Urząd Gminy Wojaszówka

Redagujący: Skalski PawełŚnieżek Tomasz.

Strona główna
URZAD GMINY WOJASZOWKA


Załatwianie spraw w Urzędzie

Podatki i opłaty lokalne
Dubiel IrenaInspektor
Pawlik BożenaInspektor
Adrespokój nr 13
Telefon0 13 43 850 16
Fax0 13 43 85225
E-mailurzad@wojaszowka.pl
WWWwww.wojaszowka.pl
Wniosek o wydanie zaświadczenia - plik do pobraniaWniosek_o_wydanie_zaswiadczenia_img289.pdf (15904 B)2005-04-13
OpisNa wniosek zainteresowanej strony Urząd Gminy wydaje następujące zaświadczenia:
- o stanie majątkowym,
- o liczbie hektarów przeliczeniowych,
- o wielkości użytków rolnych,
- o przychodowości,
- o wysokości opłacanych składek na ubezpieczenie społeczne rolników,
- inne.
Zaświadczenia podlegają opłacie skarbowej w wysokości 17 zł. Z opłaty zwolnione są zaświadczenia wydawane do spraw emerytalno – rentowych, alimentacyjnych, wojskowych, szkolnych, itp.
Zaświadczenia o wysokości zaległości podatkowych lub o braku zaległości podlegają opłacie skarbowej w wysokości 21 zł od wydanego zaświadczenia.
Umorzenie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległości podatkowej.2005-04-13
OpisOrgan podatkowy na indywidualny wniosek podatnika może umorzyć zaległość podatkową wraz z odsetkami za zwłokę, odroczyć termin płatności podatku lub zaległości podatkowe lub rozłożyć na raty zaległość podatkową wraz z odsetkami za zwłokę. Umorzenie zaległego podatku, odroczenie terminu lub rozłożenie na raty może być spowodowane jedynie ważnym interesem podatnika lub ważnym interesem publicznym. Podatnik jeżeli spełnia powyższe warunki może w wyjątkowych sytuacjach zwrócić się z pisemną prośbą do Wójta Gminy o umorzenie, odroczenie czy rozłożenie na raty zaległości podatkowych. Do podania należy dołączyć materiał dowodowy, który może mieć wpływ na uwzględnienie wniosku. Organ podatkowy powinien rozpatrzyć podanie przed upływem 1 miesiąca.
Informacja do podatku rolnego - plik do pobraniaIR-1_2016.pdf (304435 B)2005-04-13
OpisInformację podatkową mają obowiązek składać osoby fizyczne. Podatnik podatku rolnego ma obowiązek wynikający z ustawy o podatku rolnym składać informację w tut. Organie podatkowym w terminie 14-tu dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku podatkowego, jego wygaśnięcie lub zaistnienie zmiany
Informacja do podatku od nieruchomości - plik do pobrania.IN-1_2016.pdf (314670 B)2005-04-13
OpisPodatnik podatku od nieruchomości ma obowiązek wynikający z ustawy o podatkach i opłatach lokalnych składać informację w tut. organie podatkowym w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku podatkowego, jego wygaśnięcie lub zaistnienie zmiany.

Informacja do podatku leśnego - plik do pobrania.IL-1_2016.pdf (277795 B)2005-04-13
OpisPodatnik podatku leśnego ma obowiązek wynikający z ustawy o podatku leśnym składać informację w tut. organie podatkowym w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku podatkowego, jego wygaśnięcie lub zaistnienie zmiany.
Deklaracja w sprawie podatku leśnego - plik do pobrania.DL-1_2016.pdf (189786 B)2005-04-13
OpisDeklarację w sprawie podatku leśnego składają osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Podatnicy wyżej wymienieni mają obowiązek składania deklaracji do 15 stycznia każdego roku podatkowego oraz wpłacać zadeklarowany podatek do 15 każdego miesiąca w równych comiesięcznych ratach.
Deklaracja w sprawie podatku rolnego - plik do pobrania.DR-1_2016.pdf (228571 B)2005-04-13
OpisDeklarację w sprawie podatku rolnego składają osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Podatnicy wyżej wymienieni mają obowiązek składania deklaracji do 15 stycznia każdego roku podatkowego oraz wpłacać zadeklarowany podatek do 15 każdego miesiąca w równych comiesięcznych ratach.
Deklaracja w sprawie podatku od nieruchomości - plik do pobrania.DN-1_2016.pdf (232057 B)2005-04-13
OpisDeklarację w sprawie podatku od nieruchomości składają osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Podatnicy wyżej wymienieni mają obowiązek składania deklaracji do 15 stycznia każdego roku podatkowego oraz wpłacać zadeklarowany podatek do 15 każdego miesiąca w równych comiesięcznych ratach.
Deklaracja na podatek od środków transportowych - plik do pobrania.dt_1.pdf (354418 B)2005-04-13
OpisZgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych podatnicy podatku od środków transportowych są obowiązani do składania deklaracji na dany rok podatkowy w terminie do 15 lutego.
Jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.
Ponadto w/w deklarację składa się w przypadku zmiany miejsca zamieszkania, korekty nieprawidłowo wypełnionej deklaracji lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego.
Podatek od posiadania psów.------------------ ( B)2005-04-13
OpisPodatek od posiadania psów jest płatny bez wezwania w terminie do 31 marca każdego roku podatkowego. Podatek od jednego psa w 2010 r. wynosi 27 zł. Podatku od posiadania psów nie pobiera się m.in. w przypadku:
-posiadania psów będących pomocą osób niepełnosprawnych,
-od osób w wieku powyżej 65 lat prowadzących samodzielne gospodarstwo domowe (od jednego psa),
-posiadania psów utrzymywanych w celu pilnowania gospodarstwa rolnego (po 2 psy na gospodarstwo).
Wniosek o zwrot podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnejwniosek_o_zwrot _podatku_akcyzowego_28_06_2013.pdf (3596291 B)2012-01-20
OpisProducent rolny może składać wniosek o zwrot podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w terminach:
1) Od 1 lutego do ostatniego dnia lutego danego roku wraz z fakturami VAT lub ich kopiami dokumentującymi zakup oleju napędowego z okresu od 1 sierpnia roku poprzedniego do 31 stycznia danego roku.
2) Od 1 sierpnia do 31 sierpnia danego roku wraz z fakturami VAT lub ich kopiami dokumentującymi zakup oleju z okresu od 1 lutego do 31 lipca danego roku.
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «