniu w celach badawczych, statystycznych, badaniach opinii publicznej lub rynku, dane te zostaną poddane takiej modyfikacji, która nie pozwoli na ustalenie tożsamości osób, których dane dotyczą.
Dane ze zbiorów meldunkowych, PESEL oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych udostępniane są na pisemny wniosek (plik do pobrania).

Opłatę za udostępnienie jednostkowych danych zgromadzonych w zbiorze meldunkowym, zbiorze PESEL oraz ewidencji dowodów osobistych ustala się w wysokości 4% kwoty najniższego wynagrodzenia za pracę pracowników, określonego w przepisach odrębnych.
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «